retour à l'entrée du site

table des matières de l'œuvre d'HÉLIODORE

 

HÉLIODORE

 

ÉTHIOPIQUES

 

LIVRE X

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'.

[10,1] Τὰ μὲν δὴ κατὰ Συήνην ἐπὶ τοσόνδε πραχθέντα εἰρήσθω, παρὰ τοσοῦτον μὲν ἐλθοῦσαν κινδύνου πρὸς τοσαύτην δὲ εὐπάθειαν ἀθρόον δι´ ἑνὸς εὐνομίαν ἀνδρὸς μεταβαλοῦσαν· ὁ δὲ Ὑδάσπης τὸ πολὺ τοῦ στρατοῦ προεκπέμψας καὶ αὐτὸς ἐπὶ τὴν Αἰθιοπίαν ἐξήλαυνε πάντων μὲν Συηναίων πάντων δὲ Περσῶν ἄχρι πλείστου σὺν εὐφημίαις προπεμπόντων. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα ἐχώρει τῆς ὄχθης ἀεὶ τοῦ Νείλου καὶ τῆς παραποταμίας ἐχόμενος· ἐπεὶ δὲ εἰς τοὺς καταρράκτας ἀφίκετο, θύσας τῷ Νείλῳ καὶ θεοῖς ἐνορίοις, ἐκτραπεὶς τῆς μεσογαίας μᾶλλον εἴχετο καὶ εἰς τὰς Φίλας ἐλθὼν ἡμέρας μέν που δύο διαναπαύει τὸν στρατόν, αὖθις δὲ τὸ πολὺ τοῦ πλήθους προαποστείλας, προεκπέμψας δὲ καὶ τοὺς αἰχμαλώτους, αὐτὸς ἐπιμείνας τά τε τείχη τῆς πόλεως ὠχύρωσε καὶ φρουρὰν ἐγκαταστήσας ἐξώρμησε. Δύο δὲ ἱππέας ἐπιλέξας, οὓς ἔδει προλαβόντας καὶ κατὰ κώμην ἢ πόλιν τοὺς ἵππους ἀμείβοντας σὺν τάχει τὸ προστεταγμένον ἀνύειν, ἐπιστέλλει τοῖς κατὰ Μερόην τὴν νίκην εὐαγγελιζόμενος·

LIVRE X.

I. Terminons ici le récit des événements de Syène, qui vit la clémence d'un homme transformer tout-à-coup en un si grand bienfait l'immense péril qu'elle venait de courir. Hydaspe, après avoir envoyé en avant la plus grande partie de son armée, prit lui-même la route d'Ethiopie, longtemps accompagné par tous les Syéniens et tous les Perses, qui le comblaient de bénédictions. D'abord, il suivit la rive du Nil et la région du fleuve, jusqu'aux cataractes, où il sacrifia au Nil et aux Dieux des frontières. De là, il changea de direction pour s'enfoncer dans l'intérieur. Arrivé à Philé, il accorda à son armée deux jours de repos, détacha de nouveau en avant une grande partie des troupes, fit partir également les captifs, et resta lui-même pour renforcer les murs de la ville et y installer une garnison. Il se remit ensuite en marche, précédé de deux cavaliers d'élite, qui avaient ordre de relayer à toutes les villes et à tous les bourgs, afin de remplir au plus vite leur mission et de porter à Méroé l'heureuse nouvelle de sa victoire.

[10,2] πρὸς μὲν τοὺς σοφούς, οἳ Γυμνοσοφισταὶ κέκληνται σύνεδροί τε καὶ σύμβουλοι τῶν πρακτέων τῷ βασιλεῖ γινόμενοι, τοιάδε· Τῷ θειοτάτῳ συνεδρίῳ βασιλεὺς Ὑδάσπης· τὴν νίκην ὑμῖν τὴν κατὰ Περσῶν εὐαγγελίζομαι, οὐκ ἀλαζονευόμενος τὸ κατόρθωμα (τὸ γὰρ ὀξύρροπον τῆς τύχης ἱλάσκομαι), ἀλλὰ τὴν προφητείαν ὑμῶν ἀεί τε καὶ τὸ παρὸν ἐπαληθεύουσαν τῷ γράμματι προδεξιούμενος. Ἥκειν οὖν ὑμᾶς εἰς τὸν εἰωθότα τόπον καὶ παρακαλῶ καὶ δυσωπῶ τὰς εὐχαριστηρίους τῶν ἐπινικίων θυσίας εὐαγεστέρας τῇ παρουσίᾳ τῷ κοινῷ τῶν Αἰθιόπων ἀποφανοῦντας. Πρὸς δὲ τὴν γυναῖκα Περσίνναν οὕτω· Νικᾶν ἡμᾶς ἴσθι καί, ὃ πρότερόν ἐστι παρὰ σοί, σῴζεσθαι. Πολυτελεῖς δὴ τὰς χαριστηρίους ἡμῖν πομπάς τε καὶ θυσίας εὐτρέπιζε καὶ τοὺς σοφοὺς ἅμα τοῖς παρ´ ἡμῶν ἐπεσταλμένοις συμπαρακαλέσασα εἰς τὴν ἀφιερωμένην τοῖς πατρίοις ἡμῶν θεοῖς, Ἡλίῳ τε καὶ Σελήνῃ καὶ Διονύσῳ, πρὸ τοῦ ἄστεως ὀργάδα σύσπευδε.

II. Aux sages, nommés gymnosophistes, qui sont les assesseurs et les conseillers du roi, il écrivit en ces termes : « Au très divin conseil, le roi Hydaspe : Je vous annonce l'heureuse nouvelle de ma victoire sur les Perses, non pour m'enorgueillir du succès; car je ne veux point provoquer l'inconstance de la fortune ; mais pour rendre hommage à votre collège prophétique dont j'ai reconnu, en toute circonstance et maintenant en particulier, la véracité. Je vous engage et vous invite à vous rendre au lieu accoutumé, pour que votre présence ajoute encore, aux yeux du peuple éthiopien, à la solennité des sacrifices d'actions de grâce que nous célébrerons pour notre victoire. » La lettre à Persina portait : « Sache que je suis vainqueur, et, ce qui t'intéresse plus encore, que je suis sain et sauf. Fais-nous préparer tout ce qui est nécessaire pour de solennelles actions de grâce et de magnifiques sacrifices ; invite toi-même les sages, indépendamment de la prière écrite que je leur adresse, et trouvez-vous ensemble devant la ville, dans la plaine consacrée à nos Dieux nationaux, le Soleil, la Lune et Bacchus. »

 [10,3] Τούτων κομισθέντων τῶν γραμμάτων, ἡ μὲν Περσίννα «Τοῦτ´ ἦν ἄρα» ἔφη «τὸ ἐνύπνιον ὃ κατὰ τὴν νύκτα ταύτην ἐθεώμην, κύειν τε οἰομένη καὶ τίκτειν ἅμα καὶ τὸ γεννηθὲν εἶναι θυγατέρα γάμου παραχρῆμα ὡραίαν, διὰ μὲν τῶν ὠδίνων, ὡς ἔοικε, τὰς κατὰ τὸν πόλεμον ἀγωνίας διὰ δὲ τῆς θυγατρὸς τὴν νίκην αἰνιττομένου τοῦ ὀνείρατος. Ἀλλὰ τὴν πόλιν ἐπιόντες τῶν εὐαγγελίων ἐμπλήσατε.» Καὶ οἱ μὲν πρόδρομοι τὸ προστεταγμένον ἔπραττον καὶ τάς τε κεφαλὰς τῷ Νειλῴῳ λωτῷ καταστέψαντες καὶ φοινίκων πτόρθους ταῖς χερσὶ κατασείοντες τὰ ἐπισημότερα τῆς πόλεως καθιππεύοντο τὴν νίκην καὶ μόνῳ τῷ σχήματι δημοσιεύοντες. Ἐμπέπληστο γοῦν αὐτίκα χαρᾶς ἡ Μερόη, νύκτωρ τε καὶ μεθ´ ἡμέραν χοροὺς καὶ θυσίας κατὰ γένη καὶ ἀγυιὰς καὶ φατρίας τοῖς θεοῖς ἀναγόντων καὶ τὰ τεμένη καταστεφόντων, οὐκ ἐπὶ τῇ νίκῃ τοσοῦτον ὅσον ἐπὶ τῇ σωτηρίᾳ τοῦ Ὑδάσπου θυμηδούντων, ἀνδρὸς δι´ εὐνομίαν τε ἅμα καὶ τὸ πρὸς τοὺς ὑπηκόους ἵλεών τε καὶ ἥμερον πατρικόν τινα ἔρωτα τοῖς δήμοις ἐνστάξαντος.

III. Persina, lorsqu'on lui apporta ces lettres, s'écria: « Voilà bien la réalisation du songe que j'ai eu cette nuit; il me semblait que j'accouchais et que la fille à laquelle je donnais le jour arrivait aussitôt à la fleur de l'âge. Sans doute, les douleurs de l'enfantement que j'endurais en songe représentaient les fatigues de la guerre, et ma fille, la victoire. Parcourez la ville et publiez-y partout cette bonne nouvelle. » Les courriers firent aussitôt ce qui leur était ordonné : ils couronnèrent leur tête de fleurs de lotus, prirent à la main des palmes qu'ils agitèrent en parcourant à cheval les quartiers les plus fréquentés, et proclamèrent la victoire que leur costume seul faisait assez connaître. Aussitôt tout Méroé se remplit d'allégresse : ce n'étaient partout que danses et sacrifices aux Dieux, dans chaque famille, dans chaque quartier, dans chaque tribu. On se pressait aux temples pour rendre grâce moins encore de la victoire que du salut d'Hydaspe ; car son équité, sa douceur, sa bienveillance pour ses sujets le faisaient chérir du peuple en quelque sorte comme un père.

[10,4] Ἡ δὲ Περσίννα βοῶν τε ἀγέλας καὶ ἵππων καὶ προβάτων ὀρύγων τε καὶ γρυπῶν καὶ ἄλλων ζῴων παντοίων εἰς τὴν περαίαν ὀργάδα προπέμψασα, τὰ μὲν ὥστε ἐξ ἑκάστου γένους ἑκατόμβην εἰς τὴν θυσίαν ηὐτρεπίσθαι τὰ δὲ ὥστε εἰς εὐωχίαν εἶναι τοῖς δήμοις, τέλος καὶ παρὰ τοὺς Γυμνοσοφιστὰς ἐλθοῦσα, οἴκησιν τὸ Πανεῖον πεποιημένους, τό τε παρὰ τοῦ Ὑδάσπου γράμμα ἐνεχείριζε καὶ συμπαρεκάλει πεισθῆναί τε ἀξιοῦντι τῷ βασιλεῖ καὶ δοῦναι καὶ αὐτῇ τὸ μέρος τὴν χάριν, κόσμον τῆς πανηγύρεως τῇ παρουσίᾳ γινομένους. Οἱ δὲ ὀλίγον ἐπιμεῖναι κελεύσαντες καὶ εἰς τὸ ἄδυτον περελθόντες εὔχεσθαι ὡς ἔθος, παρὰ θεῶν τὸ πρακτέον πυθόμενοι, μικρὸν διαλιπόντες ἐπανῆλθον. Καὶ τῶν ἄλλων σιγώντων ὁ προκαθηγητὴς τοῦ συνεδρίου Σισιμίθρης «Ὦ Περσίννα» ἔλεγεν «ἡμεῖς μὲν ἥξομεν, οἱ θεοὶ γὰρ ἐπιτρέπουσι· θόρυβον δέ τινα καὶ ταραχὴν προμηνύει τὸ δαιμόνιον, ἐσομένην μὲν παρὰ τὰς θυσίας εἰς ἀγαθὸν δὲ καὶ ἡδὺ τὸ τέλος καταστρέψουσαν, ὡς μέλους μὲν ὑμῶν τοῦ σώματος ἢ μέρους τῆς βασιλείας ἀπολωλότος, τοῦ πεπρωμένου δὲ εἰς τότε τὸ ζητούμενον ἀναφαίνοντος.» Καὶ ἡ Περσίννα «Τά τε φοβερὰ» ἔφη «καὶ πάντα τὴν πρὸς τὸ κρεῖττον ἕξει μεταβολὴν ὑμῶν παρόντων. Ἀλλ´ ὅταν αἴσθωμαι προσάγοντα Ὑδάσπην, σημανῶ πρὸς ὑμᾶς.» «Οὐδὲν δεῖ» ἔφη «σημαίνειν» ὁ Σισιμίθρης, «ἥξει γὰρ αὔριον ὄρθριος· καὶ τοῦτό σοι γράμμα μηνύσει μικρὸν ὕστερον.» Καὶ ἐγίνετο οὕτως. Ἄρτι γὰρ ἐπανιούσῃ τῇ Περσίννῃ καὶ τοῖς βασιλείοις πλησιαζούσῃ γράμμα τοῦ βασιλέως ἱππεὺς ἐνεχείριζεν εἰς τὴν ἑξῆς ἔσεσθαι τὴν παρουσίαν αὐτοῦ σημαῖνον. Κήρυκες οὖν αὐτίκα διήγγελλον τὴν γραφήν, μόνῳ τῷ ἄρρενι γένει τὴν ὑπάντησιν ἐπιτρέποντες γυναιξὶ δὲ ἀπαγορεύοντες. Ἅτε γὰρ τοῖς καθαρωτάτοις καὶ φανοτάτοις θεῶν Ἡλίῳ τε καὶ Σελήνῃ τῆς θυσίας τελουμένης ἐπιμίγνυσθαι τὸ θῆλυ γένος οὐ νενόμιστο, τοῦ μή τινα καὶ ἀκούσιόν ποτε γενέσθαι μολυσμὸν τοῖς ἱερείοις· μόνῃ δὲ παρεῖναι γυναικῶν τῇ ἱερείᾳ τῆς Σεληναίας ἐπιτέτραπτο, καὶ ἦν ἡ Περσίννα, τῷ μὲν Ἡλίῳ τοῦ βασιλέως τῇ Σεληναίᾳ δὲ τῆς βασιλίδος ἐκ νόμου καὶ ἔθους ἱερουμένων. Ἔμελλε δὲ ἄρα καὶ ἡ Χαρίκλεια παρέσεσθαι τοῖς δρωμένοις, οὐχ ὡς θεωρὸς ἀλλ´ ἱερεῖον ἐσομένη τῆς Σεληναίας. Ἀκατάσχετος οὖν ὁρμὴ κατειλήφει τὴν πόλιν· καὶ οὔτε τὴν προηγορευμένην ἡμέραν ἀναμείναντες, ἀφ´ ἑσπέρας ἐπεραιοῦντο κατὰ τὸν Ἀσταβόρραν ποταμὸν οἱ μὲν κατὰ τὸ ζεῦγμα οἱ δὲ πορθμείοις ἐκ καλάμων πεποιημένοις, ἃ δὴ πλεῖστα καὶ κατὰ πολλὰ μέρη τῆς ὄχθης ἐσάλευε τοῖς πορρωτέρω τῆς γεφύρας κατοικοῦσιν ἐπιτόμους διακονοῦντα τὰς περαιώσεις· ἔστι δὲ ὀξυδρομώτατα τῆς τε ὕλης ἕνεκα καὶ ἄχθος, πλὴν ὅτι δύο που καὶ τρεῖς ἄνδρας, οὐκ ἀνεχόμενα· κάλαμος γάρ ἐστι δίχα τετμημένος καὶ τομὴν ἑκάστην σκάφιον παρεχόμενος.

IV. Persina envoya à l'avance dans la plaine hors de la ville des troupeaux de bœufs, de chevaux, de moutons, d'antilopes et de griphons, en assez grande quantité pour donner au peuple un festin public, après avoir prélevé une hécatombe de chaque espèce d'animaux. Elle alla ensuite trouver les gymnosophistes qui habitaient au temple de Pan, leur présenta la lettre d'Hydaspe, et les pria de déférer à l'invitation du roi et de lui faire à elle-même la grâce d'honorer la solennité de leur présence. Ils lui demandèrent d'attendre un peu : étant entrés dans le sanctuaire pour prier la Divinité, suivant leur coutume, et lui demander ce qu'ils devaient faire, ils revinrent quelques instants après. Le président du conseil, Sisimithrès, entouré de tout le collège des prêtres, prit seul la parole : « Persina, dit-il, nous viendrons ; car les Dieux nous le permettent. Mais ils nous présagent, pour le moment du sacrifice, quelque agitation et quelque trouble, dont l'issue cependant sera favorable et heureuse. Il semble qu'une partie de vous-même, un membre de la royauté avait péri, et que la destinée vous ramène d'elle-même ce que vous aviez perdu. — Les présages les plus redoutables, dit Persina, quels qu'ils soient, tourneront à bien, du moment où vous serez présents. Au reste, dès que je serai informée de l'approche d'Hydaspe, je vous en préviendrai. — Il n'est pas nécessaire dit Sisimithrès, car il arrivera demain matin ; une lettre vous en avertira avant peu. » L'événement justifia cette prédiction : car, au moment où elle rentrait, un cavalier lui présenta à quelques pas du palais une lettre du roi qui annonçait son arrivée pour le lendemain. Des hérauts publièrent aussitôt par la ville le contenu de la lettre : les hommes seuls étaient autorisés à aller au-devant du roi, et défense était faite aux femmes de s'y rendre : car le sacrifice devant être offert au Soleil et à la Lune, les plus purs et les plus brillants des immortels, la loi ne permettait pas aux femmes d'y prendre part, de peur que leur présence ne fit contracter, même involontairement, quelque souillure aux victimes. Seule de toutes les femmes, la prêtresse de la Lune pouvait y assister; et c'était Persina. Car, d'après la loi et la coutume, le roi était prêtre du Soleil, et la reine prêtresse de la Lune. Chariclée devait aussi assister à la solennité, non comme spectatrice, mais comme victime consacrée à la Lune. Il y eut dès lors dans toute la ville un empressement, un élan irrésistible. Sans attendre même le jour fixé, les habitants se hâtaient, dès le soir, de traverser le fleuve Astaborras, les uns par le pont, les autres sur des barques de roseau, amarrées en grand nombre le long du rivage et destinées à abréger la traversée à ceux qui demeuraient trop loin du pont. Ces barques sont d'une excessive légèreté, grâce à la matière dont elles sont faites et au peu de charge qu'elles reçoivent (deux ou trois personnes ail plus). Ce sont de simples roseaux fendus en deux, et dont chaque moitié forme une nacelle.

 [10,5] Ἡ γὰρ δὴ Μερόη μητρόπολις οὖσα τῶν Αἰθιόπων τὰ μὲν ἄλλα ἐστὶ νῆσος τριγωνίζουσα ποταμοῖς ναυσιπόροις τῷ τε Νείλῳ καὶ τῷ Ἀσταβόρρᾳ καὶ τῷ Ἀσασόβᾳ περιρρεομένη, τοῦ μὲν κατὰ κορυφὴν ἐμπίπτοντος, τοῦ Νείλου, καὶ πρὸς ἑκάτερα σχιζομένου, τῶν ἑτέρων δὲ δυοῖν κατὰ πλευρὰν ἑκατέραν θατέρου παραμειβόντων καὶ αὖθις ἀλλήλοις συμπιπτόντων καὶ εἰς ἕνα τὸν Νεῖλον τό τε ῥεῦμα τό τ´ ὄνομα ἐκνικωμένων. Μέγεθος δὲ οὖσα μεγίστη καὶ ἤπειρον ἐν νήσῳ σοφιζομένη (τρισχιλίοις γὰρ τὸ μῆκος, εὖρος δὲ χιλίοις περιγράφεται σταδίοις); ζῴων τε παμμεγεθῶν τῶν τε ἄλλων καὶ ἐλεφάντων ἐστὶ τροφὸς καὶ δένδρα παραλλάττοντα ἢ κατ´ ἄλλας φέρειν ἀγαθή. Ἐκτὸς γὰρ ὅτι φοίνικές τε ὑπερμήκεις καὶ τὴν βάλανον εὔστομοί τε καὶ ὑπέρογκοι, σίτου τε καὶ κριθῶν στάχυες τὴν μὲν αὔξησιν ὥστε καὶ ἱππέα πάντα καὶ καμηλίτην ἔστιν ὅτε καλύπτειν, τὸν δὲ καρπὸν ὥστε καὶ εἰς τριακόσια τὸ καταβληθὲν ἐκφέρειν, καὶ τὸν κάλαμον φύει τοιοῦτον οἷος εἴρηται.

V. La ville de Méroé, capitale de l'Ethiopie, est située dans une île de forme triangulaire, entourée par des fleuves navigables, le Nil, l'Astaborras et l'Asasobas. Le Nil débouche sur le sommet du triangle et se partage en deux bras qui l'enveloppent : les deux autres fleuves, après avoir coulé quelque temps de part et d'autre de chacun de ses bras se rapprochent et vont perdre leurs eaux et leur nom dans la masse plus considérable des eaux du Nil, au-dessous du point où elles se réunissent en un seul lit. L'ile a une immense étendue et ressemble à un véritable continent ; car elle a trois mille stades de long sur mille de large : elle nourrit d'énormes animaux, entre autres des éléphants. Elle produit tous les arbres qui croissent dans les régions les plus favorisées, à cette différence près que les palmiers y atteignent une hauteur extraordinaire et donnent des fruits aussi remarquables par leur grosseur que par leur saveur. Les froments et les orges y poussent à une telle hauteur qu'un cheval, quelquefois même un chameau, peut s'y abriter avec son cavalier. Le grain y rend jusqu'à trois cents pour un. On y voit croître aussi les roseaux dont il a été question plus haut.

 [10,6] Τότε δ´ οὖν διὰ πάσης νυκτὸς ἄλλοι κατ´ ἄλλο τὸν ποταμὸν περαιωθέντες, προαπαντῶντές τε καὶ ἴσα καὶ θεὸν εὐφημοῦντες ἐδεξιοῦντο τὸν Ὑδάσπην· οὗτοι μὲν δὴ καὶ πορρωτέρω, μικρὸν δὲ καὶ πρὸ τῆς ὀργάδος ἐντυχόντες οἱ Γυμνοσοφισταὶ δεξιάς τε ἐνέβαλλον καὶ φιλήμασιν ἠσπάζοντο· μετὰ δὲ τούτους ἡ Περσίννα τοῦ νεώ τε ἐν προπύλοις καὶ περιβόλων ἐντός. Κἀπειδὴ προσπεσόντες τοὺς θεοὺς προσεκύνησαν καὶ τὰς χαριστηρίους εὐχὰς ὑπέρ τε τῆς νίκης καὶ σωτηρίας ἐτέλεσαν, ἐκτὸς περιβόλων ἐλθόντες ἐπὶ τὴν δημοτελῆ θυσίαν ἐτρέποντο, κατὰ τὴν προηυτρεπισμένην ἐν τῷ πεδίῳ σκηνὴν προκαθίσαντες, ἣν τέσσαρες ἐπλήρουν νεότμητοι κάλαμοι, σχήματος τετραπλεύρου γωνίαν ἑκάστην ἑνὸς καλάμου, κίονος δίκην, ἐρείδοντος καὶ κατὰ τὰς ἄκρας εἰς ἁψῖδα περιαγομένου καὶ τοῖς ἄλλοις ἅμα φοινίκων ἔρνεσι συμπίπτοντος καὶ τὸ ὑποκείμενον ὀροφοῦντος. Καθ´ ἑτέραν δὲ σκηνὴν πλησίον ἐφ´ ὑψηλῆς μὲν κρηπῖδος θεῶν τε ἐγχωρίων ἀγάλματα καὶ ἡρώων εἰκόνες προὔκειντο, Μέμνονός τε καὶ Περσέως καὶ Ἀνδρομέδας οὓς γενεάρχας ἑαυτῶν οἱ βασιλεύοντες Αἰθιόπων νομίζουσι· χθαμαλώτεροι δὲ καὶ οἷον ὑπὲρ κορυφῆς τὰ θεῖα πεποιημένοι κατὰ τῆς δευτερευούσης κρηπῖδος οἱ Γυμνοσοφισταὶ ὑπεκάθηντο. Τούτων ἑξῆς ὁπλιτῶν φάλαγξ εἰς κύκλον περιεστοίχιστο ταῖς ἀσπίσιν ὠρθωμέναις καὶ ἀλλήλων ἐχομέναις ἐπερειδομένη, τό τε πλῆθος ἐξόπισθεν ἀναστέλλουσα καὶ τὸ μεσεῦον ἀνενόχλητον τοῖς ἱερουργουμένοις παρασκευάζουσα. Μικρὰ δὲ δὴ προδιαλεχθεὶς πρὸς τὸν δῆμον ὁ Ὑδάσπης καὶ τήν τε νίκην καὶ τὰ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ κατορθωθέντα καταγγείλας, ἔχεσθαι τῆς θυσίας τοῖς ἱεροποιοῖς ἐκέλευε. Τριῶν δὴ βωμῶν τῶν πάντων εἰς ὕψος ἠρμένων καὶ τοῖν μὲν δυοῖν κεχωρισμένως Ἡλίῳ τε καὶ Σελήνῃ συνεξευγμένων τοῦ τρίτου δὲ τῷ Διονύσῳ καθ´ ἕτερον μέρος ἰδιάζοντος, τούτῳ μὲν παντοῖα ζῷα ἐπεσφάττοντο, διὰ τὸ πάνδημον, οἶμαι, τοῦ θεοῦ καὶ πᾶσι κεχαρισμένον ἐκ ποικίλων τε καὶ παντοίων ἱλασκόμενοι· ἐπὶ δὲ τῶν ἑτέρων, Ἡλίῳ μὲν τέθριππον λευκὸν ἐπῆγον, τῷ ταχυτάτῳ θεῶν, ὡς ἔοικε, τὸ τάχιστον καθοσιοῦντες, τῇ Σεληναίᾳ δὲ ξυνωρίδα βοῶν, διὰ τὸ περίγειον, ὡς εἰκός, τῆς θεοῦ τοὺς γηπονίας συνεργοὺς καθιεροῦντες.

VI. Toute la nuit il y eut un mouvement continuel de gens qui passaient le fleuve tour à tour pour se porter au-devant d'Hydaspe. Le peuple alla ainsi à sa rencontre jusqu'à une grande distance, et le couvrit d'applaudissements et de bénédictions à l'égal d'un Dieu. Les gymnosophistes, qui l'attendaient un peu en avant du champ sacré, lui prirent la main et l'embrassèrent. Un peu plus loin, dans l'intérieur de l'enceinte et sous le portique du temple, se tenait Persina. Apres s'être prosternés aux pieds des Dieux pour les adorer et leur rendre grâce de la victoire et du salut du roi, les prêtres sortirent de l'enceinte pour le sacrifice public, et allèrent se placer sous une tente préparée au milieu de la plaine. C'était un pavillon carré, soutenu aux quatre angles, au lieu de colonnes, par quatre roseaux nouvellement coupés, dont le sommet se recourbait en forme de dôme et soutenait des branches de palmier enlacées qui formaient comme un toit. Dans une autre tente, à peu de distance, sur un piédestal élevé, étaient les statues des Dieux nationaux et celles des demi-Dieux Memnon, Persée et Andromède, que les rois d'Ethiopie regardent comme les chefs de leur race. Au-dessous, sur un degré inférieur, étaient assis les gymnosophistes, ayant en quelque sorte les Dieux sur leur tête. Venait ensuite un corps d'hoplites qui les entourait : leurs boucliers fichés en terre et joints ensemble leur servaient à s'appuyer, pour tenir la foule à distance et maintenir libre l'espace où devait s'accomplir le sacrifice. Hydaspe, après avoir adressé au peuple quelques paroles, pour lui annoncer sa victoire et les succès qu'il avait obtenus dans l'intérêt général, ordonna aux sacrificateurs de commencer. Trois autels avaient été dressés; deux réunis entre eux pour le Soleil et la Lune, le troisième séparé, pour Bacchus. Sur ce dernier on immola des animaux de tout genre, sans doute parce que c'est un Dieu populaire, bienveillant pour tous et qu'on peut se rendre favorable par toute espèce de victimes. Sur les autres autels, on sacrifia au Soleil quatre chevaux blancs, hommage du plus rapide des animaux au plus impétueux des Dieux ; à la Lune deux bœufs de labour, sans doute comme emblème des travaux de la terre, consacrés à la Déesse qui en est la plus rapprochée.

[10,7] Καὶ ἔτι τούτων δρωμένων βοή τις ἀθρόον ἠγείρετο συμμιγής τε καὶ ταραχώδης καὶ οἷα εἰκὸς ὑπὸ πλήθους ἀπείρου συγκλύδων ἀνθρώπων, «Τὰ πάτρια τελείσθω» τῶν περιεστώτων ἐκβοώντων, «ἡ νενομισμένη θυσία λοιπὸν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους τελείσθω, αἱ ἀπαρχαὶ τοῦ πολέμου τοῖς θεοῖς προσαγέσθωσαν.» Συνεὶς οὖν ὁ Ὑδάσπης ὅτι τὴν ἀνθρωποκτονίαν ἐπιζητοῦσιν, ἣν ἐπὶ ταῖς κατὰ τῶν ἀλλοφύλων νίκαις μόναις ἐκ τῶν ἁλισκομένων ἐπιτελεῖν εἰώθεσαν, κατασείσας τῇ χειρὶ καὶ αὐτίκα τὸ αἰτούμενον ἔσεσθαι τοῖς νεύμασι σημήνας, τοὺς εἰς τοῦτο πάλαι ἀποκεκληρωμένους αἰχμαλώτους ἄγεσθαι προσέταττεν. Ἤγοντο οὖν οἵ τε ἄλλοι καὶ ὁ Θεαγένης καὶ ἡ Χαρίκλεια τῶν τε δεσμῶν λελυμένοι καὶ κατεστεμμένοι, κατηφεῖς μέν, οἷα εἰκός, οἱ ἄλλοι - Θεαγένης δὲ ἐπ´ ἔλαττον - , ἡ Χαρίκλεια δὲ καὶ φαιδρῷ τῷ προσώπῳ καὶ μειδιῶντι συνεχές τε καὶ ἀτενὲς εἰς τὴν Περσίνναν ἀφορῶσα, ὥστε κἀκείνην παθεῖν τι πρὸς τὴν ὄψιν· καὶ βύθιόν τι στενάξασαν «Ὦ ἄνερ» εἰπεῖν, «οἵαν κόρην εἰς τὴν θυσίαν ἐπιλέλεξαι· οὐκ οἶδα ἰδοῦσα τοιοῦτο κάλλος· ὡς δὲ καὶ εὐγενὴς τὸ βλέμμα, ὡς δὲ καὶ μεγαλόφρων πρὸς τὴν τύχην, ὡς δὲ καὶ ἐλεεινὴ τῆς κατὰ τὴν ἡλικίαν ἀκμῆς. Εἰ περιεῖναι συνέβαινεν ἡμῖν τὸ ἅπαξ μοι κυηθὲν καὶ κακῶς ἀπολωλὸς θυγάτριον, ἐν ἴσοις που ταύτῃ τοῖς ἔτεσιν ἐξητάζετο. Ἀλλ´ εἴθε γε, ὦ ἄνερ, ἐνῆν πως ἐξελέσθαι τὴν κόρην, πολλὴν ἂν ἔσχον παραψυχὴν διακονουμένης μοι τοιαύτης. Ἴσως δέ που καὶ Ἑλληνίς ἐστιν ἡ ἀθλία· τὸ γὰρ πρόσωπον οὐκ Αἰγυπτίας.» «Ἑλληνὶς μὲν» ἔφη πρὸς αὐτὴν ὁ Ὑδάσπης «καὶ πατέρων οὓς λέξει τὸ παρόν· δεῖξαι γὰρ οὐκ ἂν ἔχοι· πόθεν; καίτοι γε ἐπηγγέλλετο. Ῥυσθῆναί γε μὴν τῆς θυσίας ἀδύνατος· καίτοι γε ἐβουλόμην, πεπονθώς τι καὶ αὐτὸς οὐκ οἶδ´ ὅπως καὶ κατελεῶν τὴν κόρην· ἀλλ´ οἶσθα ὡς ἄρρενα μὲν τῷ Ἡλίῳ θήλειαν δὲ τῇ Σεληναίᾳ προσάγειν τε καὶ ἱερουργεῖν ὁ νόμος βούλεται. Ταύτης δὴ πρώτης αἰχμαλώτου μοι προσαχθείσης καὶ εἰς τὴν νῦν θυσίαν ἀποκληρωθείσης ἀπαραίτητος ἂν γένοιτο πρὸς τὸ πλῆθος ἡ ὑπέρθεσις. Ἓν μόνον ἂν βοηθήσειεν, εἰ τῆς ἐσχάρας ἣν οἶσθα ἐπιβᾶσα μὴ ἁγνεύουσά πως ὁμιλίας τῆς πρὸς ἄνδρας ἐλεγχθείη, καθαρὰν εἶναι τὴν προσκομιζομένην τῇ θεῷ, καθάπερ οὖν καὶ τὸν τῷ Ἡλίῳ, τοῦ νόμου κελεύοντος, ἐπὶ δὲ τῆς τοῦ Διονύσου θυσίας ἀδιαφοροῦντος. Ἀλλ´ ὅρα, εἰ προσομιλήσασά τῳ φωραθείη πρὸς τῆς ἐσχάρας, μὴ οὐκ εὐπρεπὲς ᾖ τὴν τοιάνδε εἰς τὸν οἶκον εἰσδέξασθαι.» Καὶ ἡ Περσίννα «Φωραθείη» ἔφη «καὶ σωθείη μόνον· αἰχμαλωσία καὶ πόλεμος καὶ τοσοῦτος τῆς ἐνεγκούσης ἐξοικισμὸς ἀνέγκλητον ποιεῖ τὴν προαίρεσιν, καὶ πλέον ἐπὶ ταύτης, ἐν τῷ κάλλει τὴν καθ´ ἑαυτῆς βίαν, εἰ καί τι τοιοῦτον ὑπέστη, περιαγούσης.»

VΙΙ. Ce sacrifice n'était pas encore terminé, qu'il s'éleva tout-à-coup une clameur confuse et tumultueuse, comme peut en pousser une immense multitude assemblée. « Qu'on respecte les anciens usages, criaient les assistants, qu'on offre maintenant le sacrifice ordinaire pour le salut de la nation ; que les prémices de la guerre soient consacrées aux Dieux. «Hydaspe comprit qu'ils réclamaient le sacrifice humain, qu'on avait coutume d'offrir seulement à l'occasion des victoires sur les nations étrangères, et où l'on immolait des prisonniers. Il les calma d'un geste, leur fit comprendre d'un signe de tête qu'on allait faire sur le champ ce qu'ils demandaient, et ordonna d'amener les prisonniers destinés dès longtemps à cet usage. Théagène et Chariclée furent amenés avec les autres, libres de chaînes et entourés de gardes. Tous étaient tristes, comme il est naturel, Théagène cependant moins que les autres. Chariclée seule montrait un visage gai et souriant. Elle tenait ses regards fixés sur Persina avec une telle persistance, que la reine elle-même se sentit émue à sa vue, et poussa un profond gémissement : « O mon époux, s'écria-t-elle, quelle jeune fille vous avez choisie pour le sacrifice! Je ne crois pas avoir vu jamais beauté comparable. Que de noblesse dans son regard! quelle grandeur d'âme contre les coups de la fortune! combien sa jeunesse est digne de pitié! Si nous avions conservé notre unique enfant, la fille que nous avons si malheureusement perdue, elle aurait à peu près cet âge. Mais, plût aux Dieux, seigneur, qu'il y eût quelque moyen de sauver cette jeune fille! Ce serait pour moi une grande consolation de l'avoir à mon service. Peut-être même la malheureuse est-elle Grecque ; car son visage n'annonce point une Égyptienne. —Elle est Grecque, en effet, lui dit Hydaspe, et elle va tout à l'heure nous faire connaître ses parents; car, quant à les montrer, elle ne le saurait, quoiqu'elle l'ait promis. Du reste il n'est point en mon pouvoir de l'arracher au sacrifice, et pourtant je le voudrais; car moi-même j'éprouve, je ne sais comment, quelque émotion ; j'ai compassion de cette enfant. Mais, vous le savez, la loi exige que l'on consacre et qu'ont offre en sacrifice un jeune homme au Soleil, une jeune fille à la Lune. C'est la première captive qui m'ait été amenée ; elle a été destinée au sacrifice actuel, et toute hésitation serait inexcusable aux yeux du peuple. Une seule chose pourrait lui venir en aide, ce serait que l'épreuve du foyer, que vous connaissez, prouvât qu'elle n'est pas pure de tout commerce avec les hommes. Car la loi exige que la victime offerte à la Lune, aussi bien qu'au Soleil, soit sans tache; tandis que pour les sacrifices de Bacchus, c'est chose indifférente. Mais songez aussi que si elle était convaincue, à l'épreuve du foyer, de n'être point restée chaste, il serait peu convenable, peut-être, de recevoir une telle femme dans votre palais. —Qu'elle soit convaincue, dit Persina, pourvu qu'elle soit sauvée. La captivité, la guerre, la vie errante si loin de sa patrie rendraient une faiblesse excusable, chez elle surtout, si toutefois elle a eu ce malheur; car sa beauté est une provocation à la violence qu'elle porte partout avec elle.

 [10,8] Καὶ ἔτι τοιαῦτα λεγούσης καὶ ἅμα ὑποδακρυούσης λανθάνειν δὲ τοὺς παρόντας πειρωμένης, ἄγεσθαι τὴν ἐσχάραν ὁ Ὑδάσπης ἐκέλευσε. Παιδάρια τοίνυν ἄνηβα συλλαβόντες ἐκ τοῦ πλήθους οἱ ὑπηρέται (μόνοις γὰρ τοῖς τοιούτοις ἀβλαβῶς θιγγάνειν ἔνεστιν), ἐκόμιζόν τε ἐκ τοῦ νεὼ καὶ εἰς μέσους προὐτίθεσαν, ἐπιβαίνειν ἕκαστον τῶν αἰχμαλώτων κελεύοντες. Τῶν δὲ ὅστις ἐπιβαίη παραυτίκα τὴν βάσιν ἐφλέγετο, οὐδὲ τὴν πρώτην καὶ πρὸς ὀλίγον ψαῦσιν ἐνίων ὑποστάντων, χρυσοῖς μὲν ὀβελίσκοις τῆς ἐσχάρας διαπεπλεγμένης πρὸς τοῦτο δὲ ἐνεργείας τετελεσμένης ὥστε πάντα τὸν μὴ καθαρὸν καὶ ἄλλως ἐπιορκοῦντα καταίθειν, τῶν δὲ ἀπ´ ἐναντίας ἀλύπως προσιέσθαι τὴν βάσιν. Τούτους μὲν δὴ τῷ τε Διονύσῳ καὶ ἄλλοις θεοῖς ἀπεκλήρουν πλὴν δύο που καὶ τριῶν νεανίδων αἳ τῆς ἐσχάρας ἐπιβᾶσαι παρθενεύειν ἐγνωρίσθησαν.

VIII. Elle avait à peine cessé de parler et s'efforçait de dérober aux assistants les larmes qui lui échappaient, lorsqu'Hydaspe ordonna d'apporter le foyer de l'épreuve. Les serviteurs prirent dans la foule, pour le porter, de jeunes enfants qui n'étaient pas encore en âge de puberté ; car il n'y a que ceux-là qui puissent le toucher sans se blesser. Après l'avoir apporté du temple et placé au milieu de l'assemblée, ils y firent monter les prisonniers tour à tour. Mais tous, à peine montés, avaient la plante des pieds brûlée, à tel point que quelques-uns n'en pouvaient pas supporter un instant le simple contact. Car l'épreuve se fait sur un réchaud recouvert de barreaux d'or entrelacés auxquels a été communiquée par une vertu secrète la propriété de brûler quiconque n'est pas pur, ou s'est souillé de quelque parjure ; tandis que ceux dont la vie est irréprochable peuvent y marcher impunément. Ceux qui ne purent soutenir l'épreuve furent mis à part pour être sacrifiés à Bacchus et aux autres Dieux. Il n'y eut que deux ou trois jeunes Grecques qui prouvèrent à l'épreuve du foyer qu'elles étaient vierges.

[10,9] Ἐπεὶ δὲ καὶ Θεαγένης ἐπιβὰς καθαρεύων ἐφαίνετο, θαυμασθεὶς πρὸς ἁπάντων τά τε ἄλλα τοῦ μεγέθους καὶ κάλλους καὶ ὅτι περ οὕτως ἀκμαῖος ἀνὴρ ἀπείρατος εἴη τῶν τῆς Ἀφροδίτης, πρὸς τὴν ἡλιακὴν ἱερουργίαν ηὐτρεπίζετο «Καλὰ» λέγων ἠρέμα πρὸς τὴν Χαρίκλειαν «τἀπίχειρα παρ´ Αἰθίοψι τῶν καθαρῶς βιούντων· θυσίαι καὶ σφαγαὶ τὰ ἔπαθλα τῶν σωφρονούντων. Ἀλλ´ ὦ φιλτάτη, τί οὐχὶ φράζεις σαυτήν; ποῖον ἀναμένεις ἔτι καιρόν; ἢ τὸν ἕως ἂν ἀποδειροτομήσῃ τις; Λέγε, ἱκετεύω, καὶ μήνυε τὴν σαύτης τύχην. Ἴσως μὲν κἀμὲ περισώσεις ἥτις ποτὲ εἴης γνωρισθεῖσα καὶ ἐξαιτήσασα· εἰ δ´ ἄρα μὴ τοῦτο, σύ γε μὴν προδήλως διαδράσῃ τὸν κίνδυνον· αὔταρκες δὲ τοῦτό μοι μαθόντι καὶ τελευτᾶν.» Ἡ δὲ «Πλησίον ὁ ἀγὼν» εἰποῦσα «καὶ νῦν ταλαντεύει τὰ καθ´ ἡμᾶς ἡ μοῖρα» μηδὲ κελεῦσαι τοὺς ἐπιτεταγμένους ἀναμείνασα ἐνέδυ τε τὸν ἐκ Δελφῶν ἱερὸν χιτῶνα, ἐκ πηριδίου τινὸς ὃ ἐπεφέρετο προκομίσασα, χρυσοϋφῆ τε ὄντα καὶ ἀκτῖσι κατάπαστον, τήν τε κόμην ἀνεῖσα καὶ οἷον κάτοχος φανεῖσα προσέδραμέ τε καὶ ἐφήλατο τῇ ἐσχάρᾳ καὶ εἱστήκει πολὺν χρόνον ἀπαθής, τῷ τε κάλλει τότε πλέον ἐκλάμποντι καταστράπτουσα, περίοπτος ἐφ´ ὑψηλοῦ πᾶσι γεγενημένη, καὶ πρὸς τοῦ σχήματος τῆς στολῆς ἀγάλματι θεοῦ πλέον ἢ θνητῇ γυναικὶ προσεικαζομένη. Θάμβος γοῦν ἅμα πάντας κατέσχε· καὶ βοὴν μίαν ἄσημον μὲν καὶ ἄναρθρον δηλωτικὴν δὲ τοῦ θαύματος ἐπήχησαν τῶν τε ἄλλων ἀγασθέντες καὶ πλέον ὅτι κάλλος οὕτως ὑπεράνθρωπον καὶ τὸ ὥριον τῆς ἀκμῆς ἄθικτον ἐτήρει καὶ ἔχειν ἐνεδείκνυτο σωφροσύνῃ πλέον ἢ τῇ ὥρᾳ κοσμούμενον. Ἐλύπει μὲν οὖν καὶ ἄλλους τῶν ὄχλων ἁρμόδιος τῇ θυσίᾳ φανεῖσα, καὶ δεισιδαιμονοῦντες ὅμως ἥδιστα ἂν εἶδον ἔκ τινος μηχανῆς περισωθεῖσαν. Πλέον δὲ ἠνία τὴν Περσίνναν, ὥστε καὶ εἰπεῖν πρὸς τὸν Ὑδάσπην «Ὡς ἀθλία καὶ δυστυχὴς ἡ κόρη σὺν πολλῷ καὶ οὐκ εἰς καιρὸν τῇ σωφροσύνῃ σεμνυνομένη καὶ θάνατον τῶν πολλῶν τούτων ἐπαίνων ἀλλαττομένη. Ἀλλὰ τί ἂν γένοιτο» ἔφη «ὦ ἄνερ;» Ὁ δὲ «Μάτην» ἔφη «μοι ἐνοχλεῖς καὶ οἰκτίζῃ τὴν οὐ σῳζομένην ἀλλὰ θεοῖς, ὡς ἔοικε, διὰ τὸ ὑπερβάλλον τῆς φύσεως ἀρχῆθεν φυλαττομένην.» Καὶ ἀποστρέψας τὸν λόγον πρὸς τοὺς Γυμνοσοφιστάς, «Ἀλλ´ ὦ σοφώτατοι» ἔφη «πάντων ηὐτρεπισμένων τί οὐχὶ κατάρχετε τῶν ἱερῶν;» Καὶ ὁ Σισιμίθρης «Εὐφήμησον» ἀπεκρίνατο, ἑλληνίζων ὥστε μὴ τὸ πλῆθος ἐπαΐειν, «ἱκανῶς γὰρ καὶ μέχρι τούτων ὄψιν τε καὶ ἀκοὴν ἐχράνθημεν. Ἀλλ´ ἡμεῖς μὲν εἰς τὸν νεὼν μεταστησόμεθα, θυσίαν οὕτως ἔκθεσμον τὴν δι´ ἀνθρώπων οὔτε αὐτοὶ δοκιμάζοντες οὔτε προσίεσθαι τὸ θεῖον νομίζοντες (ὡς εἴθε γε ἦν καὶ τὰς διὰ τῶν ἄλλων ζῴων θυσίας κεκωλῦσθαι) μόναις ταῖς δι´ εὐχῶν καὶ ἀρωμάτων καθ´ ἡμέτερον νόον ἀρκουμένους. Σὺ δὲ ἐπιμένων (ἐπάναγκες γὰρ βασιλεῖ καὶ ἄκριτον ἔστιν ὅτε πλήθους ὁρμὴν θεραπεύειν) ἐπιτέλει τὴν οὐκ εὐαγῆ μὲν ταύτην θυσίαν διὰ δὲ τὸ προκατειληφὸς τοῦ Αἰθιοπικοῦ νόμου πάτριον ἀπαραίτητον, καθαρσίων εἰσαῦθις δεησόμενος, ἴσως δὲ καὶ οὐ δεησόμενος· οὐ γάρ μοι δοκεῖ πρὸς τέλος ἥξειν ἥδε ἡ θυσία τοῖς τε ἄλλοις ἐκ τοῦ θείου συμβόλοις τεκμαιρομένῳ καὶ τῷ περιλάμποντι φωτὶ τοὺς ξένους, ὑπερμαχεῖν τινα τῶν κρειττόνων διασημαίνοντι.»

IX. Théagène y étant monté à son tour, l'épreuve constata également sa virginité. Tous furent saisis d'admiration en le voyant si grand, si beau, si florissant de jeunesse, et pourtant étranger aux plaisirs de Vénus. On le destina donc à être immolé au Soleil. « Voilà, dit-il tout bas à Chariclée, la récompense d'une vie pure, chez les Éthiopiens, l'immolation. Pour prix de la chasteté, le sacrifice et la mort. Mais, chère Chariclée, pourquoi ne point se faire connaître? Que tardes-tu encore? Veux-tu attendre qu'on nous égorge? Parle, révèle-toi, je t'en supplie ; peut-être me sauveras-tu moi-même quand on saura qui tu es, et que tu me réclameras ; sinon, tu échapperas du moins certainement au péril, et, quand je te saurai sauvée, c'en sera assez pour moi, la mort même ne me causera point de regrets. — L'instant fatal approche, dit Chariclée ; voici le moment où s'agite notre destinée! » Et, sans attendre l'ordre des gardiens, elle tira d'un sachet qu'elle portait avec elle sa tunique de Delphes, brochée d'or, toute parsemée de rayons écarlates, et s'en revêtit. Puis, laissant tomber ses cheveux, elle courut, semblable à une inspirée, et s'élança sur la grille ardente. Longtemps elle s'y tint immobile, sans ressentir aucune atteinte. Sa beauté, plus éclatante encore, lançait des éclairs ; du haut du foyer, elle dominait la foule, visible pour tous; sous ses vêtements sacerdotaux elle ressemblait plutôt à une statue de Déesse qu'à une mortelle. A cet aspect, toute la multitude fut frappée d'étonnement. Un cri immense, confus, inarticulé, témoigna de l'enthousiasme universel. On admirait tout en elle, mais surtout cette beauté tellement surhumaine qui avait traversé pure les séductions de l'adolescence, cette chasteté qui se montrait relevée encore par les plus merveilleux attraits. Beaucoup s'affligeaient de ce qu'elle eût été trouvée propre au sacrifice ; malgré leurs superstitions ils l'eussent vue avec joie sauvée par quelque miracle. Persina surtout ne pouvait contenir sa douleur, à ce point qu'elle dit à Hydaspe : « Combien est à plaindre et infortunée cette jeune fille! On exalte à grands cris sa pureté, si funeste pour elle, et, en retour de ces nombreux éloges elle va donner sa vie! Mais que pourrait-on donc faire, seigneur? —C'est en vain, reprit-il, que vous me pressez, et que vous vous apitoyez ; elle ne peut être sauvée; elle a été, j'imagine, destinée aux Dieux dès sa naissance, à cause de l'excellence de sa nature. » Et, s'adressant aux gymnosophistes : « très sages pontifes, dit-il, tout est préparé, pourquoi ne pas commencer la cérémonie religieuse? — De grâce, épargnez-nous le reste, répondit en grec Sisimithrès, pour n'être pas entendu de la foule. Nous sommes assez souillés par ce que nous avons vu et entendu jusqu'ici. Nous allons rentrer au temple; car, pour nous, nous ne saurions approuver ces affreux sacrifices où l'on immole des victimes humaines, et nous ne croyons pas que la Divinité les approuve. Que ne pouvons-nous même empêcher tous les sacrifices où l'on égorge des animaux. Car, à notre sentiment, les prières et les parfums sont une offrande suffisante. Pour vous, restez ; car un roi est quelquefois obligé à se soumettre aux entraînements, même irréfléchis, de la multitude ; accomplissez ce sacrifice, horrible sans doute, mai; que les lois établies et les coutumes nationales ne permettent pas de supprimer. Mais il vous faudra ensuite vous purifier, ou plutôt, peut-être n'en aurez-vous pas besoin ; car je ne crois pas que ce sacrifice s'accomplisse jusqu'au bout, si j'en crois une foule de présages célestes et surtout la lumière surnaturelle qui environne ces étrangers, témoignage assuré que quelque un des immortels combat pour eux. »

[10,10] Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἅμα καὶ τοῖς ἄλλοις συνέδροις ἀνίστατο καὶ πρὸς τὴν μετάστασιν ἐρρυθμίζετο. Ἀλλ´ ἥ γε Χαρίκλεια καθήλατό τε τῆς ἐσχάρας καὶ προσδραμοῦσα προσπίπτει τοῖς γόνασι τοῦ Σισιμίθρου, τῶν ὑπηρετῶν παντοίως ἐπεχόντων καὶ τὴν ἱκεσίαν παραίτησιν εἶναι τοῦ θανάτου νομιζόντων, καὶ «Ὦ σοφώτατοι» ἔλεγε «μικρὸν ἐπιμείνατε· δίκη γάρ μοι καὶ κρίσις πρόκειται πρὸς τοὺς βασιλεύοντας, ὑμᾶς δὲ μόνους καὶ τοῖς τοσούτοις δικάζειν πυνθάνομαι. Καὶ τὸν περὶ ψυχῆς ἀγῶνά μοι διαιτήσατε· σφαγιασθῆναι γάρ με θεοῖς οὔτε δυνατὸν οὔτε δίκαιον εἶναι μαθήσεσθε.» Προσήκαντο ἄσμενοι τὰ εἰρημένα καὶ «Ὦ βασιλεῦ» ἔφασαν «ἀκούεις τῆς προκλήσεως καὶ ἃ προίσχεται ἡ ξένη;» Γελάσας οὖν ὁ Ὑδάσπης «Καὶ ποία δίκη» φησίν «ἢ πόθεν ἐμοὶ καὶ ταύτῃ; προφάσεως δὲ ἐκ ποίας ἢ ποίων ἴσων ἀναφαινομένη;» Καὶ ὁ Σισιμίθρης «Αὐτὰ» ἔφη «δηλώσει τὰ λεχθησόμενα.» «Καὶ οὐκ ἂν δόξειεν» ἔφη «τὸ πρᾶγμα οὐ κρίσις ἀλλ´ ὕβρις, εἰ πρὸς τὴν αἰχμάλωτον βασιλεὺς ὢν διαδικάσομαι;» «Τὰς ὑπεροχὰς οὐ δυσωπεῖται τὸ δίκαιον» ἀπεκρίνατο πρὸς αὐτὸν ὁ Σισιμίθρης· «ἀλλ´ εἷς ἐστιν ὁ βασιλεύων ἐν ταῖς κρίσεσιν, ὁ τοῖς εὐλογωτέροις κρατῶν.» «Ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἐγχωρίους» ἔφη «καὶ οὐ τοὺς ξένους δικάζειν ὑμᾶς τοῖς βασιλεύουσιν ὁ νόμος ἐφίησι.» Καὶ ὁ Σισιμίθρης «Οὐ τοῖς προσώποις μόνον» ἔφη «τὰ δίκαια γίνεται ἰσχυρὰ παρὰ τοῖς σώφροσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς τρόποις.» «Δῆλον μὲν» εἶπεν «ὡς οὐδὲν ἐρεῖ σπουδαῖον, ἀλλ´, ὅπερ ἴδιον τῶν τὰ τελευταῖα κινδυνευόντων, λόγων ματαίων ἔσται πλάσματα πρὸς ὑπέρθεσιν. Λεγέτω δ´ οὖν ὅμως, ἐπειδὴ βούλεται Σισιμίθρης.»

X. A ces mots, il se leva avec tout le reste du sacré collège et se disposa à se retirer. A ce moment, Chariclée s'élança du foyer et courut se jeter aux genoux de Sisimithrès, malgré l'opposition absolue des sacrificateurs persuadés que ses supplications n'avaient d'autre objet que d'échapper à la mort. « Très sages pontifes, dit-elle, attendez un peu ; j'ai à plaider ma cause contre le roi et la reine, et j'ai appris que, seuls, vous pouvez prononcer même sur les rois. Soyez donc arbitres dans ce combat que je soutiens pour ma vie ; vous reconnaîtrez qu'il n'est ni possible, ni juste que je sois immolée aux Dieux. » Les prêtres l'écoutèrent avec plaisir. « O roi, dirent-ils, vous entendez la sommation et les allégations de cette étrangère? — Et de quel procès, dit en riant Hydaspe, peut-il être question? Qu'y a-t-il de commun entre elle et moi? A quelle occasion? Quel droit allègue-t-elle? — C'est ce qu'on verra, dit Sisimithrès, par ce qu'elle va dire. — Cela ne semblera-t-il pas, dit Hydaspe, une moquerie plutôt qu'un jugement, si moi qui suis roi, je me soumets à plaider contre une captive. — La justice, lui répondit Sisimithrès, ne s'inquiète point de la différence des rangs ; à ses yeux celui-là seul est roi qui allègue les meilleures raisons. — La loi, dit Hydaspe, vous autorise à juger les différends des rois avec leurs sujets, mais non avec les étrangers. — L'honnêteté, dit Sisimithrès, ne se contente pas seulement de l'extérieur et des apparences de la justice, elle s'attache au fond et à la réalité. — Il est évident, reprit Hydaspe, qu'elle n'a rien de sérieux à alléguer ; elle va, comme tous les malheureux réduits à la dernière extrémité, prétexter quelque vaine raison, quelque mensonge, pour différer le moment ; cependant qu'elle parle, puisqu'ainsi le veut Sisimithrès. »

[10,11] Ἡ δὲ Χαρίκλεια καὶ ἄλλως οὖσα εὔθυμος διὰ τὴν προσδοκωμένην τῶν περιεστηκότων λύσιν, πλέον ἐγεγόνει περιχαρὴς ὡς τοῦ Σισιμίθρου τοὔνομα ἐπήκουσεν· ἦν γὰρ δὴ οὗτος ὁ τὴν ἀρχὴν ἐκτεθεῖσαν ἀνελόμενος καὶ τῷ Χαρικλεῖ παρακαταθέμενος ἔτεσι δέκα πρότερον, ὅτε εἰς τοὺς Καταδούπους ἐστάλη τῶν σμαραγδείων μετάλλων ἕνεκεν ὡς τὸν Ὀροονδάτην πρεσβεύων, τότε μὲν εἷς τῶν πολλῶν Γυμνοσοφιστῶν τυγχάνων, τὸ παρὸν δὲ πρόεδρος ἀναδεδειγμένος. Τὴν μὲν οὖν ὄψιν τἀνδρὸς οὐκ ἀνέφερεν ἡ Χαρίκλεια, νέα κομιδῇ καὶ ἑπταέτις χωρισθεῖσα, τοὔνομα δὲ ἀναγνοῦσα περιχαρὴς ἐγεγόνει πλέον, συνήγορόν τε καὶ συνεργὸν ἔσεσθαι πρὸς τὸν ἀναγνωρισμὸν ἐλπίσασα. Τὰς δὴ χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνατείνασα καὶ βοῶσα ἐξάκουστον «Ἥλιε, γενεάρχα προγόνων ἐμῶν» ἔλεγε «θεοί τε ἄλλοι καὶ ἥρωες γένους ἡμετέρου καθηγεμόνες, ὑμεῖς ἔστε μοι μάρτυρες ὡς οὐδὲν ἐρῶ ψεῦδος, ὑμεῖς δὲ καὶ συλλήπτορες εἰς τὴν κρίσιν τὴν νυνὶ προκειμένην, εἰς ἣν τῶν προσόντων μοι δικαίων ἐντεῦθεν ἄρξομαι. Ξένους, ὦ βασιλεῦ, ἢ καὶ ἐγχωρίους ὁ νόμος ἱερουργεῖσθαι κελεύει;» Τοῦ δὲ «Ξένους» εἰπόντος, «Οὐκοῦν ὥρα σοι» ἔφη «ζητεῖν ἑτέρους εἰς τὴν θυσίαν· ἐμὲ γὰρ ὑμεδαπήν τε καὶ ἐγχώριον εὑρήσεις.»

XI. Chariclée, toute rayonnante déjà de l'espoir de sa prochaine délivrance, fut plus joyeuse encore lorsqu'elle entendit le nom de Sisimithrès ; car c'était lui qui l'avait recueillie quand elle fut exposée à sa naissance, et qui, dix ans auparavant, l'avait confiée à Chariclès, lors de son ambassade à Catadupœ, auprès d'Oroondatès, au sujet des mines de diamant. Il était alors confondu dans les rangs des simples gymnosophistes; mais depuis, il était devenu président de leur collège. Chariclée ne s'était point rappelé ses traits, ayant été séparée de lui extrêmement jeune, dès l'âge de sept ans; mais elle reconnut son nom, et en ressentit une joie plus vive encore dans l'espoir qu'il serait pour elle un avocat, et qu'il aiderait à la faire reconnaître. Elle leva les mains au ciel, et s'écria de manière à être entendue de l'assemblée : « O Soleil, duquel descendent mes ancêtres, vous tous, Dieux du ciel, et vous Héros, chefs de notre race, soyez-moi témoins que je ne dirai rien que de véritable. Venez en aide à mon bon droit, dans le jugement que j'ai maintenant à subir. Avant tout, j'adresserai une question : O roi, la loi ordonne-t-elle de sacrifier seulement des étrangers, ou s'applique-t-elle aussi aux nationaux? —Aux étrangers seulement, dit-il. — Alors, il vous faut chercher d'autres victimes ; car vous reconnaîtrez que je suis Éthiopienne. »

[10,12] Τοῦ δὲ θαυμάζοντος καὶ πλάττεσθαι λέγοντος, ἡ Χαρίκλεια «Τὰ μικρότερα» ἔφη «θαυμάζεις, τὰ μείζονα δὲ ἐστὶν ἕτερα· οὐ γὰρ ἐγχώριος μόνον ἀλλὰ καὶ γένους τοῦ βασιλείου τὰ πρῶτα καὶ ἐγγύτατα.» Καὶ αὖθις τοῦ Ὑδάσπου διαπτύοντος ὡς φληνάφους τοὺς λόγους «Παῦσαι» εἶπεν, «ὦ πάτερ, θυγατέρα τὴν σὴν ἐκφαυλίζων.» Ὁ δὴ βασιλεὺς τὸ ἐντεῦθεν οὐχ ὑπερορῶν τὰ λεγόμενα μόνον ἀλλ´ ἤδη καὶ ἀγανακτῶν ἐφαίνετο, χλεύην τὸ πρᾶγμα καὶ ὕβριν ποιούμενος· καὶ «Ὦ Σισιμίθρη καὶ οἱ λοιποί» ἔλεγεν, «ὁρᾶτε οἷ περιέστη τὰ τῆς ἀνεξικακίας; ἦ γὰρ οὐκ ἄντικρυς μανίαν ἡ κόρη νοσεῖ παρατόλμοις πλάσμασι τὸν θάνατον πειρωμένη διώσασθαι, θυγατέρα ἐμὴν ὥσπερ ἐπὶ σκηνῆς ἐξ ἀπόρων ἑαυτὴν καὶ οἷον ἐκ μηχανῆς ἀναφαίνουσα τοῦ μηδεπώποτε, ὡς ἴστε, παίδων γονὴν εὐτυχήσαντος, ἅπαξ δέ που μόνον ὁμοῦ τε ἀκηκοότος καὶ ἀποβαλόντος; Ὥστε ἀγέτω τις, μηδὲ ἐπὶ πλέον ἐπινοείτω τῇ θυσίᾳ τὴν ὑπέρθεσιν.» «Οὐκ ἄξει οὐδείς» ἀνεβόησεν ἡ Χαρίκλεια «τέως ἂν μὴ τοῦτο κελεύωσιν οἱ δικάζοντες· σὺ δὲ δικάζῃ τὸ παρόν, οὐ ψῆφον φέρεις. Ξενοκτονεῖν μὲν ἴσως, ὦ βασιλεῦ, ὁ νόμος ἐπιτρέπει, τεκνοκτονεῖν δὲ οὔθ´ οὗτος οὔθ´ ἡ φύσις σοι, πάτερ, ἐφίησι· πατέρα γάρ σε τήμερον οἱ θεοὶ καὶ ἀρνούμενον ἀναδείξουσι. Πᾶσα δίκη καὶ κρίσις, ὦ βασιλεῦ, δύο τὰς μεγίστας ἀποδείξεις οἶδε, τάς τε ἐγγράφους πίστεις καὶ τὰς ἐκ μαρτύρων βεβαιώσεις· ἄμφω σοι τοῦ θυγάτηρ ὑμετέρα εἶναι παρέξομαι, μάρτυρα μὲν οὐχ ἕνα τῶν πολλῶν ἀλλ´ αὐτόν γε δὴ τὸν δικάζοντα προκαλουμένη (μεγίστη δὲ οἶμαι τῷ λέγοντι πίστις ἡ τοῦ διαιτῶντος γνῶσις), γράμματα δὲ τάδε τύχης τῆς ἐμῆς τε καὶ ὑμῶν διηγήματα προϊσχομένη.»

XII. Comme le roi témoignait son incrédulité, et taxait cette allégation de fable ; « Ce dont vous vous émerveillez, dit Chariclée, n'est rien encore, en comparaison de ce qui me reste à dire : car vous reconnaîtrez que je suis non seulement Éthiopienne, mais de race royale, et que personne n'occupe un plus haut rang, plus près du trône. » Hydaspe fit un nouveau geste d'incrédulité et de mépris, comme fatigué d'un vain radotage. « Cessez, mon père, lui dit-elle, de repousser dédaigneusement votre fille. » A ces mots, ce ne fut plus seulement du dédain que témoigna le roi ; sa colère éclata contre ce qu'il regardait comme une fable impertinente et une dérision. « Sisimithrès, dit-il, et vous tous, vous voyez à quelle épreuve est mise ma patience : cette fille est certainement atteinte de folie; voyez plutôt les fables impudentes qu'elle forge pour échapper à la mort; à bout de moyens, la voilà tout-à-coup qui appelle à son aide les inventions théâtrales et les miracles, et qui se prétend ma fille, quand vous savez tous que jamais je n'eus le bonheur d'avoir d'enfants. Une seule fois j'ai été père, et j'ai appris en même temps sa naissance et sa mort. » Qu'on l'emmène donc, et qu'on ne songe plus à différer le sacrifice. — Personne ne m'emmènera, s'écria Chariclée, tant que les juges ne l'auront point ordonné; en ce moment, vous êtes jugé, ce n'est pas à vous à prononcer la sentence. La loi vous permet peut-être, ô roi, d'immoler les étrangers; mais ni cette loi, ni la nature ne vous autorisent à égorger vos enfants. Car les Dieux, malgré vos dénégations, vous déclareront père aujourd'hui. Tout débat, tout jugement reconnaît surtout deux espèces de preuves par excellence : la preuve écrite, et les affirmations des témoins. J'ai par devers moi l'une et l'autre pour établir que je suis votre fille. Celui dont j'invoque le témoignage n'est point un inconnu, un homme sans nom; c'est notre juge lui-même ; et il ne peut y avoir de démonstration plus péremptoire que la conscience d'un juge personnellement instruit. Je produirai d'un autre côté cet écrit, qui contient votre histoire et la mienne. »

[10,13] Καὶ ἅμα λέγουσα τὴν συνεκτεθεῖσαν ἑαυτῇ ταινίαν ὑπὸ τῇ γαστρὶ φέρουσα προὔφερέ τε καὶ ἀνειλήσασα τῇ Περσίννῃ προσεκόμιζεν. Ἡ δὲ ἐπειδὴ τὸ πρῶτον εἶδεν ἀχανής τε καὶ αὖος ἐγεγόνει καὶ χρόνον ἐπὶ πλεῖστον τὰ ἐγγεγραμμένα τῇ ταινίᾳ καὶ τὴν κόρην αὖθις ἐν μέρει περιεσκόπει· τρόμῳ τε καὶ παλμῷ συνείχετο καὶ ἱδρῶτι διερρεῖτο, χαίρουσα μὲν ἐφ´ οἷς εὕρισκεν ἀμηχανοῦσα δὲ πρὸς τὸ τῶν παρ´ ἐλπίδας ἄπιστον, δεδοικυῖα δὲ τὴν ἐξ Ὑδάσπου τῶν φανερουμένων ὑποψίαν τε καὶ ἀπιστίαν ἢ καὶ ὀργήν, ἂν οὕτω τύχῃ, καὶ τιμωρίαν. Ὥστε καὶ τὸν Ὑδάσπην ἐνορῶντα εἰς τὸ θάμβος καὶ τὴν συνέχουσαν ἀγωνίαν «Ὦ γύναι» εἰπεῖν «τί ταῦτα; ἢ τί πέπονθας πρὸς τὴν δεικνυμένην γραφήν;» Ἡ δὲ «Ὦ βασιλεῦ» εἶπε «καὶ δέσποτα καὶ ἄνερ, ἄλλο μὲν οὐδὲν ἂν εἴποιμι πλέον, λαβὼν δὲ ἀναγίνωσκε· διδάσκαλός σοι πάντων ἡ ταινία γενήσεται.» Καὶ ἐπιδοῦσα αὖθις ἐσιώπα κατηφήσασα. Δεξάμενος γοῦν ὁ Ὑδάσπης καὶ πλησίον παρεῖναι καὶ συνεπιλέγεσθαι τοὺς Γυμνοσοφιστὰς παρακαλέσας ἐπῄει τὴν γραφήν, πολλὰ μὲν αὐτὸς θαυμάζων πολλὰ δὲ καὶ τὸν Σισιμίθρην ἐκπεπληγμένον καὶ μυρίας τροπὰς τῆς διανοίας ἐκ τῶν ὄψεων ἐμφαίνοντα ὁρῶν συνεχές τε εἰς τὴν ταινίαν καὶ εἰς τὴν Χαρίκλειαν ἀτενίζοντα. Καὶ τέλος, ἐπειδὴ τήν τε ἔκθεσιν ἐδιδάχθη καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ἐκθέσεως ὁ Ὑδάσπης, «Ἀλλ´ ὅτι μὲν ἐτέχθη μοι κόρη τις» ἔφη «γινώσκω, καὶ ἀποθανοῦσαν τότε πυθόμενος, ὡς αὐτὴ Περσίννα ἔλεγεν, ἐκτεθεῖσθαι νυνὶ μανθάνω. Τίς δὲ ὁ ἀνελόμενος καὶ διασώσας καὶ θρέψας, τίς δὲ ὁ διακομίσας εἰς Αἴγυπτον οὗ καὶ αἰχμάλωτος εἴληπται; Ἢ πόθεν ὅλως ὅτι αὕτη ἐκείνη, καὶ μὴ διέφθαρται μὲν τὸ ἐκτεθὲν τοῖς δὲ γνωρίσμασιν ἐπιτυχών τις ἀποκέχρηται τοῖς ἐκ τῆς τύχης; μή τις δαίμων ἡμῖν ἐπιπαίζει καὶ ὥσπερ προσωπεῖον τῇ κόρῃ ταῦτα περιθεὶς ἐντρυφᾷ τῇ ἡμετέρᾳ περὶ τεκνοποιΐαν ἐπιθυμίᾳ καὶ νόθον ἡμῖν καὶ ὑποβολιμαῖον εἰσποιεῖ διαδοχήν, καθάπερ νέφει τῇ ταινίᾳ τὴν ἀλήθειαν ἐπισκιάζων.»

XIII. A ces mots, elle tira de son sein la bandelette exposée avec elle, la déroula et la présenta à Persina. En l'apercevant, Persina resta sans voix et anéantie. Longtemps elle promena alternativement sa vue de l'écrit à la jeune fille, tremblante, frissonnant de tous ses membres et inondée de sueur. Cette découverte la transportait de joie ; mais ce qu'elle avait d'imprévu, d'invraisemblable, la remplissait d'anxiété ; elle craignait, si la vérité venait à éclater, les soupçons, l'incrédulité d'Hydaspe, peut-être même sa colère et sa vengeance. Hydaspe s'aperçut lui-même de son agitation et de la lutte è laquelle son âme était en proie. « Reine, dit-il, qu'y a-t-il donc ; quel est le trouble où vous jette la vue de cet écrit? — O mon roi, dit-elle, mon maître et mon époux ; je ne saurais rien vous dire de plus; mais prenez et lisez : cette bandelette vous apprendra tout. » Elle la lui tendit, et retomba dans le même silence et le même abattement. Hydaspe prit l'écrit, et invita les gymnosophistes à s'approcher pour lire avec lui. Lorsqu'il l'eut parcouru, son ébahissement ne fut pas moindre, surtout à la vue de Sisimithrès consterné lui-même, trahissant sur son visage les mille agitations de son âme et ne cessant de regarder fixement la bandelette et Chariclée. A la fin, lorsqu'il fut instruit et de l'exposition et de ses motifs : « Je sais, dit-il, que j'ai-eu autrefois une fille; je l'ai crue morte alors, sur la parole de Persina, et j'apprends maintenant qu'elle a été exposée. Mais quel est celui qui l’a recueillie, sauvée et nourrie? Qui l'a conduite en Egypte où elle a été faite prisonnière? Comment prouver enfin que c'est bien cette jeune fille et que l'enfant exposé n'a pas péri? Ne peut-il se faire que quelque un ait trouvé ces indices et abusé de ce que la fortune avait mis entre ses mains? Peut-être aussi quelque Dieu nous abuse ; peut-être cette jeune fille n'est-elle qu'un masque dont il se sert pour se jouer de notre désir de postérité, en nous donnant un héritier bâtard et supposé, et en faisant de cette bandelette comme un nuage destiné à obscurcir la vérité. »

 [10,14] Ἐπὶ τούτοις ὁ Σισιμίθρης «Τὰ μὲν πρῶτα» ἔφη «τῶν ζητουμένων ἔχει σοι λύσιν· ὁ γὰρ ἀνελόμενος ἐκτεθεῖσαν καὶ ἀναθρέψας λάθρα καὶ εἰς Αἴγυπτον κομίσας ὅτε με πρεσβευτὴν ἔστειλας, οὗτος εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὡς οὐ θεμιτὸν ἡμῖν τὸ ψεῦδος οἶσθα προλαβών. Γνωρίζω καὶ τὴν ταινίαν τοῖς βασιλείοις Αἰθιόπων γράμμασιν ὡς ὁρᾷς κεχαραγμένην καὶ οὐ παρέχουσαν ἀμφιβολίαν ἀλλαχοῦ συντετάχθαι, Περσίννης δὲ αὐτοχειρίᾳ κατεστίχθαι παρὰ σοὶ μάλιστα γνωριζομένην. Ἀλλ´ ἦν καὶ ἕτερα συνεκτεθέντα γνωρίσματα, δοθέντα παρ´ ἐμοῦ τῷ ὑποδεξαμένῳ τὴν κόρην ἀνδρὶ Ἕλληνί τε καί, ὡς ἐφαίνετο, καλῷ τε καὶ ἀγαθῷ.» «Σῴζεται» ἔφη «καὶ ταῦτα» ἡ Χαρίκλεια, καὶ ἅμα ἐπεδείκνυ τοὺς ὅρμους. Πλέον ἡ Περσίννα ἰδοῦσα κατεπλάγη, καὶ πυνθανομένου τοῦ Ὑδάσπου τίνα ταῦτα εἴη καὶ εἴ τι πλέον ἔχοι ἐκδιδάσκειν ἀπεκρίνατο οὐδὲν ἢ ὅτι γνωρίζει μὲν κατ´ οἶκον δὲ ταῦτα ἐξετάζειν καλόν. Αὖθις οὖν ἀδημονῶν ὁ Ὑδάσπης ἐφαίνετο καὶ ἡ Χαρίκλεια «Ταῦτα μὲν ἂν εἴη τῆς μητρὸς τὰ γνωρίσματα· σὸν δὲ ἴδιον ὅδε ὁ δακτύλιος·» καὶ ἐδείκνυ τὴν παντάρβην. Ἐγνώρισεν ὁ Ὑδάσπης, δεδωκὼς δῶρον τῇ Περσίννῃ παρὰ τὴν μνηστείαν. Καὶ «Ὦ βελτίστη» ἔφη «τὰ μὲν γνωρίσματα ἐμά, σὲ δὲ ἐμὴν οὖσαν τούτοις κεχρῆσθαι καὶ μὴ ἄλλως ἐπιτυχοῦσαν οὐδέπω γνωρίζω· πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις καὶ χροιᾷ ξένῃ τῆς Αἰθιοπίδος λαμπρύνῃ.» Καὶ ὁ Σισιμίθρης «Λευκὴν» ἔφη «κἀγὼ τότε ἀνειλόμην ἣν ἀνειλόμην, ἄλλως τε καὶ τῶν ἐτῶν ὁ χρόνος συμβαίνει πρὸς τὴν παροῦσαν τῆς κόρης ἡλικίαν, ἑπτακαίδεκά που τῶν πάντων ταύτῃ τε καὶ τῇ ἐκθέσει πληρουμένων. Ἐμοὶ δὲ καὶ τὸ βλέμμα τῶν ὀφθαλμῶν παρίσταται, καὶ τὸν ὅλον τῆς ὄψεως χαρακτῆρα καὶ τὸ ὑπερφυὲς τῆς ὥρας, ὁμολογοῦντα τοῖς τότε τὰ νυνὶ φαινόμενα, γνωρίζω.» «Ταυτὶ μὲν ἄριστα, ὦ Σισιμίθρη» πρὸς αὐτὸν ὁ Ὑδάσπης «καὶ ὡς ἄν τις ἐκθυμότατα συνηγορῶν μᾶλλον ἢ δικάζων. Ἀλλ´ ὅρα μὴ μέρος τι λύων ἕτερον ἀνακινεῖς ἀπόρημα δεινόν τε καὶ οὐδαμῶς ἀπολύσασθαι τὴν ἐμοὶ συμβιοῦσαν εὔπορον· λευκὴν γὰρ πῶς ἂν Αἰθίοπες ἀμφότεροι παρὰ τὸ εἰκὸς ἐτεκνώσαμεν;» Ὑποβλέψας οὖν ὁ Σισιμίθρης καί τι καὶ εἰρωνικὸν ὑπομειδιάσας «Σὺ μὲν οὐκ οἶδα» ἔφη «ὅτι πάσχεις, ἀπὸ τρόπου τοῦ σοῦ τὸ παρὸν συνηγορίαν ἡμῖν ὀνειδίζων ἣν οὐκ ἂν ἐν φαύλῳ ποιησαίμην· δικαστὴν γὰρ ὁρίζομαι γνήσιον τὸν τοῦ δικαίου συνήγορον. Τί δὲ οὐχὶ σοὶ μᾶλλον ἢ τῇ κόρῃ συνηγορῶν φανήσομαι, πατέρα σε σὺν τοῖς θεοῖς ἀναδεικνὺς καὶ ἣν ἐκ σπαργάνων περιέσωσα ὑμῖν θυγατέρα ταύτην καὶ νῦν ἀνασῳζομένην ἐπ´ ἀκμῆς οὐ περιορῶν; Ἀλλὰ σὺ μὲν ἃ βούλει γίνωσκε περὶ ἡμῶν οὐδένα ὑπόλογον τούτου ποιουμένων· οὐ γὰρ πρὸς τὴν ἑτέρων ἀρέσκειαν βιοῦμεν, αὐτὸ δὲ τὸ καλὸν κἀγαθὸν ζηλοῦντες ἑαυτοὺς πείθειν ἀγαπῶμεν. Τῆς γε μὴν κατὰ τὴν χροιὰν ἀπορίας φράζει μέν σοι καὶ ἡ ταινία τὴν λύσιν, ὁμολογούσης ἐν αὐτῇ ταυτησὶ Περσίννης ἐσπακέναι τινὰ εἴδωλα καὶ φαντασίας ὁμοιοτήτων ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν Ἀνδρομέδαν πρός σε ὁμιλίας ὁρωμένην. Εἰ δ´ οὖν καὶ ἄλλως πιστώσασθαι βούλει, πρόκειται τὸ ἀρχέτυπον· ἐπισκόπει τὴν Ἀνδρομέδαν ἀπαράλλακτον ἐν τῇ γραφῇ καὶ ἐν τῇ κόρῃ δεικνυμένην.»

XIV. «Il est facile, reprit Sisimithrès de résoudre vos premiers doutes : celui qui a recueilli l'enfant exposé, qui l'a nourri secrètement, c'est moi. C'est encore moi qui l'ai conduite en Egypte, à l'époque où vous m'y avez envoyé ep ambassade. Vous savez par expérience qu'il ne nous est pas permis de mentir. Je reconnais la bandelette, couverte, vous le voyez, de caractères royaux éthiopiens, et qu'on ne peut dès lors soupçonner d'avoir été fabriquée ailleurs. Vous-même pouvez mieux que personne reconnaître que l'écriture est de la main de Persina. Mais il y avait aussi d'autres marques exposées avec elle, et remises par moi à celui qui a reçu de mes mains la jeune fille. C'était un Grec, honnête homme et vertueux, à ce qu'il m'a semblé. « Elles sont également conservées », dit Chariclée, et elle montra les colliers. Persina, en les voyant, fut plus troublée encore. Hydaspe lui ayant demandé quels étaient ces objets, et s'ils lui apprenaient quelque chose de plus, elle ne répondit rien, sinon qu'elle les connaissait, mais que le mieux était de tout examiner au palais. Chaque mot ajoutait à l'anxiété d'Hydaspe. Chariclée ajouta : « Ce sont là des signes de reconnaissance pour ma mère : en voici qui vous sont personnels ; voyez cet anneau. » Et elle lui montra la pantarbe. Hydaspe la reconnut pour l'avoir donnée en présent à Persina, lors de son mariage. — « Ma toute belle, dit-il, ces insignes sont à moi, sans doute ; mais que vous soyez également à moi, vous qui en faites usage, et qu'ils ne soient pas tombés de quelque autre façon entre vos mains, c'est ce qui n'est pas encore constaté pour moi. Car, entre autres choses, votre couleur n'est point celle des Éthiopiens. — Celle que j'ai recueillie alors, dit Sisimithrès, était également blanche. D'ailleurs le nombre des années concorde avec l'âge de cette jeune fille; elle a environ dix-sept ans, ce qui nous reporte exactement à l'époque de l'exposition. Sa vue même ne fait que confirmer ma conviction ; je reconnais dans l'une et l'autre les mêmes traits, les mêmes caractères extérieurs, la même beauté surnaturelle. — Tout cela est fort bien, Sisimithrès, lui dit Hydaspe, et vous remplissez chaleureusement le rôle de défenseur, bien plus que celui de juge : mais prenez garde, en voulant résoudre une difficulté, de soulever un autre doute bien grave, et qui laisserait planer sur ma compagne un soupçon bien difficile à laver. Par quelle anomalie, étant l'un et l'autre Éthiopiens, aurions-nous eu une, fille blanche. » Sisimithrès lui jeta un regard légèrement dédaigneux, accompagné d'un sourire ironique : a Je ne sais vraiment ce qui vous arrive, de venir maintenant me reprocher, contrairement à votre caractère, l'office d'avocat, que je suis loin pour ma part de dédaigner ; car on définit le juge intègre, l'avocat de la justice. Pourquoi d'ailleurs ne pas me considérer comme votre avocat à vous-même, plutôt que comme le défenseur de cette jeune fille? Je vous fais père, avec l'aide des Dieux ; j'ai sauvé votre fille au maillot, et maintenant qu'elle nous, est rendue dans toute la fleur de l'âge, je ne la repousse point. Mais pour vous, pensez de nous ce qu'il vous plaira ; nous n'en prenons nul souci. Nous ne vivons point au gré des sentiments d'autrui ; ne recherchant que le bien et la vertu, nous voulons avant tout le témoignage de notre propre conscience. Quant au doute que soulève la couleur, cette bandelette vous l'éclaircira : car Persina elle-même y déclare qu'elle a comme aspiré à elle les traits, l'image d'Andromède qu'elle avait sous les yeux au moment de son union avec vous : si donc il vous faut une autre démonstration, l'original est à votre disposition ; examinez le tableau d'Andromède, et vous reconnaîtrez qu'entre la peinture et cette jeune fille, il n'y a aucune différence saisissable.

 [10,15] Ἐκόμιζον ἀράμενοι τὴν εἰκόνα προσταχθέντες οἱ ὑπηρέται καὶ πλησίον τῆς Χαρικλείας ἀντεγείραντες τοσοῦτον ἐκίνησαν παρὰ πάντων κρότον καὶ θόρυβον, ἄλλων πρὸς ἄλλους, ὅσοι καὶ κατὰ μικρὸν συνίεσαν τὰ λεγόμενα καὶ πραττόμενα, διαδηλούντων καὶ πρὸς τὸ ἀπηκριβωμένον τῆς ὁμοιότητος σὺν περιχαρείᾳ ἐκπλαγέντων, ὥστε καὶ τὸν Ὑδάσπην οὐκέτι μὲν ἀπιστεῖν ἔχειν, ἐφεστάναι δὲ πολὺν χρόνον ὑφ´ ἡδονῆς ἅμα καὶ θαύματος ἐχόμενον. Ὁ δὲ Σισιμίθρης «Ἓν ἔτι λείπεται» ἔφη· «περὶ βασιλείας γὰρ καὶ τῆς κατ´ αὐτὴν γνησίας διαδοχῆς ὁ λόγος καί, πρό γε πάντων, ἀληθείας αὐτῆς. Γύμνωσον τὴν ὠλένην, ὦ κόρη - μέλανι συνθήματι τὸ ὑπὲρ πῆχυν ἐσπίλωτο - οὐδὲν ἀπρεπὲς γυμνούμενον τὸ τῶν φύντων καὶ γένους μαρτύριον.» Ἐγύμνωσεν αὐτίκα ἡ Χαρίκλεια τὴν λαιάν, καὶ ἦν τις ὥσπερ ἔβενος περίδρομος ἐλέφαντα τὸν βραχίονα μιαίνων.

XV. Sur le champ les serviteurs allèrent prendre le tableau et l'apportèrent. Lorsqu'ils l'eurent dressé près de Chariclée et en face d'elle, il s'éleva à l'instant de toutes parts un immense tumulte d'applaudissements; on se les montrait mutuellement; pour peu qu'on eût compris ce qui venait de se dire et de se faire, on l'expliquait aux autres; la perfection de la ressemblance excitait un étonnement, un ravissement universel; tellement qu'il ne fut plus possible à Hydaspe lui-même de douter davantage, et qu'il resta longtemps immobile de joie et de saisissement. « Ce n'est pas tout encore, dit Sisimithrès, car il s'agit de la royauté, de ses droits légitimes à la succession, et avant tout de la vérité elle-même. Jeune fille, mettez à nu votre bras; il y avait au-dessus du coude, un signe semblable à une tache noire; il n'y a rien d'inconvenant à découvrir ce qui doit rendre témoignage de vos parents et de votre famille. » Chariclée leur montra son bras gauche, et l'on vit comme une tache d'ébène se détacher en cercle sur l'ivoire du bras.

[10,16] Οὐκέτι κατεῖχεν ἡ Περσίννα, ἀλλ´ ἀθρόον τε ἀνήλατο τοῦ θρόνου καὶ προσδραμοῦσα περιέβαλέ τε καὶ περιφῦσα ἐδάκρυέ τε καὶ πρὸς τὸ ἀκατάσχετον τῆς χαρᾶς μυκηθμῷ τινι προσεοικὸς ἀνωρύετο (ὑπερβολὴ γὰρ ἡδονῆς καὶ θρῆνόν ποτε ἀποτίκτειν φιλεῖ), μικροῦ τε ἔδει συγκατενεχθῆναι τῇ Χαρικλείᾳ. Ὁ δὲ Ὑδάσπης ἠλέει μὲν τὴν γυναῖκα ὀδυρομένην ὁρῶν καὶ εἰς συμπάθειαν ἐκάμπτετο τὴν διάνοιαν, τὸ ὄμμα δὲ οἱονεὶ κέρας ἢ σίδηρον εἰς τὰ ὁρώμενα τείνας εἱστήκει πρὸς τὰς ὠδῖνας τῶν δακρύων ἀπομαχόμενος· καὶ τῆς ψυχῆς αὐτῷ πατρικῷ τῷ πάθει καὶ ἀνδρείῳ τῷ λήματι κυματουμένης καὶ τῆς γνώμης ὑπ´ ἀμφοτέρων στασιαζομένης καὶ πρὸς ἑκατέρου καθάπερ ὑπὸ σάλου μετασπωμένης τελευτῶν ἡττήθη τῆς τὰ πάντα νικώσης φύσεως καὶ πατὴρ οὐκ εἶναι μόνον ἐπείθετο ἀλλὰ καὶ πάσχειν ὅσα πατὴρ ἠλέγχετο· καὶ τὴν Περσίνναν συγκατενεχθεῖσαν τῇ θυγατρὶ καὶ συμπεπλεγμένην ἀνεγείρων οὐκ ἔλαθε καὶ τὴν Χαρίκλειαν ἐναγκαλιζόμενος καὶ δακρύων ἐπιρροῇ πατρικὰ πρὸς αὐτὴν σπενδόμενος. Οὐ μὴν εἰς τὸ παντελές γε ἐξεκρούσθη τῶν πρακτέων, ἀλλ´ ὀλίγον ἐπιστὰς τόν τε δῆμον κατοπτεύσας ἀπὸ τῶν ἴσων παθῶν κεκινημένον καὶ πρὸς τὴν σκηνοποιΐαν τῆς τύχης ὑφ´ ἡδονῆς τε ἅμα καὶ ἐλέου δακρύοντας ἠχήν τέ τινα θεσπεσίαν ἄχρις αἰθέρος αἴροντας καὶ οὔτε κηρύκων σιγὴν ἐπιταττόντων ἐπαΐοντας οὔτε τὸ βούλημα τοῦ ταράχου προδήλως ἐκφαίνοντας, τὴν χεῖρα προτείνας καὶ κατασείων πρὸς ἡσυχίαν τὸ κλυδώνιον τοῦ δήμου κατέστελλε· καὶ «Ὦ παρόντες» ἔλεγεν «οἱ μὲν θεοὶ πατέρα με, ὡς ὁρᾶτε καὶ ἀκούετε, πάσης ἐπέκεινα προσδοκίας ἀνέδειξαν, καὶ θυγάτηρ εἶναί μοι ἥδε ἡ κόρη πολλαῖς ταῖς ἀποδείξεσι γνωρίζεται· ἐγὼ δὲ τοσαύτην ὑπερβολὴν ποιοῦμαι τῆς εἰς ὑμᾶς τε καὶ τὴν ἐνεγκοῦσαν εὐνοίας, ὥστε μικρὰ φροντίσας καὶ γένους διαδοχῆς καὶ πατρῴας ἀνακλήσεως, ἃ δὴ πάντα μοι διὰ τῆσδε ἔμελλεν ἔσεσθαι, θεοῖς ἱερουργεῖν ὑπὲρ ὑμῶν ἐπείγομαι. Ὁρῶ μὲν γὰρ ὑμᾶς δακρύοντας καὶ ἀνθρώπινόν τι πάθος ἀναδεδεγμένους καὶ ἐλεοῦντας μὲν τὴν ἀωρίαν τῆς κόρης ἐλεοῦντας δὲ καὶ τὴν ἐμοὶ μάτην προσδοκηθεῖσαν τοῦ γένους διαδοχήν· ὅμως δ´ οὖν ἀνάγκη, καὶ ὑμῶν ἴσως μὴ βουλομένων, τῷ πατρίῳ πείθεσθαι νόμῳ, τῶν ἰδίων λυσιτελῶν τὸ τῆς πατρίδος ἐπίπροσθεν ποιούμενον. Εἰ μὲν γὰρ τοῖς θεοῖς οὕτω φίλον ὥστε παρέχεσθαί τε ἅμα καὶ ἀφαιρεῖσθαι (τοῦτο γὰρ ἤδη πάλαι τε πέπονθα γεννηθείσης καὶ πάσχω τὸ παρὸν εὑρεθείσης) οὐκ ἔχω λέγειν ὑμῖν δὲ καταλείπω σκοπεῖν, οὐδ´ εἴπερ ἣν ἐξῴκισαν τῆς ἐνεγκούσης ἐπὶ πέρατα γῆς ἔσχατα αὖθις δὲ θαυματουργοῦντες ἐν αἰχμαλώτῳ τῇ τύχῃ φέροντες ἐνεχείρισαν, ταύτην αὑτοῖς πάλιν ἱερουργουμένην προσδέξονται. Καὶ ἣν ὡς πολεμίαν οὐκ ἀνεῖλον καὶ αἰχμάλωτον γενομένην οὐκ ἐλυμηνάμην, ταύτην θυγατέρα φανεῖσαν ἐναγίζειν, ὡς καὶ ὑμῖν ὄντος κατὰ βούλησιν τοῦ πράγματος, οὐχ ὑπερθήσομαι οὐδὲ πείσομαι ὃ καὶ ἄλλῳ πάσχοντι πατρὶ συγγνωστὸν ἴσως ἂν ἦν οὐδὲ ὀκλάσω οὐδὲ εἰς ἱκεσίαν τρέψομαι συγγνώμην δοῦναι καὶ ἀφοσιώσασθαι τὸ παρὸν πρὸς τὸν νόμον, τῇ φύσει πλέον καὶ τοῖς ἐκ ταύτης πάθεσι προσθεμένους, ὡς ἐξὸν καὶ ἑτέρῳ τρόπῳ θεραπεύειν τὸ θεῖον. Ἀλλ´ ὅσῳ συμπάσχοντες ἡμῖν οὐ λελήθατε καὶ ὡς ἴδια τὰ ἡμέτερα πάθη περιαλγοῦντες, τοσούτῳ κἀμοὶ προτιμότερα τὰ ὑμέτερα ὀλίγον μὲν τῆς ἀκληρίας λόγον ποιουμένῳ ὀλίγον δὲ τῆς ἀθλίας ταυτησὶ Περσίννης κατοδυρομένης, πρωτοτόκου τε ἅμα καὶ ἀγόνου καθισταμένης· ὥστε, εἰ δοκεῖ, παύσασθε μὲν δακρύοντες καὶ ἡμᾶς κατοικτιζόμενοι μάτην, τῆς δὲ ἱερουργίας ἐχώμεθα. Σὺ δὲ ὦ θύγατερ (πρῶτα γάρ σε καὶ ὕστατα τὸ ποθητὸν ὄνομα τοῦτο προσφθέγγομαι), ὦ μάτην μὲν ὡραία μάτην δὲ ἀνευραμένη τοὺς γεννήσαντας, ὦ τῆς ἀλλοδαπῆς βαρυτέραν τὴν πατρίδα δυστυχήσασα, ὦ σωτηριώδους μὲν τῆς ξένης ἐπ´ ὀλέθρῳ δὲ πειρωμένη τῆς ἐνεγκούσης, μή μοι σύγχει τὸν θυμὸν ὀδυρομένη, ἀλλὰ τὸ ἀνδρεῖον ἐκεῖνό σου φρόνημα καὶ βασίλειον νῦν εἴπερ ποτὲ καὶ πρότερον ἐπιδείκνυσο· καὶ ἕπου τῷ γεννήσαντι, νυμφοστολῆσαι μὲν οὐ δυνηθέντι οὐδὲ ἐπὶ παστάδας καὶ θαλάμους ἀγαγόντι, πρὸς δὲ θυσίαν κοσμοῦντι καὶ δᾷδας οὐ γαμηλίους ἀλλ´ ἐπιβωμίους ἅπτοντι καὶ τὴν ἄμαχον ταυτηνὶ τοῦ κάλλους ἀκμὴν ἀνθ´ ἱερείων προσάγοντι. Ὑμεῖς δὲ ἱλήκοιτε ὦ θεοὶ τῶν εἰρημένων {καὶ} εἰ δή τι πρὸς τοῦ πάθους νικώμενος οὐκ εὐαγὲς ἐφθεγξάμην ὁ τέκνον ὁμοῦ καλεσάμενος καὶ τεκνοκτόνος γινόμενος.»

XVI. Persina ne put pas se contenir plus longtemps; elle s'élança tout-à-coup du trône, courut l'embrasser, et la tint serrée dans ses bras en l'inondant de larmes. L'excès de la joie qui débordait lui arrachait des cris semblables à un mugissement; car la joie immodérée éclate quelquefois en gémissement douloureux. Peu s'en fallut qu'elle ne défaillit avec Chariclée. Hydaspe, de son côté, était ému à la vue de sa femme en pleurs, déjà il sentait son âme sympathiser avec elle; mais son regard était fixe, son œil immobile, comme s'il eût été de corne ou d'acier; debout, il luttait contre les larmes prêtes à s'épancher ; l'affection paternelle et les sentiments virils se partageaient son âme et l'agitaient comme la tempête; sa pensée, ballottée de part et d'autre, flottait incertaine dans un flux et reflux continuel. Enfin il céda à la nature, à qui rien ne résiste; et non seulement il crut qu'il était père, mais il montra tous les sentiments d'un père; quand il releva Persina, qui était tombée à terre avec sa fille et presque privée de sentiment comme elle, on put le voir embrasser aussi Chariclée et contracter avec elle, par l'effusion de ses larmes, l'alliance paternelle. Il n'oublia pas néanmoins pour cela ce qu'il avait à faire. Il s'arrêta un instant à examiner le peuple tout pénétré de la même émotion que lui. Il n'y avait personne qui ne versât des larmes de joie et de pitié à la vue des étranges péripéties de la fortune; une immense clameur s'élevait jusqu'au ciel, et couvrait la voix des hérauts qui commandaient le silence, sans pourtant qu'on pût démêler clairement le but de toute cette agitation. Le roi étendit la main, l'agita, et d'un signe fit succéder le calme à cette tempête populaire. « Mes amis, dit-il, les Dieux m'ont fait père (vous le voyez et l'entendez) contre toute espérance. Des preuves nombreuses établissent que cette enfant est ma fille; mais je place tellement au-dessus de tout le dévouement à vous et à la patrie, que sans tenir aucun compte de toute la félicité que j'étais en droit d'attendre d'elle, de la perpétuité de ma race, du doux nom de père, je persiste à la sacrifier aux Dieux dans votre intérêt. Vous pleurez, je le vois; vous faites preuve de sentiments qui honorent l'humanité ; vous avez pitié de cette jeune fille destinée à une mort prématurée; vous avez pitié de moi-même ainsi frustré des héritiers sur lesquels j'ai vainement compté ; mais il faut, de toute nécessité, quand bien même vous ne le voudriez point, obéir à la loi du pays, et mettre au-dessus de mes convenances personnelles l'intérêt de la patrie. La volonté des Dieux serait-elle donc de me la donner et de me l'ôter en même temps? (car ce même malheur m'est arrivé autrefois à sa naissance, et je le subis aujourd'hui en la retrouvant); c'est ce que je ne saurais dire, et je vous laisse le soin d'en décider. Après l'avoir exilée de sa patrie, chassée jusqu'aux extrémités de la terre, puis, par un nouveau miracle ramenée en mes mains comme captive, veulent-ils la réclamer eux-mêmes comme victime? Je l'ignore également. Pour moi, celle que je n'ai point tuée comme ennemie, que je n'ai point maltraitée comme captive, je n'hésiterai pas, maintenant que j'ai reconnu en elle ma propre fille, à la sacrifier, si tel est votre bon plaisir. Vous ne me verrez point témoigner une douleur qui serait sans doute excusable chez un autre père; je saurai résister à l'abattement; je ne vous supplierai point de lui faire grâce de la vie, je ne vous demanderai pas aujourd'hui de faire une exception aux rigueurs de la loi, de mettre au-dessus d'elle la nature et les sentiments qu'elle inspire, sous prétexte qu'il y a d'autres moyens de se rendre les Dieux favorables. Tout au contraire, plus vous vous êtes montrés disposés à vous associer à mes sentiments et à partager mes douleurs, comme si elles vous étaient personnelles, plus je dois, de mon côté, mettre vos intérêts au-dessus des miens, sans m'inquiéter de mon unique héritier, sans m'inquiéter même de cette infortunée Persina, abîmée dans sa douleur, qui se voit en un même jour mère pour la première fois et privée de toute postérité. Croyez-moi donc, cessez vos pleurs, cessez de vous apitoyer inutilement sur nous, et commençons le sacrifice. Et toi, ma fille (car c'est la première et la dernière fois que je te donne ce nom si cher), en vain tu es belle; en vain tu as retrouvé tes parents; malheureuse! le sol de la pairie est pour toi plus funeste que la terre étrangère! Au dehors tu as trouvé le salut, et tu ne touches ton propre pays que pour y rencontrer la mort! Ne brise point mon âme par tes gémissements : si jamais tu as eu à montrer les sentiments virils et vraiment royaux qui sont en toi, c'est maintenant surtout qu'il convient de les manifester. Suis ton père : il ne peut point te revêtir de la robe d'hyménée, ni te conduire à la chambre, au lit nuptial ; c'est pour t'immoler que je te pare; au lieu des flambeaux du mariage, ce sont les torches du sacrifice que j'allume; c'est cette admirable fleur de beauté que j'offre en victime. Et vous, ô Dieux, pardonnez-moi ce que j'ai pu dire, si, vaincu par l'émotion, j'ai laissé échapper quelque parole que n'avoue pas la piété, pardonnez à un père qui prononce pour la première fois le nom de son enfant, et qui en devient en même temps le meurtrier. »

 [10,17] Καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ μὲν ἐπέβαλλε τῇ Χαρικλείᾳ τὰς χεῖρας, ἄγειν μὲν ἐπὶ τοὺς βωμοὺς καὶ τὴν ἐπ´ αὐτῶν πυρκαϊὰν ἐνδεικνύμενος πλείονι δὲ αὐτὸς πυρὶ τῷ πάθε τὴν καρδίαν σμυχόμενος καὶ τὴν ἐπιτυχίαν τῶν ἐνηδρευμένων τῇ δημηγορίᾳ λόγων ἀπευχόμενος. Τὸ δὲ πλῆθος τῶν Αἰθιόπων ἐσείσθη πρὸς τὰ εἰρημένα καὶ οὐδὲ πρὸς βραχὺ τῆς Χαρικλείας ἀγομένης ἀνασχόμενοι μέγα τι καὶ ἀθρόον ἐξέκραγον «Σῷζε τὴν κόρην» ἀναβοῶντες, «σῷζε τὸ βασίλειον αἷμα, σῷζε τὴν ὑπὸ θεῶν σωθεῖσαν· ἔχομεν τὴν χάριν· πεπλήρωται ἡμῖν τὸ νόμιμον. Ἐγνωρίσαμέν σε ὡς βασιλέα· γνώριζε καὶ σὺ σαυτὸν ὡς πατέρα. Ἱλήκοιεν οἱ θεοὶ τῆς δοκούσης παρανομίας. Πλέον παρανομήσομεν ἀνθιστάμενοι τοῖς ἐκείνων βουλήμασι· μηδεὶς ἀναιρείτω τὴν ὑπ´ ἐκείνων περισωθεῖσαν. Ὁ τοῦ δήμου πατὴρ, γίνου καὶ κατ´ οἶκον πατήρ.» Καὶ μυρίας ἐπὶ τούτοις καὶ ὁμοίας φωνὰς ἱέντες τέλος καὶ ἔργῳ τὸ κωλύειν ἐπεδείκνυντο προιστάμενοί τε καὶ ἀνθιστάμενοι καὶ διὰ τῶν ἄλλων θυσιῶν ἱλάσκεσθαι τὸ θεῖον αἰτοῦντες. Ὁ δὲ Ὑδάσπης ἑκών τε καὶ χαίρων προσίετο τὴν ἧτταν, τὴν εὐκτὴν ταυτηνὶ βίαν αὐθαίρετος ὑπομένων καὶ τοὺς δήμους ἐπαλλήλοις ταῖς ἐκβοήσεσι χρονιώτερον ἐντρυφῶντας καὶ ταῖς εὐφημίαις ἀγερωχότερον ἐπισκιρτῶντας ὁρῶν τούτοις μὲν ἐμφορηθῆναι τῆς ἡδονῆς ἐνεδίδου, κατασταλῆναί ποτε πρὸς ἡσυχίαν ἑκόντας ἀναμένων.

XVII. A ces mots, il étendit la main sur Chariclée et fit le geste, de l'entraîner à l'autel et au bûcher qui y était dressé. En proie lui-même à une douleur plus brûlante que le feu des autels, il s'efforçait de conjurer par ses prières l'accomplissement de ses promesses, qui n'étaient qu'un piège offert aux instincts populaires. En effet, la foule s'émut à ses paroles et ne permit pas même que Chariclée fit un pas vers l'autel. Un immense cri s'éleva instantanément de toutes parts : « Conservez cette jeune fille, s'écriaient-ils ; conservez le sang royal; sauvez celle que les Dieux ont sauvée. Nous vous rendons grâce ; la loi est accomplie pour nous ; nous vous avons proclamé roi, vous-même proclamez-vous père. Les Dieux pardonneront cette violation apparente de la loi; nous la violerions bien plus en résistant à leurs volontés. Que personne ne tue celle qu'ils ont entourée de leur protection ; père du peuple, soyez aussi père dans votre famille. » Et mille autres cris analogues qui s'élevaient de tous côtés. A la fin, joignant les faits aux paroles, ils témoignèrent manifestement leur opposition, se jetèrent au-devant du roi, lui fermèrent le passage, et le supplièrent d'apaiser la Divinité par le sacrifice des autres victimes. Hydaspe accueillit volontiers et avec joie leur prière; il se soumit sans résistance à cette violence qu'il avait appelée de ses vœux. Voyant le peuple prolonger à plaisir ces clameurs qui s'entrecroisaient et éclater en applaudissements plus libres que de coutume, il le laissa se rassasier à loisir de ces joyeux ébats, et attendit tranquillement qu'il rentrât de lui-même dans le calme.

 [10,18] Αὐτὸς δὲ πλησιαίτερον τῇ Χαρικλείᾳ παραστάς, «Ὦ φιλτάτη» ἔλεγεν, «ἐμὴν μὲν εἶναί σε θυγατέρα τά τε γνωρίσματα ἐμήνυσε καὶ ὁ σοφὸς Σισιμίθρης ἐμαρτύρησε καὶ τὸ τῶν θεῶν εὐμενὲς πρὸ πάντων ἀνέδειξεν· ἀλλ´ οὑτοσὶ τίς ποτέ ἐστιν, ὁ σοὶ μὲν ἅμα συλληφθεὶς καὶ εἰς τὰς ἐπινικίους σπονδὰς τοῖς θεοῖς φυλαχθείς, νυνί τε τοῖς βωμοῖς εἰς τὴν ἱερουργίαν προσιδρυμένος; Ἢ πῶς αὐτὸν ἀδελφὸν ὠνόμαζες ὅτε μοι τὸ πρῶτον κατὰ τὴν Συήνην προσήχθητε; οὐ γὰρ δήπου καὶ οὗτος ἡμέτερος υἱὸς εὑρεθήσεται· ἅπαξ γὰρ Περσίννα καὶ σὲ μόνην ἐκυοφόρησε.» Καὶ ἡ Χαρίκλεια σὺν ἐρυθήματι κατανεύσασα «Τὸν μὲν ἀδελφὸν ἐψευσάμην» ἔφη «τῆς χρείας τὸ πλάσμα συνθείσης· ὅστις δέ ἐστιν ἀληθῶς αὐτὸς ἂν λέγοι βέλτιον, ἀνήρ τε γάρ ἐστιν ἐμοῦ τε τῆς γυναικὸς εὐθαρσέστερον ἐξαγορεύειν οὐκ αἰσχυνθήσεται.» Καὶ ὁ Ὑδάσπης μὴ συλλαβὼν τὸν νοῦν τῶν εἰρημένων «Σύγγνωθι» ἔφη «θυγάτριον κατερυθριάσασα δι´ ἡμᾶς παρθενικῆς αἰδοῦς ἀνοίκειον πεῦσιν ὑπὲρ νεανίου σοι προσαγαγόντας. Ἀλλὰ σὺ μὲν κατὰ τὴν σκηνὴν ἅμα τῇ μητρὶ κάθησο ἐνευφραίνεσθαί τέ σοι παρέχουσα, πλέον ἢ ὅτε σε ἔτικτεν ὠδινούσῃ τὴν ἐπὶ σοὶ τὸ παρὸν ἀπόλαυσιν, καὶ τοῖς κατὰ σαυτὴν διηγήμασι παρηγοροῦσα. Ἡμῖν δὲ τῶν ἱερείων μελήσει, τῆς ἀντὶ σοῦ σφαγιασθησομένης ἅμα τῷ νεανίᾳ παντοίως εἴ τινα εὕροιμεν ἀνταξίαν ἐπιλεχθείσης.»

XVIII. Pour lui, s'étant rapproché de Chariclée « Très chère enfant, lui dit-il, les marques de reconnaissance ont prouvé que tu es ma fille; le sage Sisimithrès l'a attesté, et par-dessus tout la bienveillance des Dieux l'a proclamé : mais quel est donc celui qui a été pris avec toi, qu'on a réservé pour les sacrifices d'actions de grâce aux Dieux, et qui est maintenant au pied des autels pour y être immolé? Comment se fait-il que tu l'aies appelé ton frère, lorsque vous me fûtes présentés pour la première fois à Syène? Car, pour lui, certes, on ne trouvera pas qu'il est notre fils, puisque Persina n'a eu d'autre enfant que toi. » Chariclée baissa les yeux en rougissant : « C'est à tort, dit-elle, que je l'ai fait passer pour mon frère ; la nécessité m'a forcée à imaginer ce mensonge. Quant à ce qu'il est réellement, lui-même le dira mieux que moi : il est homme, et ne rougira pas de parler avec plus d'assurance qu'une femme. » Hydaspe ne comprit pas le sens de ces paroles : « Pardonne-moi, chère fille, lui dit-il, de t'avoir fait rougir en t'adressant au sujet d'un jeune homme une question qui ne convient point à la pudeur d'une jeune fille. Mais va te reposer dans la tente avec ta mère; comble-la aujourd'hui par ta présence de plus de joie qu'elle n'a éprouvé de douleurs en te donnant le jour, et fais-lui oublier ses chagrins passés par le récit de tes aventures. Pour moi, je vais m'occuper du sacrifice, pour substituer quelque autre victime et voir s'il sera possible d'en trouver une qui soit digne d'être immolée avec ce jeune homme à la place de celle qui avait été choisie. »

 [10,19] Καὶ ἡ Χαρίκλεια μικροῦ μὲν καὶ ἐξωλόλυξε πρὸς τὴν δήλωσιν τῆς τοῦ Θεαγένους σφαγῆς ἐκτραχυνθεῖσα· μόγις δ´ οὖν τὸ συμφέρον τιθεμένη καὶ πρὸς τὸ ἐκμανὲν τοῦ πάθους διὰ τὸ χρειῶδες ἐγκαρτερῆσαι βιασαμένη πάλιν ὑφεῖρπε τὸν σκοπὸν καὶ «Ὦ δέσποτα» ἔλεγεν «ἀλλ´ οὐδὲ κόρην μὲν ἴσως ἔτι ἐχρῆν σε ἐπιζητεῖν, ἅπαξ τοῦ δήμου τὸ ἱερεῖον τὸ θῆλυ δι´ ἐμοῦ συγχωρήσαντος. Εἰ δ´ οὖν προσφιλονεικοίη τις ἄρτιον καὶ ἐξ ἑκατέρου γένους ἐπιτελεῖσθαι τὴν ἱερουργίαν, ὥρα σοι μὴ κόρην μόνον ἀλλὰ καὶ νεανίαν ἄλλον ἐπιζητεῖν, ἢ μὴ τοῦτο ποιοῦντα μηδὲ κόρην ἄλλην ἀλλ´ ἐμὲ πάλιν σφαγιάζειν.» Τοῦ δὲ «Εὐφήμησον» εἰπόντος καὶ τὴν αἰτίαν διότι τοῦτο λέγοι πυνθανομένου, «Ὅτι» ἔφη «ἐμοὶ καὶ ζῶντι συζῆν καὶ θνῄσκοντι συντεθνάναι τῷ ἀνδρὶ τῷδε πρὸς τοῦ δαιμονίου καθείμαρται.»

XIX. Peu s'en fallut que Chariclée n'éclatât en gémissements, tant fut grand son saisissement en entendant qu'il s'agissait d'immoler Théagène. Cependant elle se contint, non sans peine : opposant l'intérêt du moment à la violence de sa douleur, et faisant effort sur elle-même pour se dominer, afin de le mieux servir, elle revint indirectement à son but : «Seigneur, lui dit-elle, peut-être n'était-il pas besoin de chercher une autre jeune fille, le peuple vous ayant une fois fait remise en ma personne de la victime de mon sexe; que si cependant quelque un «'opiniâtre à réclamer pour le sacrifice un couple, une victime de l'un et de l'autre sexe, ce n'est pas seulement une jeune fille qu'il vous faut chercher; c'est aussi un autre jeune homme; autrement une autre jeune fille n'est pas même nécessaire; c'est moi qu'il faut immoler. — Ne prononce point un pareil blasphème, dit Hydaspe; et il lui demanda pourquoi elle parlait ainsi : « Parce que, reprit-elle, les Dieux m'ont prédestinée à vivre et à mourir avec cet homme. »

[10,20] Πρὸς ταῦτα ὁ Ὑδάσπης, οὔπω τῶν ὄντων ἐπήβολος γινόμενος, «Ἐπαινῶ μέν σε τῆς φιλανθρωπίας, ὦ θύγατερ» ἔφη, «ξένον Ἕλληνα καὶ ἥλικα καὶ συναιχμάλωτον καὶ συνήθειαν πρός σε τὴν ἐκ τῆς ἐκδημίας κεκτημένον χρηστῶς κατελεοῦσαν καὶ περισῴζειν ἐπινοοῦσαν, ἀλλ´ οὐκ ἔστιν ὅπως ἂν ἐκεῖνος ἐξαιρεθείη τῆς ἱερουργίας· ἄλλως τε γὰρ οὐκ εὐαγὲς παντάπασι περιγραφῆναι τὸ πάτριον τῆς τῶν ἐπινικίων θυσίας, καὶ ἅμα οὐδ´ ἂν ὁ δῆμος ἀνάσχοιτο, μόλις καὶ πρὸς τὴν ἐπὶ σοὶ συγχώρησιν θεῶν εὐμενείᾳ κινηθείς.» Ἡ δὴ οὖν Χαρίκλεια «Ὦ βασιλεῦ» ἔφη, «πατέρα γάρ σε καλεῖν τάχα οὐκ ἐγγίνεται, εἰ μὲν δὴ θεῶν εὐμενείᾳ σῶμα τοὐμὸν περισέσωσται, τῆς αὐτῆς ἂν γένοιτο εὐμενείας καὶ τὴν ἐμὴν ἐμοὶ περισῶσαι ψυχήν, ἣν ἀληθῶς εἶναί μοι ψυχὴν ἐπικλώσαντες ἴσασιν. Εἰ δὲ τοῦτο ἀβούλητον Μοίραις εὑρίσκοιτο καὶ δεήσει πάντως τὰ ἱερεῖα κοσμῆσαι σφαγιασθέντα τὸν ξένον, ἓν γοῦν μοι χαρίσασθαι νεῦσον· αὐτήν με κέλευσον αὐτουργῆσαι τὸ θῦμα καὶ τὸ ξίφος ὡς κειμήλιον δεξαμένην περίβλεπτον ἐπ´ ἀνδρείᾳ παρ´ Αἰθίοψιν ἀναδειχθῆναι.»

XX. Ces mots ne suffirent pas encore à Hydaspe pour démêler la vérité : « Je t'approuve, dit-il, ma fille, de ta générosité ; il est convenable à toi de prendre en pitié et de songer à sauver un étranger, un Grec de même âge que toi, ton compagnon de captivité, uni à toi par les liens d'une longue familiarité sur la terre étrangère. Mais il n'y a aucun moyen de l'exempter du sacrifice : outre qu'il y aurait impiété à abolir ainsi complètement la coutume antique des sacrifices d'actions de grâce, le peuple ne le permettrait pas ; car c'est à grand-peine si la bonté des Dieux a pu lui inspirer de te faire grâce à toi-même.— O roi, dit Chariclée, (car peut-être ne m'est-il pas permis de vous donner le nom de père), si la bonté des Dieux a sauvé mon corps, il serait de la même bonté de sauver aussi mon âme, celui qu'ils savent être mon âme véritable, puisque ainsi l'ont réglé leurs décrets. Que si cependant ce vœu se trouve contraire à la volonté des Destins, s'il faut nécessairement que cet étranger serve par sa mort à l'ornement du sacrifice, accordez-moi une seule faveur : ordonnez que j'immole moi-même la victime; remettez-moi l'épée comme un don inestimable, afin que je me signale par mon courage aux yeux des Éthiopiens.

 [10,21] Διαταραχθεὶς δὲ πρὸς ταῦτα ὁ Ὑδάσπης «Ἀλλ´ οὐ συνίημι μὲν» ἔφη «τὴν πρὸς ἐναντία σου τῆς γνώμης μεταβολήν, ἀρτίως μὲν ὑπερασπίζειν τοῦ ξένου πειρωμένης νυνὶ δὲ ὡς πολεμίου τινὸς αὐτόχειρα γενέσθαι παρακαλούσης. Ἀλλ´ οὐδὲ σεμνόν τι καὶ ἐπίδοξον, ὅσα γε πρὸς σὲ καὶ τὴν σὴν ἡλικίαν, ἐνορῶ τῇ πράξει· καὶ τούτου δὲ ὄντος τὸ δυνατὸν οὐκ ἔστι· μόνοις γὰρ τοῖς ἱερωμένοις τῷ τε Ἡλίῳ καὶ τῇ Σεληναίᾳ πρὸς τῶν πατρίων ἀποκεκλήρωται ἥδε ἡ πρᾶξις, καὶ τούτοις οὐ τοῖς τυχοῦσιν ἀλλὰ τοῦ μὲν γυναικὶ τῆς δὲ ἀνδρὶ συνοικούσης· ὥστε ἡ κατά σε παρθενία κωλύει τὴν οὐκ οἶδ´ ὅπως γινομένην αἴτησιν.» «Ἀλλὰ τούτου γε ἕνεκεν οὐδὲν ἐμπόδιον» ἔφη ἡ Χαρίκλεια, λάθρα καὶ παρὰ τὸ οὖς τῇ Περσίννῃ προσκύψασα· «ἔστι γὰρ κἀμοί, μῆτερ, ὁ τὸ ὄνομα τοῦτο πληρῶν, εἰ καὶ ὑμεῖς βουληθείητε.» «Βουλησόμεθα» εἶπεν ἡ Περσίννα μειδιάσασα «καὶ αὐτίκα μάλα ἐκδώσομεν, θεῶν νευόντων, σοῦ τε καὶ ἡμῶν ἄξιον ἐπιλεξάμενοι.» Καὶ ἡ Χαρίκλεια γεγωνότερον «Οὐδὲν δεῖ ἐπιλέγειν» ἔφη «τὸν ὄντα ἤδη.»

XXI. Hydaspe fut consterné de cette demande : « Je ne comprends rien, dit-il, aux soudaines contradictions de ta pensée : tout à l'heure tu t'efforçais de servir de bouclier à cet étranger, et maintenant tu demandes à l'égorger de ta main comme un ennemi. Mais je ne vois point ce que peut avoir de grand ni de magnanime pour toi, à ton âge, une pareille action. Et, cela fût-il, la chose est impossible; car ces fonctions sont exclusivement réservées par la loi du pays à ceux qui sont consacrés au service du Soleil et de la Lune ; et encore tous ne les peuvent-ils pas remplir : homme ou femme, il faut de toute nécessité qu'ils soient mariés. Ta virginité est donc incompatible avec cette demande, que du reste je ne saurais comprendre. — Mais, dit Chariclée, se penchant à la dérobée vers l'oreille de Persina, je ne vois là aucun obstacle; car il y a quelque un qui peut aussi me donner ce titre, si vous y consentez. — Nous y consentirons sans doute, dit Persina en souriant, et nous te donnerons un époux, avec l'assentiment des Dieux, aussitôt que nous en aurons choisi un digne de toi et de nous. — Il n'est nul besoin, dit Chariclée d'une voix plus ferme, de chercher celui qui est tout trouvé.

 [10,22] Καὶ λέγειν τι φανερώτερον μελλούσης (τολμᾶν γὰρ τὸ κατεπεῖγον καὶ τὴν αἰδῶ τὴν παρθένιον παρορᾶν τὸ ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρώμενον τοῦ κινδύνου τῷ Θεαγένει κατηνάγκαζεν), οὐκέτι κατασχὼν ὁ Ὑδάσπης «Ὦ θεοί» ἔφη, «ὡς κακὰ τοῖς καλοῖς ἐοίκατε μιγνύναι καὶ τὴν ἀπ´ ἐλπίδος μοι δωρηθεῖσαν πρὸς ὑμῶν εὐδαιμονίαν τὸ μέρος κωλύειν, θυγατέρα μὲν ἀπροσδόκητον ἀλλὰ παράφρονά πως ἀναδείξαντες. Πῶς γὰρ οὐ παραπλῆγος τὸ νόημα τῆς ἀλλόκοτα ῥήματα προιεμένης; Ἀδελφὸν ὠνόμαζε τὸν μὴ ὄντα· τὸν ὄντα ὅστις ἐστὶν ὁ ξένος ἐρωτωμένη ἀγνοεῖν ἔλεγεν. Αὖθις ἐζήτει περισῴζεσθαι ὡς φίλον τὸν ἀγνοούμενον· ἀδύνατον εἶναι μαθοῦσα τὴν αἴτησιν αὐτὴ καταθύειν ὡσανεὶ πολεμιώτατον ἱκέτευε. Καὶ τοῦτο ὡς οὐ θεμιτὸν λεγόντων, μιᾷ μόνῃ καὶ ταύτῃ ὑπάνδρῳ τῆς τοιᾶσδε θυσίας καθωσιωμένης, ἄνδρα ἔχειν ἐμφαίνει τὸ τίνα οὐ προστιθεῖσα· πῶς γὰρ τόν γε μηδὲ ὄντα μηδὲ γεγενῆσθαι αὐτῇ διὰ τῆς ἐσχάρας ἀποδειχθέντα; εἰ μὴ ἄρα παρὰ ταύτῃ μόνῃ ψεύδεται μὲν τὸ παρ´ Αἰθίοψιν ἀψευδὲς τῶν καθαρευόντων πειρατήριον καὶ ἐπιβᾶσαν ἄφλεκτον ἀποπέμπεται καὶ παρθενεύειν νόθως χαρίζεται· μόνῃ δὲ ἔξεστι φίλους καὶ πολεμίους τοὺς αὐτοὺς ἐν ἀκαρεῖ καταλέγειν, ἀδελφοὺς δὲ καὶ ἄνδρας τοὺς μὴ ὄντας ἀναπλάττειν. Ὥστε, ὦ γύναι, σὺ μὲν εἰς τὴν σκηνὴν εἴσιθι καὶ ταύτην κατάστελλε πρὸς τὸ νηφάλιον εἴτε ὑπό του θεῶν τοῖς ἱερείοις ἐπιφοιτήσαντος ἐκβακχευομένην εἴτε καὶ δι´ ὑπερβολὴν χαρᾶς τῶν ἀνελπίστως εὐτυχηθέντων τὸν νοῦν παραφερομένην. Ἐγὼ δὲ τὴν ὀφείλουσαν τοῖς θεοῖς ἀντὶ τῆσδε σφαγιασθῆναι καὶ ζητεῖν καὶ ἀνευρεῖν τινι προστάξας, ἕως ἂν τοῦτο γίνηται, εἰς τὸ χρηματίσαι ταῖς ἐκ τῶν ἐθνῶν ἡκούσαις πρεσβείαις καὶ δῶρα τὰ ἐπὶ τοῖς ἐπινικίοις προσκομιζόμενα παρ´ αὐτῶν ὑποδέξασθαι τρέψομαι.» Καὶ ταῦτα εἰπὼν τῆς τε σκηνῆς πλησίον ἐφ´ ὑψηλοῦ προκαθίσας ἥκειν τοὺς πρεσβευτάς, καὶ εἴ τινα ἐπικομίζοιντο δῶρα προσάγειν, ἐκέλευεν. Ὁ δὴ οὖν εἰσαγγελεὺς Ἑρμωνίας εἰ πάντας ἅμα ἢ ἐν μέρει καὶ ἔθνους ἑκάστου κεκριμένως καὶ ἰδίᾳ προσάγειν κελεύοι διηρώτα.

XXII. Elle allait s'expliquer plus clairement; car la nécessité donne de l'audace, et le danger de Théagène, qu'elle avait sous les yeux, la forçait à mettre de côté sa modestie de jeune fille. Mais Hydaspe ne pouvant plus se contenir, s'écria : « O Dieux, comme le mal est toujours mêlé au bien dans vos faveurs! Le bonheur inespéré que vous m'accordez d'un côté, vous me l'enlevez en partie de l'autre. Vous me rendez une fille sur laquelle je ne comptais plus, mais vous me la présentez en quelque sorte privée de raison. Comment croire, en effet, que sa pensée n'est pas égarée, quand elle fait entendre des paroles aussi incohérentes? Elle parle de son frère qui n'existe pas ; on l'interroge sur quelque un qui existe réellement, sur cet étranger, elle prétend ne pas le connaître : puis elle s'efforce de sauver, comme un ami, celui qu'elle ne connaît pas. Quand elle apprend que sa prière ne peut rien pour lui, elle demande en grâce de l'immoler elle-même, comme un ennemi acharné. On lui répond que cela même n'est pas permis, qu'une seule femme, et de plus une femme mariée peut régulièrement accomplir ce sacrifice, et elle déclare qu'elle a un mari, sans dire qui il est. Comment, au reste, pourrait-elle le nommer, puisqu'il n'existe pas et n'a jamais existé pour elle, d'après les manifestations du foyer des épreuves. A moins pourtant que cet oracle infaillible de la chasteté chez les Ethiopiens ne se soit trouvé en défaut pour elle seule, et qu'elle n'ait pu descendre du trépied sans éprouver les atteintes du feu, obtenant ainsi par faveur spéciale une fausse déclaration de virginité. A moins aussi qu'à elle seule il ne soit permis de dire dans un même instant qu'on est son ami et son ennemi, et de supposer des frères, des maris qui n'ont aucune réalité. Entrez donc dans la tente, chère Persina, et ramenez-la au bon sens, soit que le Dieu qui vient assister au sacrifice lui ait inspiré une fureur divine, soit que l'excès de la joie et un bonheur inespéré aient jeté sa raison hors des voies. Pour moi, je vais donner ordre de chercher et de trouver la victime qui doit être immolée aux Dieux à sa place; en attendant, je m'occuperai de donner audience aux ambassadeurs envoyés par les nations et de recevoir les présents qu'ils nous font à l'occasion de notre victoire. » A ces mots, il s'assit près de la tente, sur un trône élevé, et ordonna d'introduire les ambassadeurs et les présents qu'ils pourraient apporter. Harmonias, maître des cérémonies, lui demanda s'il voulait qu'on les lui présentât tous ensemble, ou par corps de nation, ou bien s'il fallait introduire chacun d'eux isolément.

[10,23] Τοῦ δὲ ἐν τάξει καὶ διῃρημένως εἰπόντος, ὡς ἂν καὶ τῆς πρὸς ἀξίαν ἕκαστος μεταλαμβάνοι τιμῆς, πάλιν ὁ εἰσαγγελεὺς «Οὐκοῦν» ἔφη «ὦ βασιλεῦ, πρῶτος ἀδελφοῦ τοῦ σοῦ παῖς ἥξει Μερόηβος, ἀρτίως μὲν ἥκων, ἀπαγγελθῆναι δὲ ἑαυτὸν πρὸ τῆς παρεμβολῆς ἀναμένων.» «Εἶτα, ὦ νωθέστατε καὶ ἠλίθιε» πρὸς αὐτὸν ὁ Ὑδάσπης, «οὐ παραχρῆμα ἐμήνυες, οὐ πρεσβευτὴν ἀλλὰ βασιλέα τὸν ἀφιγμένον ἐπιστάμενος καὶ τοῦτον ἀδελφοῦ παῖδα τοῦ ἐμοῦ τελευτήσαντος μὲν οὐ πρὸ πολλοῦ πρὸς ἐμοῦ δὲ εἰς τὸν ἐκείνου θρόνον ἐνιδρυθέντα καὶ ἀντὶ παιδὸς ἐμοὶ γινόμενον;» «Ἐγίνωσκον ταῦτα» εἶπεν «ὦ δέσποτα» ὁ Ἑρμωνίας· «ἀλλὰ καιροῦ στοχάζεσθαι πρὸ πάντων ἐγίνωσκον, πράγματος τοῖς εἰσαγγελεῦσιν, εἴπερ τινὸς ἄλλου, δεομένου προνοίας. Σύγγνωθι οὖν εἰ πρὸς τὰς βασιλίδας σε κοινολογούμενον ἀπασχολῆσαι τῶν ἡδίστων ἐφυλαξάμην.» «Ἀλλὰ νῦν γοῦν ἡκέτω» τοῦ βασιλέως εἰπόντος, ἀπέτρεχέ τε ὁ προσταχθεὶς καὶ αὐτίκα ἐπανῄει μετὰ τοῦ προστάγματος. Καὶ ὤφθη ὁ Μερόηβος, ἀξιοπρεπές τι νεανίου χρῆμα, τὴν μὲν ἡλικίαν ἄρτι τὸν μείρακα παραλλάττων, δεκάδα ἐτῶν πρὸς ἑβδομάδι πληρῶν, μεγέθει δὲ τοὺς παρόντας σχεδὸν ἅπαντας ὑπερκύπτων, λαμπροῦ μὲν δορυφορήματος ὑπασπιστῶν προπομπεύοντος, τοῦ δὲ περιεστῶτος Αἰθιοπικοῦ στρατοῦ θαυμασμῷ τε ἅμα καὶ σεβασμῷ πρὸς τὸ ἀκώλυτον τὴν πάροδον διαστέλλοντος.

XXIII. Hydaspe ayant ordonné de les amener par ordre et séparément, de manière à ce que chacun fût traité suivant son rang et sa dignité, l'introducteur reprit : « Alors, seigneur, le premier à vous persécuter est Méroëbus, fils de votre frère ; il vient d'arriver et attend en dehors de l'enceinte que sa présence ait été annoncée. — Hé, sot impertinent, lui dit Hydaspe, pourquoi ne pas me l'avoir dit sur le champ, puisque tu sais qu'il ne s'agit pas d'un ambassadeur, mais d'un roi, du fils de mon frère mort depuis peu, que j'ai mis à sa place sur le trône, et qui est pour moi comme un fils. — Je le savais, seigneur, dit Harmonias; mais je savais aussi qu'il faut avant tout choisir le moment opportun, et qu'il n'y a rien au monde qui exige plus de sagacité chez un introducteur. Pardonnez-moi donc si, vous voyant occupé avec la reine et sa fille, je me suis gardé de troubler un si doux entretien. — Maintenant du moins va, lui dit le roi. » Sur cet ordre il courut et revint aussitôt avec le prince. On vit paraître Méroëbus, noble tête de jeune homme, à peine sorti de l'adolescence; il avait dix-sept ans, surpassait par la taille presque tous ceux qui l'entouraient, et s'avançait précédé d'un nombreux cortège de gardes. Les troupes éthiopiennes qui formaient l'enceinte s'ouvrirent avec admiration et respect, pour le laisser passer sans obstacle.

 [10,24] Οὐ μὴν οὐδὲ ὁ Ὑδάσπης ἐπὶ τῆς καθέδρας ἐκαρτέρησεν, ἀλλ´ ὑπήντα τε καὶ μετὰ πατρικῆς τῆς φιλοφροσύνης περιπτυξάμενος πλησίον τε ἑαυτοῦ καθίδρυσε καὶ τὴν δεξιὰν ἐμβαλὼν «Εἰς καιρὸν ἥκεις» ἔλεγεν «ὦ παῖ, τά τε ἐπινίκια συνεορτάσων καὶ τὰ γαμήλια θύσων· οἱ γὰρ πατρῷοι καὶ γενεάρχαι θεοί τε καὶ ἥρωες ἡμῖν μὲν θυγατέρα σοὶ δὲ νύμφην, ὡς ἔοικεν, ἐξευρήκασιν· Ἀλλὰ τῶν τελειοτέρων αὖθις ἀκουσόμενος, εἴ τί με βούλει χρηματίσαι τῷ ἔθνει τῆς ὑπὸ σοὶ βασιλείας ἀνάγγελλε.» Ὁ δὴ Μερόηβος πρὸς τὴν ἀκοὴν τῆς νύμφης ὑφ´ ἡδονῆς τε ἅμα καὶ αἰδοῦς οὐδὲ ἐν μελαίνῃ τῇ χροιᾷ διέλαθε φοινιχθείς, οἱονεὶ πυρὸς αἰθάλην τοῦ ἐρυθήματος ἐπιδραμόντος. Καὶ μικρὸν ἐφησυχάσας «Οἱ μὲν ἄλλοι» ἔφη «ὦ πάτερ, τῶν ἡκόντων πρέσβεων τοῖς ἐκ τῆς ἑαυτῶν ἐξαιρέτοις ἕκαστος τὴν σὴν περίβλεπτον νίκην στέφοντες ξενιοῦσιν· ἐγὼ δὲ σὲ τὸν ἐν πολέμοις γεννάδαν τε καὶ ἀριστέα διαφανέντα προσφόρως τε καὶ ἀπὸ τῶν ὁμοίων δωρήσασθαι δικαιώσας, ἄνδρα σοι προσκομίζω πολέμων μὲν καὶ αἱμάτων ἀθλητὴν ἀνανταγώνιστον πάλην δὲ καὶ πυγμὴν τὴν ἐν κόνει καὶ σταδίοις ἀνυπόστατον.» Καὶ ἅμα νεύσας ἥκειν ὑπεδείκνυ τὸν ἄνδρα.

XXIV. Hydaspe ne l'attendit pas sur son trône; il s'élança au-devant de lui, l'embrassa avec la tendresse d'un père, le plaça auprès de lui, et lui prit la main : « Tu arrives à propos, mon fils, lui dit-il, pour assister avec nous à la solennité d'actions de grâce, à propos de notre victoire, et pour célébrer les sacrifices de l'hyménée. Car les Dieux, chefs de notre famille, et les Héros nos ancêtres, m'ont fait retrouver une fille, et à toi, je l'espère, une épouse. Mais je te parlerai plus tard des affaires confidentielles; pour le moment, dis-moi si tu as à m'entretenir de la nation sur laquelle tu règnes. » Méroëbus, à ce nom d'épouse, rougit visiblement de joie et de pudeur, malgré la couleur noire de son visage; on eût dit un rayon empourpré courant à travers la suie. Après un instant de silence : « Mon père, dit-il, les autres ambassadeurs viennent vous apporter en présent, chacun de son côté, ce que leur pays produit de plus précieux, comme pour couronner votre mémorable victoire. Pour moi, sachant la valeur et le courage que vous avez montrés dans le combat, j'ai cru devoir vous offrir un don qui rappelle vos glorieuses qualités : je vous amène un homme, athlète invincible au combat et dans la mêlée, irrésistible champion à la lutte, au ceste, dans l'arène et à traversée stade. » En même temps il lui fit signe de s'avancer.

 [10,25] Καὶ ὃς προσελθὼν εἰς μέσους προσεκύνει τὸν Ὑδάσπην, τοσοῦτός τις τὸ μέγεθος καὶ οὕτως ὠγύγιος ἄνθρωπος ὥστε τὸ γόνυ τοῦ βασιλέως φιλῶν μικροῦ φανῆναι τοῖς ἐφ´ ὑψηλοῦ προκαθημένοις ἐξισούμενος. Καὶ μηδὲ τὸ κελευσθῆναι ἀναμείνας, τὴν ἐσθῆτα ἀποδὺς γυμνὸς εἱστήκει, πάντα τὸν βουλόμενον ὅπλων τε καὶ γυμνῶν χειρῶν εἰς ἅμιλλαν προκαλούμενος. Ὡς δὲ οὐδεὶς παρῄει πολλάκις διὰ κήρυκος τοῦ βασιλέως προτρεψαμένου «Δοθήσεταί σοι» ἔφη «καὶ παρ´ ἡμῶν» ὁ Ὑδάσπης «ἰσοστάσιον τὸ ἔπαθλον.» Καὶ εἰπὼν ἐλέφαντα πολυετῆ καὶ παμμεγέθη προσκομισθῆναι αὐτῷ προσέταττεν. Ὡς δὲ ἤχθη τὸ ζῷον, ὁ μὲν ὑπεδέχετο ἄσμενος, ὁ δῆμος δὲ ἀθρόον ἐξεκάγχασε, τῷ ἀστεϊσμῷ τοῦ βασιλέως ἡσθέντες καὶ τὴν δόξασαν αὑτῶν ὑποκατάκλισιν τῷ ἐπιτωθασμῷ τῆς κατ´ ἐκεῖνον μεγαλαυχίας παρηγορηθέντες. Μετὰ τοῦτον οἱ Σηρῶν προσήγοντο πρεσβευταί, τῶν παρ´ αὐτοῖς ἀραχνίων νήματά τε καὶ ὑφάσματα τὴν μὲν φοινικοβαφῆ τὴν δὲ λευκοτάτην ἐσθῆτα προσκομίζοντες.

XXV. Il arriva au milieu de l'assemblée et adora Hydaspe ; sa taille était si prodigieuse, c'était un homme tellement gigantesque, qu'en embrassant le genou du roi, il paraissait presque à la hauteur de ceux qui étaient assis sur le trône. Sans attendre même qu'on lui en donnât l'ordre, il se dépouilla de ses vêtements, et nu, debout devant le trône, il provoqua au combat quiconque voudrait lutter avec lui, avec ou sans armes. Comme personne ne se présentait, malgré les nombreux appels faits par le héraut, au nom du roi : « Je te donnerai néanmoins, dit Hydaspe, le prix du combat, et un prix qui réponde à tes mérites. » Et aussitôt il ordonna de lui amener un vieil éléphant d'une taille colossale. Quand l'éléphant fut amené, il le reçut avec une satisfaction évidente, tandis que le peuple éclatait en applaudissements ironiques, enchanté de celte facétie du roi, et se consolant de l'infériorité ou il s'était trouvé vis-à-vis du géant par cette dérision de ses vanteries. Après lui furent introduits les députés des Sères, qui présentèrent des tissus fabriqués avec les fils de certaines araignées de leurs pays, les uns blancs, les autres teints en pourpre.

[10,26] Καὶ τούτων τῶν δώρων ὑποδεχθέντων καὶ ἀφεθῆναι αὐτοῖς τῶν πάλαι τινὰς ἐν δεσμωτηρίῳ κατακρίτων ἀξιωσάντων ἐπινεύσαντος τοῦ βασιλέως οἱ Ἀράβων τῶν εὐδαιμόνων προσῄεσαν {καὶ} φύλλου τε τοῦ θυώδους καὶ κασίας καὶ κινναμώμου καὶ τῶν ἄλλων οἷς ἡ Ἀραβία γῆ μυρίζεται, ἐκ πολλῶν ταλάντων ἑκάστου, τὸν τόπον εὐωδίας ἐμπλήσαντες. Παρῄεσαν μετὰ τούτους οἱ ἐκ τῆς Τρωγλοδυτικῆς, χρυσόν τε τὸν μυρμηκίαν καὶ γρυπῶν ξυνωρίδα χρυσαῖς ἁλύσεσιν ἡνιοχουμένην προσκομίζοντες. Ἐπὶ τούτοις ἡ Βλεμμύων παρῄει πρεσβεία, τόξα τε καὶ βελῶν ἀκίδας ἐκ δρακοντείων ὀστῶν εἰς στέφανον διαπλέξασα καὶ «Ταῦτά σοι» ἔλεγον «ὦ βασιλεῦ, τὰ παρ´ ἡμῶν δῶρα, πλούτου μὲν τοῦ παρὰ τῶν ἄλλων λειπόμενα, παρὰ δὲ τὸν ποταμὸν ὑπὸ σοὶ μάρτυρι κατὰ Περσῶν εὐδοκιμήσαντα.» «Πολυτελέστερα μὲν οὖν» ἔφη ὁ Ὑδάσπης «τῶν πολυταλάντων ξενίων, ἅ γε καὶ τὰ ἄλλα νυνί μοι προσκομίζεσθαι γέγονεν αἴτια.» Καὶ ἅμα εἴ τι βούλοιντο ἐπαγγέλλειν ἐπέτρεπε, καὶ μειωθῆναι αὐτοῖς ἐκ τῶν φόρων αἰτησάντων, τὸ σύμπαν εἰς δεκάδα ἐτῶν ἀφῆκε.

XXVI. Ces présents offerts, ils demandèrent qu'on leur délivrât quelques prisonniers retenus depuis longtemps dans les fers, après condamnation, ce que le roi leur accorda. Arrivèrent ensuite les ambassadeurs de l'Arabie heureuse, avec des herbes odoriférantes, de la lavande, du cinnamome et tous les parfums que produit le territoire dé l'Arabie; il y en avait pour plusieurs talents de chaque espèce, et leur odeur embaumait au loin les airs. Après eux les députés des Troglodytes offrirent de l'or déterré par les fourmis et un attelage de griffons, retenus sous le joug par des chaînes d'or. Les ambassadeurs des Blemmyes furent ensuite présentés : ils apportaient des arcs et des flèches d'os de dragon tressées en forme de couronne. « Roi, dirent-ils, voici les présents que nous t'offrons ; ils le cèdent en richesse à ceux des autres; mais toi-même tu as apprécié ce qu'ils valent, contre les Perses, sur les bords du fleuve. — Ils sont plus précieux certainement, reprit Hydaspe, que les dons les plus riches; car, c'est grâce à eux que les autres me sont maintenant offerts. » Il les autorisa ensuite à réclamer ce qu'ils désiraient, et, sur leur demande d'un adoucissement dans le tribut, il leur en fit remise entière pour dix ans.

 [10,27] Καὶ πάντων σχεδὸν τῶν κατὰ πρεσβείαν ἀφιγμένων ὀφθέντων καὶ τοῖς ἴσοις ἑκάστους καὶ φιλοτιμοτέροις τοὺς πλείστους ἀμειψαμένου τοῦ βασιλέως, τελευταῖοι παρῆσαν οἱ Αὐξωμιτῶν πρεσβευταί, φόρου μὲν οὐκ ὄντες ὑποτελεῖς, φίλιοι δὲ ἄλλως καὶ ὑπόσπονδοι, καὶ τὸ ἐπὶ τοῖς κατωρθωμένοις εὐμενὲς ἐνδεικνύμενοι δῶρα καὶ οὗτοι προσῆγον ἄλλα τε καὶ δὴ καὶ ζῴου τινὸς εἶδος ἀλλοκότου τε ἅμα καὶ θαυμασίου τὴν φύσιν, μέγεθος μὲν εἰς καμήλου μέτρον ὑψούμενον χροιὰν δὲ καὶ δορὰν παρδάλεως φολίσιν ἀνθηραῖς ἐστιγμένον. Ἦν δὲ αὐτῷ τὰ μὲν ὀπίσθια καὶ μετὰ κενεῶνας χαμαίζηλά τε καὶ λεοντώδη, τὰ δὲ ὠμιαῖα καὶ πόδες πρόσθιοι καὶ στέρνα πέρα τοῦ ἀναλόγου τῶν ἄλλων μελῶν ἐξανιστάμενα· λεπτὸς ὁ αὐχὴν καὶ ἐκ μεγάλου τοῦ λοιποῦ σώματος εἰς κύκνειον φάρυγγα μηκυνόμενος· ἡ κεφαλὴ τὸ μὲν εἶδος καμηλίζουσα τὸ μέγεθος δὲ στρουθοῦ Λιβύσσης εἰς διπλάσιον ὀλίγου ὑπερφέρουσα καὶ ὀφθαλμοὺς ὑπογεγραμμένους βλοσυρῶς σοβοῦσα. Παρήλλακτο καὶ τὸ βάδισμα χερσαίου τε ζῴου καὶ ἐνύδρου παντὸς ὑπεναντίως σαλευόμενον, τῶν σκελῶν οὐκ ἐναλλὰξ ἑκατέρου καὶ παρὰ μέρος ἐπιβαίνοντος, ἀλλ´ ἰδίᾳ μὲν τοῖν δυοῖν καὶ ἅμα τῶν ἐν δεξιᾷ χωρὶς δὲ καὶ ζυγηδὸν τῶν εὐωνύμων σὺν ἑκατέρᾳ τῇ ἐπαιωρουμένῃ πλευρᾷ μετατιθεμένων. Ὁλκὸν δὲ οὕτω τὴν κίνησιν καὶ τίθασον τὴν ἕξιν ὥστε ὑπὸ λεπτῆς μηρίνθου τῇ κορυφῇ περιελιχθείσης ἄγεσθαι πρὸς τοῦ θηροκόμου, καθάπερ ἀφύκτῳ δεσμῷ τῷ ἐκείνου βουλήματι ὁδηγούμενον. Τοῦτο φανὲν τὸ ζῷον τὸ μὲν πλῆθος ἅπαν ἐξέπληξε, καὶ ὄνομα τὸ εἶδος ἐλάμβανεν ἐκ τῶν ἐπικρατεστέρων τοῦ σώματος, αὐτοσχεδίως πρὸς τοῦ δήμου καμηλοπάρδαλις κατηγορηθέν· ταράχου γε μὴν τὴν πανήγυριν ἐνέπλησε.

XXVII. Déjà presque tous les ambassadeurs avaient été admis; chacun, en échange de ses présents, avait reçu du roi des dons d'une égale valeur, beaucoup même en avaient obtenu de plus précieux, lorsque arrivèrent en dernier lieu les députés des Axiomites. Ils n'étaient point tributaires ; mais, à titre d'amis et d'alliés, ils venaient, à propos de ses succès, lui témoigner leurs bonnes dispositions et lui amenaient aussi des présents, entre autres un animal d'une forme étrange et d'une nature singulière. Sa taille était celle du chameau ; sa peau était marquetée de taches brillantes. La partie postérieure du corps et le ventre étaient peu élevés et assez semblables à ceux du lion. L'avant-train, au contraire, les pieds de devant et le poitrail avaient une longueur hors de toute proportion avec ceux des autres animaux. D'un corps gros et massif sortait un col grêle et allongé comme celui du cygne. La tête, semblable à celle du chameau, était un peu plus du double de celle de l'autruche de Libye. Le mouvement perpétuel de ses yeux, rehaussés d'un cercle brillant, lui donnait un aspect terrible. Sa démarche ne ressemble en rien à celle d'aucun autre animal, terrestre ou aquatique : au lieu de porter chacun des pieds en avant séparément et alternativement, il avance en même temps et d'un même mouvement les deux jambes de droite, puis celles de gauche, de sorte que l'un des deux côtés est toujours suspendu et sans appui. Du reste, ses mouvements sont tellement calmes, ses mœurs si douces, qu'une légère corde attachée à sa tête suffisait à son conducteur pour le diriger et s'en faire suivre à son gré, comme s'il eût été retenu par d'irrésistibles liens. Le peuple, frappé d'étonnement à la vue de cet animal, lui donna un nom tiré de sa forme même et des parties les plus saillantes de son corps, celui de chameau-léopard.

[10,28] Γίνεται γάρ τι τοιοῦτο. Τῷ βωμῷ τῆς μὲν Σεληναίας παρειστήκει ταύρων ξυνωρὶς τῷ δὲ τοῦ Ἡλίου τέτρωρον ἵππων λευκῶν εἰς τὴν ἱερουργίαν ηὐτρεπισμένων. Ξένου δὲ καὶ ἀήθους καὶ τότε πρῶτον ἀλλοκότου ζῴου φανέντος οἱονεὶ πρὸς φάσμα διαταραχθέντες, πτοίας τε ἐνεπίμπλαντο καὶ τῶν κατεχόντων τὰ δεσμὰ σπαράξαντες τῶν τε ταύρων ἅτερος (ὁ μόνος, ὡς ἐῴκει, τὸ θηρίον κατωπτευκώς) καὶ δύο τῶν ἵππων εἰς φυγὴν ἀκατάσχετον ὥρμησαν, διεκπεσεῖν μὲν τὸν περίβολον τοῦ στρατοῦ μὴ δυνάμενοι πυκνῷ τῷ συνασπισμῷ τῶν ὁπλιτῶν εἰς κύκλον τετειχισμένον, φερόμενοι δὲ ἀτάκτως καὶ τὸ μεσεῦον ἅπαν δρόμοις σεσοβημένοις ἐξελίττοντες τό τε προστυχὸν ἅπαν εἴτε σκεῦος εἴτε ζῷον ἀνατρέποντες· ὥστε καὶ βοὴν αἴρεσθαι συμμιγῆ πρὸς τὸ γινόμενον, τὴν μὲν ὑπὸ δέους οἷς προσπελάσειαν, τὴν δὲ ὑφ´ ἡδονῆς οἷς καθ´ ἑτέρους ἐναλλόμενοι τέρψιν τε καὶ γέλωτα τὴν τῶν ὑποπιπτόντων συντριβὴν παρεῖχον. Ἐφ´ οἷς οὐδὲ ἡ Περσίννα καὶ ἡ Χαρίκλεια μένειν ἐφ´ ἡσυχίας κατὰ τὴν σκηνὴν ἐκαρτέρησαν, ἀλλὰ τὸ παραπέτασμα μικρὸν παραστείλασαι θεωροὶ τῶν δρωμένων ἐγίνοντο. Ἐνταῦθα ὁ Θεαγένης, εἴτ´ οὖν οἴκοθεν ἀνδρείῳ τῷ λήματι κινούμενος εἴτε καὶ ἔκ του θεῶν ὁρμῇ χρησάμενος, τούς τε παρεστῶτας αὐτῷ φύλακας πρὸς τῆς καταλαβούσης ταραχῆς διεσκεδασμένους θεασάμενος ὠρθώθη τε ἀθρόον, εἰς γόνυ πρὸς τοῖς βωμοῖς πρότερον ὀκλάζων καὶ τὴν ὅσον οὐδέπω σφαγὴν ἀναμένων, καὶ σχίζαν τῶν ἐπικειμένων τοῖς βωμοῖς ἀναρπάζει, καὶ τῶν οὐ διαδράντων ἵππων ἑνὸς λαβόμενος τοῖς τε νώτοις ἐφίπταται καὶ τῶν αὐχενίων τριχῶν ἐπιδραξάμενος καὶ ὅσα χαλινῷ τῇ χαίτῃ χρώμενος μυωπίζει τε τῇ πτέρνῃ τὸν ἵππον καὶ ἀντὶ μάστιγος τῇ σχίζῃ συνεχῶς ἐπισπέρχων ἐπὶ τὸν διαδράντα τῶν ταύρων ἤλαυνε. Τὰ μὲν δὴ πρῶτα φυγὴν εἶναι τοῦ Θεαγένους τὸ γινόμενον οἱ παρόντες ὑπελάμβανον καὶ σὺν βοῇ μὴ συγχωρεῖν διεξελάσαι τὸ ὁπλιτικὸν ἕρκος τῷ πλησίον ἕκαστος ἐνεκελεύετο· προϊόντος δὲ τοῦ ἐγχειρήματος ὅτι μὴ ἀποδειλίασις ἦν μηδὲ ἀπόδρασις τοῦ σφαγιασθῆναι μετεδιδάσκοντο. Καταλαβὼν γὰρ ὡς ὅτι τάχιστα τὸν ταῦρον ἐπ´ ὀλίγον μὲν κατ´ οὐρὰν ἤλαυνεν, ὑπονύττων τε ἅμα καὶ εἰς ὀξύτερον δρόμον τὸν βοῦν ἐρεθίζων· καὶ ὅποι δὴ καὶ ὁρμήσειε τρεπομένῳ συνεφείπετο τὰς ἐπιστροφάς τε καὶ ἐμβολὰς πεφυλαγμένως ἐκκλίνων.

XXVIII. Son apparition occasionna un grand tumulte dans toute l'assemblée. Voici en effet ce qui arriva : auprès de l'autel de la Lune étaient deux taureaux, et auprès de celui du Soleil quatre chevaux blancs, préparés pour le sacrifice. À l'aspect de cet animal étranger, inconnu, prodigieux, qu'ils voyaient pour la première fois, ils furent frappés de trouble et de terreur, comme par quelque monstrueuse apparition. Malgré les efforts de ceux qui les retenaient, ils brisèrent leurs liens : l'un des taureaux, le seul sans doute qui eût vu l'animal, et deux des chevaux s'échappèrent et s'enfuirent à toute vitesse. Ne pouvant franchir l'enceinte formée par la haie de soldats qui leur opposaient comme un rempart leurs boucliers serrés et enlacés, ils gambadaient à tout hasard, tourbillonnant en désordre autour de l'espace réservé, et renversant tout ce qu'ils rencontraient, hommes et choses. Une clameur confuse s'éleva de toutes parts : les cris de terreur de ceux vers lesquels ils s'élançaient se mêlaient aux cris de joie, aux rires, aux applaudissements de ceux qui voyaient les autres renversés et foulés aux pieds. Au milieu de ce tumulte Persina et Chariclée elles-mêmes ne purent se contenir et rester en repos dans leur tente; elles entrouvrirent un peu la tapisserie, pour voir ce qui arrivait. A ce moment, Théagène s'aperçut que les gardes placés autour de lui s'étaient dispersés au milieu de la confusion générale ; cédant à un élan spontané de son propre courage, ou peut-être obéissant à une inspiration d'en haut, il se releva tout à coup du pied de l'autel où il était à genoux, s'attendant à être immolé d'un moment à l'autre. Il saisit un des éclats de bois amassés autour de l'autel, s'empara d'un des chevaux qui n'avaient pas fui, sauta sur son dos, et saisissant avec les mains la crinière pour s'en servir comme de frein, éperonnant le cheval du talon, l'excitant sans relâche avec l'éclat de bois, en guise de fouet, il se mit à la poursuite du taureau échappé. Au premier abord, les assistants crurent que Théagène voulait s'évader, et tous, avec de grands cris, s'excitaient mutuellement à ne point lui laisser franchir la haie des hoplites. Mais la suite leur fit bien voir que chez lui ce n'était pas crainte, ni désir de se soustraire au sacrifice. En un instant il eut atteint le taureau; pendant quelque temps d'abord il le chassa par-derrière, l'aiguillonnant, le harcelant, pour presser encore sa course furieuse. De quelque côté qu'il s'élançât, il suivait chacun de ses bonds, tout en ayant soin d'éviter adroitement ses retours et ses attaques de front.

 [10,29] Ὡς δὲ εἰς συνήθειαν τῆς τε ὄψεως τῆς ἑαυτοῦ καὶ τῆς πράξεως ἐνεβίβασεν, ἀντίπλευρος ἤδη παρίππευε χρωτί τε χρωτὸς ἐπιψαύων καὶ ἱππείῳ ταύρειον ἄσθμα καὶ ἱδρῶτα κεραννύων καὶ τὸν δρόμον οὕτως ὁμόταχον ῥυθμίζων ὡς καὶ συμφυεῖς εἶναι τὰς κορυφὰς τῶν ζῴων τοὺς πορρωτέρω φαντάζεσθαι καὶ τὸν Θεαγένην λαμπρῶς ἐκθειάζειν ξένην τινὰ ταύτην ἱπποταύρου ξυνωρίδα ζευξάμενον. Τὸ μὲν δὴ πλῆθος ἐν τούτοις ἦν· ἡ Χαρίκλεια δὲ ὁρῶσα τρόμῳ καὶ παλμῷ συνείχετο, τό τε ἐγχείρημα ὅ τι καὶ βούλοιτο διαποροῦσα καὶ εἴ τι σφάλμα συμβαίη τὴν ἐκείνου τρῶσιν ὡς ἰδίαν σφαγὴν ὑπεραγωνιῶσα· ὥστε μηδὲ τὴν Περσίνναν λαθεῖν, ἀλλ´ «Ὦ τέκνον» εἰπεῖν, «τί μοι πέπονθας; προκινδυνεύειν ἔοικας τοῦ ξένου. Πάσχω μέν τι καὶ αὐτὴ καὶ οἰκτείρω τῆς νεότητος· διαδρᾶναί γε μὴν τὸν κίνδυνον εὔχομαι καὶ φυλαχθῆναι τοῖς ἱεροῖς, ὡς ἂν μὴ παντάπασιν ἀτέλεστα ἡμῖν τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς ἐγκαταλειφθείη.» Καὶ ἡ Χαρίκλεια «Γελοῖον» ἔφη «τὸ εὔχεσθαι μὴ ἀποθανεῖν ἵνα ἀποθάνῃ. Ἀλλ´ εἰ ἄρα σοι δυνατόν, ὦ μῆτερ, περίσῳζε τὸν ἄνδρα ἐμοὶ χαριζομένη.» Καὶ ἡ Περσίννα, πρόφασιν οὐ τὴν οὖσαν ἀλλ´ ἐρωτικὴν ἄλλως ὑποτοπήσασα, «Οὐ δυνατὸν μὲν» ἔφη «τὸ περισῴζειν· ὅμως δ´ οὖν τίς σοι κοινωνία πρὸς τὸν ἄνδρα δι´ ἣν οὕτως ὑπερφροντίζεις θαρροῦσα ὡς πρὸς μητέρα λοιπὸν ἐξαγόρευε· κἄν τι νεώτερον ᾖ κίνημα κἂν παρθενίᾳ μὴ πρέπον, ἡ μητρῴα φύσις τὸ θυγατρὸς καὶ τὸ θῆλυ συμπαθὲς τὸ πταῖσμα τὸ γυναικεῖον οἶδεν ἐπισκιάζειν.» Ἐπιδακρύσασα οὖν ἐπὶ πλεῖστον ἡ Χαρίκλεια «Καὶ τοῦτο» ἔφη «δυστυχῶ πρὸς τοῖς ἄλλοις ὅτι καὶ τοῖς συνετοῖς ἀσύνετα φθέγγομαι καὶ λέγουσα τὰς ἑαυτῆς συμφορὰς οὔπω λέγειν νομίζομαι· πρὸς γυμνὴν δὲ λοιπὸν καὶ ἀπαρακάλυπτον χωρεῖν τὴν ἐμαυτῆς κατηγορίαν ἀναγκάζομαι.»

XXIX. Lorsqu'il l'eut ainsi familiarisé à sa vue et à ce manège, il poussa son cheval côte-à-côte avec lui, de telle sorte que les d'eux animaux se touchaient et que l'haleine et la sueur du cheval se mêlaient à celle du taureau. L'allure de l'un était si exactement réglée sur la course de l'autre, que de loin les deux têtes semblaient n'en faire qu'une ; le peuple applaudissait bruyamment Théagène qui montrait à ses yeux étonnés cet étrange attelage d'un cheval et d'un bœuf. Telles étaient les dispositions de la multitude. Cependant Chariclée, à cette vue, restait tremblante et glacée d'effroi. Ne sachant ce qu'il voulait faire, elle redoutait pour lui quelque chute, et la seule pensée qu'il pouvait se blesser la jetait dans des angoisses non moins vives que si personnellement elle eût dû être immolée. Ses inquiétudes n'échappèrent pas à Persina : « Mon enfant, dit-elle, dans quel état je te vois; il semble que les dangers de cet étranger te touchent plus encore que lui-même! Et moi aussi j'éprouve bien quelque trouble et j'ai pitié de sa jeunesse. Je demande au ciel qu'il échappe au péril et soit conservé pour le sacrifice, afin que les Dieux ne soient pas entièrement frustrés de l'offrande que nous leur devons. —Il est vraiment risible, dit Chariclée, de demander qu'il ne meure pas, afin de le faire mourir. Mais, ma mère, si cela est en votre pouvoir, sauvez cet homme pour l'amour de moi. » Persina, sans deviner le véritable motif de cette insistance, soupçonna néanmoins quelque raison amoureuse. « Il n'est pas possible, dit-elle, de le sauver ; cependant si tu as eu avec cet homme quelques rapports intimes qui te fassent prendre de lui tant de souci, dis-le maintenant en toute confiance à ta mère : si tu as eu quelque faiblesse de jeunesse, commis quelque faute contre la virginité, une mère sait être indulgente pour sa fille, une femme sait jeter un voile sur des fautes auxquelles son sexe lui apprend à compatir. » A ces mots, Chariclée fondit en larmes : «Ce malheur, dit-elle, s'ajoute pour moi à tant d'autres, que mes paroles n'ont point de sens, même pour les plus sensés ; je raconte mes propres infortunes, et je ne suis pas comprise ; je suis forcée d'en venir à m'accuser moi-même, à nu et sans voiles. »

 [10,30] Ταῦτα εἶπε, καὶ βουλομένη τὰ ὄντα ἀνακαλύπτειν αὖθις ἐξεκρούσθη βοῆς πολυηχεστάτης πρὸς τοῦ πλήθους ἀρθείσης. Ὁ γὰρ δὴ Θεαγένης {εἰς} ὅσον εἶχε τάχους ἐφεὶς τῷ ἵππῳ χρήσασθαι καὶ προφθάσαντα μικρὸν τὰ στέρνα τῇ κεφαλῇ τοῦ ταύρου παρισῶσαι, τὸν μὲν ἄνετον φέρεσθαι μεθίησι μεθαλάμενος, ἐπιρρίπτει δὲ ἑαυτὸν τῷ αὐχένι τοῦ ταύρου καὶ τοῖς κέρασι τὸ ἑαυτοῦ πρόσωπον κατὰ τὸ μεταίχμιον ἐνιδρύσας τοὺς πήχεις δὲ οἱονεὶ στεφάνην περιθεὶς καὶ εἰς ἅμμα κατὰ τοῦ ταυρείου μετώπου τοὺς δακτύλους ἐπιπλέξας τό τε ὑπόλοιπον ἑαυτοῦ σῶμα παρ´ ὦμον τοῦ βοὸς τὸν δεξιὸν μετέωρον καθείς, ἐκκρεμὴς ἐφέρετο, πρὸς βραχὺ μὲν τοῖς ταυρείοις ἅλμασιν ἀναπαλλόμενος. Ὡς δὲ ἀγχόμενον ἤδη πρὸς τοῦ ὄγκου καὶ χαλῶντα τοῦ ἄγαν τόνου τοὺς τένοντας ᾔσθετο καὶ καθ´ ὃ μέρος ὁ Ὑδάσπης προὐκαθέζετο περιελθόντα, παραφέρει μὲν εἰς τοὔμπροσθεν καὶ προβάλλει τῶν ἐκείνου σκελῶν τοὺς ἑαυτοῦ πόδας, ταῖς χηλαῖς δὲ συνεχῶς ἐναράττων τὴν βάσιν ἐνήδρευεν. Ὁ δὲ τὴν ῥύμην τοῦ δρόμου παραποδιζόμενος καὶ τῷ σθένει τοῦ νεανίου βριθόμενος τά τε γόνατα ὑποσκελίζεται καὶ ἀθρόον ἐπὶ κεφαλὴν σφενδονηθεὶς κύμβαχός τε ἐπ´ ὤμους καὶ νῶτα ῥιπισθεὶς ἥπλωτο ὕπτιος ἐπὶ πλεῖστον, τῶν μὲν κεράτων τῇ γῇ προσπεπηγότων καὶ εἰς τὸ ἀκίνητον τῆς κεφαλῆς ῥιζωθέντων, τῶν σκελῶν δὲ ἄπρακτα σκαιρόντων καὶ εἰς κενὸν ἀερονομούντων καὶ τὴν ἧτταν ἀλυόντων. Ἐπέκειτο δὲ ὁ Θεαγένης, ταῖν χεροῖν τὴν λαιὰν μόνην εἰς τὸ ἐπερείδειν ἀπασχολῶν, τὴν δεξιὰν δὲ εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνέχων καὶ συνεχὲς ἐπισείων εἴς τε τὸν Ὑδάσπην καὶ τὸ ἄλλο πλῆθος ἱλαρὸν ἀπέβλεπε, τῷ μειδιάματι πρὸς τὸ συνήδεσθαι δεξιούμενος καὶ τῷ μυκηθμῷ τοῦ ταύρου καθάπερ σάλπιγγι τὸ ἐπινίκιον ἀνακηρυττόμενος. Ἀντήχει δὲ καὶ ἡ τοῦ δήμου βοή, τρανὸν μὲν οὐδὲν εἰς τὸν ἔπαινον διαρθροῦσα, κεχηνόσι δὲ ἐπὶ πολὺ τοῖς στόμασιν ἐξ ἀρτηρίας μόνης τὸ θαῦμα ἐξεφώνει, χρόνιόν τε καὶ ὁμότονον εἰς οὐρανὸν παραπέμπουσα. Κελεύσαντος οὖν τοῦ βασιλέως ὑπηρέται προσδραμόντες οἱ μὲν τὸν Θεαγένην προσῆγον ἀναστήσαντες οἱ δὲ τοῦ ταύρου τοῖς κέρασι καλωδίου βρόχον ἐπιβαλόντες εἷλκόν τε κατηφιῶντα καὶ τοῖς βωμοῖς αὖθις τοῦτόν τε καὶ τὸν ἵππον συλλαβόντες προσεδέσμευον. Καὶ τοῦ Ὑδάσπου μέλλοντός τι πρὸς τὸν Θεαγένην λέγειν τε καὶ πράττειν ὁ δῆμος ἅμα μὲν ἡσθεὶς τῷ νέῳ καὶ ἐξ οὗπερ τὸ πρῶτον ὤφθη προσπαθών, ἅμα δὲ καὶ τῆς ἰσχύος ἐκπλαγείς, πλέον δέ τι καὶ πρὸς τὸν Αἰθίοπα, τὸν ἀθλητὴν τὸν Μεροήβου, ζηλοτυπίᾳ δηχθείς, «Οὗτος τῷ Μεροήβου ζευγνύσθω» πάντες ὁμοθυμαδὸν ἀνεβόησαν. «Ὁ τὸν ἐλέφαντα λαβὼν τῷ τὸν ταῦρον ἑλόντι διαγωνιζέσθω» συνεχὲς ἐξεφώνουν. Καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἐγκειμένων ἐπένευσέ τε ὁ Ὑδάσπης καὶ ἤγετο εἰς μέσους ὁ Αἰθίοψ, ὑπέροπτόν τι καὶ σοβαρὸν περισκοπῶν ὁλκά τε βαίνων καὶ πλατυνομένοις ἐναλλὰξ τοῖς ἀγκῶσι τοὺς πήχεις ὑποσοβῶν.

XXX. Elle allait découvrir toute la vérité, lorsqu'elle en fut de nouveau empêchée par une bruyante clameur partie du milieu de la foule. Théagène, ayant lancé son cheval à toute vitesse, prit une légère avance : au moment où les flancs du coursier se trouvaient au niveau de la tête de l'animal, il s'élança toutàcoup, laissa le cheval en liberté et se jeta au col du taureau. La tête solidement appuyée entre les cornes, les bras passés par-dessous, comme une couronne, les mains jointes et enlacées sur le front du taureau, le reste du corps suspendu tout entier sur son épaule, il se laissa emporter par lui sans toucher terre, obéissant, presque sans secousse, à ses mouvements rapides et impétueux. Quand il sentit que le taureau fléchissait sous le poids et que ses muscles commençaient à céder sous une pression trop forte, il se laissa tout à coup glisser en avant, au moment où il passait devant le trône du roi. Ses pieds, jetés en avant des jambes de la bête et heurtant ses ongles à chaque pas, entravaient sa marche. Embarrassé dans sa course impétueuse, appesanti par la vigoureuse étreinte du jeune homme, il fléchit le genou, tomba tout d'une pièce la tête contre terre, et, roulant sur lui-même, il alla labourer le sol de ses épaules et de son échine et resta étendu sur le dos. Ses cornes, fichées et comme enracinées en terre, ne lui permettaient plus le moindre mouvement; ses jambes s'agitaient en vain, battaient l'air, et par leur impuissance attestaient sa défaite. Théagène, penché sur lui, se contentait de le contenir de la main gauche et ne cessait d'agiter la droite levée vers le ciel. Son visage, joyeux et serein, tourné vers Hydaspe et le reste du peuple, les provoquait par son sourire à partager sa joie. Le mugissement du taureau était comme la trompette qui proclamait sa victoire. Les applaudissements de la foule y répondaient : sans articuler distinctement aucun éloge, la plupart, la bouche béante, témoignaient leur admiration par des cris confus et gutturaux, qui longtemps montèrent sans s'affaiblir vers le ciel. Sur un ordre du roi, les serviteurs accoururent ; pendant que les uns relevaient Théagène et l'amenaient à Hydaspe, les autres passèrent une corde dans les cornes du taureau, l'emmenèrent triste et abattu, et l'attachèrent de nouveau à l'autel avec le cheval qu'ils avaient également repris. Au moment où Hydaspe se disposait à adresser la parole à Théagène, la multitude, enchantée de ce jeune homme et pleine de sympathie pour lui du moment où elle l'avait aperçu, frappée d'ailleurs de sa vigueur, mais par-dessus tout piquée de jalousie contre l'Éthiopien, champion de Méroëbus, s'écria tout d'une voix : « Qu'on le mette aux prises avec l'athlète de Méroëbus; que celui qui a reçu l'éléphant combatte contre celui qui a pris le taureau, » répétaient-ils sans relâche. Voyant leur insistance, Hydaspe fit un signe d'assentiment. L'athlète fut amené dans l'enceinte, jetant autour de lui des regards d'orgueil et de dédain', traînant nonchalamment la jambe, se rengorgeant avec satisfaction, et se frappant alternativement l'avant-bras, à droite et à gauche, avec le coude.

 [10,31] Κἀπειδὴ τοῦ συνεδρίου πλησίον ἐγεγόνει, πρὸς τὸν Θεαγένην βλέψας ὁ Ὑδάσπης καὶ ἑλληνίζων «Ὦ ξένε» ἔφη «τούτῳ σε χρὴ διαγωνίσασθαι· ὁ δῆμος κελεύουσι.» «Γινέσθω τὸ δοκοῦν» ὁ Θεαγένης ἀπεκρίνατο. «Ἀλλὰ τίς ὁ τρόπος τῆς ἀγωνίας;» «Πάλης» εἶπεν ὁ Ὑδάσπης. Καὶ ὃς «Τί δὲ οὐχὶ καὶ ξιφήρης καὶ ἔνοπλος, ἵνα τι ῥέξας ἢ παθὼν ἐκπλήσσω Χαρίκλειαν, τὴν σιωπᾶν εἰς δεῦρο τὰ καθ´ ἡμᾶς καρτεροῦσαν, ἢ καὶ εἰς τέλος, ὡς ἔοικεν, ἡμῶν ἀπεγνωκυῖαν;» Καὶ ὁ Ὑδάσπης «Τί μὲν βούλεταί σοι» εἶπε «τὸ παραπλέκειν ὄνομα Χαρικλείας αὐτὸς ἂν γινώσκοις· παλαίειν δ´ οὖν σε καὶ οὐ ξιφήρη πυκτεύειν χρεών· αἷμα γὰρ ἐκχεόμενον ὀφθῆναι πρὸ τοῦ καιροῦ τῆς θυσίας οὐ θεμιτόν.» Συνεὶς οὖν ὁ Θεαγένης ὅτι δέδοικεν ὁ Ὑδάσπης μὴ προαναιρεθῇ τῆς θυσίας «Εὖ ποιεῖς» ἔφη «τοῖς θεοῖς με φυλάττων, οἷς καὶ μελήσει περὶ ἡμῶν.» Καὶ ἅμα κόνιν ἀνελόμενος καὶ ὤμοις τε καὶ πήχεσιν ἔτι πρὸς τῆς βοηλασίας ἱδρῶτι νενοτισμένοις ἐπιχεάμενος τήν τε μὴ προσιζήσασαν ἀποσεισάμενος, προβάλλει τε ἐκτάδην τὼ χεῖρε καὶ τοῖν ποδοῖν τὴν βάσιν εἰς τὸ ἑδραῖον διερεισάμενος τήν τε ἰγνὺν σιμώσας καὶ ὤμους καὶ μετάφρενα γυρώσας καὶ τὸν αὐχένα μικρὸν ἐπικλίνας τό τε ὅλον σῶμα σφηκώσας εἱστήκει τὰς λαβὰς τῶν παλαισμάτων ὠδίνων. Ὁ δὲ Αἰθίοψ ἐνορῶν ἐμειδία τε σεσηρὸς καὶ εἰρωνικοῖς τοῖς νεύμασιν ἐκφαυλίζειν ἐῴκει τὸν ἀντίπαλον· ἀθρόον τε ἐπιδραμὼν τόν τε πῆχυν τῷ αὐχένι τοῦ Θεαγένους ὥσπερ τινὰ μοχλὸν ἐπαράσσει καὶ βόμβου πρὸς τῆς πληγῆς ἐξακουσθέντος αὖθις ἐθρύπτετο καὶ ἐπεγέλα βλακῶδες. Ὁ δὲ Θεαγένης, οἷα δὴ γυμνασίων ἀνὴρ καὶ ἀλοιφῆς ἐκ νέων ἀσκητὴς τήν τε ἐναγώνιον Ἑρμοῦ τέχνην ἠκριβωκώς, εἴκειν τὰ πρῶτα ἔγνω καὶ ἀπόπειραν τῆς ἀντιθέτου δυνάμεως λαβὼν πρὸς μὲν ὄγκον οὕτω πελώριον καὶ θηριωδῶς τραχυνόμενον μὴ ὁμόσε χωρεῖν, ἐμπειρίᾳ δὲ τὴν ἄγροικον ἰσχὺν κατασοφίσασθαι. Αὐτίκα γοῦν ὀλίγον ὅσον ἐκ τῆς πληγῆς κραδανθείς, πλέον ἢ ὡς εἶχεν ἀλγεῖν ἐσκήπτετο καὶ τοῦ αὐχένος θάτερον μέρος ἔκδοτον εἰς τὸ παίεσθαι προὐβάλλετο. καὶ τοῦ Αἰθίοπος αὖθις πλήξαντος συνενδοὺς τῇ πληγῇ μικροῦ καὶ καταφέρεσθαι ἐπὶ πρόσωπον ἐσχηματίζετο.

XXXI. Lorsqu'il fut arrivé auprès du pavillon royal, Hydaspe jeta les yeux sur Théagène et lui dit en grec : « Étranger, voilà le champion que tu dois combattre ; le peuple l'ordonne. — Qu'il soit fait suivant sa volonté, répondit Théagène ; mais quel est le genre de combat? — La lutte, dit Hydaspe. — Pourquoi, reprit-il, ne pas combattre l'épée à la main et sous les armes, afin que je puisse faire ou souffrir quelque chose qui satisfasse Chariclée? Elle a eu la constance de garder jusqu'ici le silence sur mon compte, et m'a oublié jusqu'à la fin, je le vois. — Quant à Chariclée, dit Hydaspe, dans quel but mêler ici son nom? cela te regarde. Mais c'est à la lutte, et non l'épée à la main que tu dois combattre ; car il n'est pas permis de voir le sang répandu avant le moment de la cérémonie. » Théagène comprit qu'Hydaspe craignait qu'il ne fût tué avant le sacrifice : « Vous faites bien, dit-il, de me réserver pour les Dieux qui auront soin de moi. » En même temps il ramassa de la poussière et la répandit sur ses épaules et sur ses bras encore ruisselants de sueur depuis la poursuite du taureau. Après avoir secoué celle qui n'était pas adhérente, il porta les bras en avant, s'affermit solidement sur lés pieds, et, le jarret contracté, les épaules et le dos légèrement contournés, le col un peu incliné, tout le corps tendu, il attendit avec impatience les étreintes de la lutte. L'Éthiopien, en l'apercevant, sourit en montrant les dents, et témoigna par ses gestes ironiques son mépris pour un tel adversaire. Puis, s'élançant tout à coup, il appliqua l'avant-bras sur le col de Théagène et l'en frappa comme d'un levier. Au bruit que fit le coup, il se rengorgea de nouveau et sourit avec complaisance. Théagène, en homme habitué dès sa jeunesse aux gymnases, aux luttes, et versé dans toutes les ruses des combats de Mercure, prit le parti de céder d'abord, afin de faire l'essai des forces de son adversaire ; au lieu de résister en face au choc de cette masse sauvage, il songeait à triompher par l'habileté de cette force brutale. Aussitôt, quoiqu'il n'eût été que légèrement ébranlé par ce premier coup, il feignit d'avoir plus de mal qu'il n'en avait en réalité, et tendit l'autre côté du col comme pour recevoir le coup. L'Éthiopien l'ayant frappé de nouveau, il céda sous le choc et affecta de tomber presque le visage contre terre.

[10,32] Ὡς δὲ καταγνοὺς καὶ ἀποθαρσήσας ὁ Αἰθίοψ ἀφυλάκτως ἤδη τὸ τρίτον ἐπεφέρετο καὶ τὸν πῆχυν αὖθις ἀνατείνας κατασείσειν ἔμελλεν, ὑπεισῆλθέ τε ἀθρόον ὁ Θεαγένης κεκυφώς, τὴν καταφορὰν ἐκκλίνας, πήχει τε τῷ δεξιῷ τὸν ἐκείνου λαιὸν βραχίονα προσαναστείλας ἐρρίπισέ τε τὸν ἀντίπαλον, ἅμα τι καὶ τῇ καταφορᾷ τῆς ἰδίας αὐτοῦ χειρὸς εἰς κενὸν ἐνεχθείσης πρὸς τὸ ἔδαφος ἐπισπασθέντα, καὶ ὑπὸ τὴν μασχάλην ἀναδὺς τοῖς τε νώτοις περιεχεῖτο, καὶ παχεῖαν τὴν γαστέρα χαλεπῶς ταῖς χερσὶ διαζώσας τὴν βάσιν τε κατὰ τὰ σφυρὰ καὶ ἀστραγάλους τῇ πτέρνῃ σφοδρῶς τε καὶ ἐπαλλήλως ἐκμοχλεύσας εἰς γόνυ τε ὀκλάσαι βιασάμενος ἀμφιβαίνει τοῖς ποσὶ καὶ τοῖς κατὰ τοὺς βουβῶνας τὰ σκέλη καταπείρας τούς τε καρποὺς οἷς ἐπερειδόμενος ὁ Αἰθίοψ ἀνεῖχε τὰ στέρνα ἐκκρουσάμενος καὶ τοῖς κροτάφοις εἰς ἅμμα τοὺς πήχεις περιαγαγὼν ἐπί τε τὰ μετάφρενα καὶ ὤμους ἀνέλκων ἐφαπλῶσαι τῇ γῇ τὴν γαστέρα κατηνάγκασε. Μιᾶς δὴ οὖν βοῆς ἐπὶ τούτοις καὶ γεγωνοτέρας ἢ τὸ πρότερον ὑπὸ τοῦ πλήθους ἀρθείσης, οὐδὲ ὁ βασιλεὺς ἐκαρτέρησεν ἀλλ´ ἀνήλατό τε τοῦ θρόνου καὶ «Ὢ τῆς ἀνάγκης» ἔλεγεν· «οἷον ἄνδρα καταθύειν ὑπὸ τοῦ νόμου πρόκειται.» Καὶ ἅμα προσκαλεσάμενος «Ὦ νεανία» πρὸς αὐτὸν ἔφη, «στεφανωθῆναι μέν σε καὶ ἐπὶ ταῖς θυσίαις, ὡς ἔθος, ἀπόκειται· στεφανοῦ δ´ οὖν καὶ νῦν τὴν ἐπίδοξον μὲν ταύτην ἀνόνητον δέ σοι καὶ ἐφήμερον νίκην. Κἀπειδή μοι τοῦ προκειμένου καὶ βουλομένῳ ῥύσασθαί σε οὐ δυνατόν, ὅσα γοῦν ἐφεῖται παρέξομαι· καὶ εἴ τι γινώσκεις ἔτι σε ζῶντα ἧσαι δυνάμενον αἴτησον.» Καὶ ἅμα λέγων χρυσοῦν τε καὶ λιθοκόλλητον τῷ Θεαγένει στέφανον ἐπέθηκε, καί τι καὶ ἐπιδακρύων οὐκ ἐλάνθανεν. Ὁ δὴ Θεαγένης «Οὐκοῦν αἰτήσω» ἔφη, «καὶ δέομαι δὸς ὑποσχόμενος· εἰ τὸ διαδρᾶναί με τὴν ἱερουργίαν πάντως ἀνέφικτον, χειρὶ γοῦν τῆς εὑρημένης σοι νυνὶ θυγατρὸς κέλευε.»

XXXII. Au moment où l'Éthiopien, plein de mépris pour son adversaire, de confiance en lui-même, se portait contre lui pour la troisième fois, sans même se tenir en garde, et levait le bras pour le frapper de nouveau, Théagène se déroba subitement et évita le coup en se courbant. En même temps, il releva avec le coude droit le bras gauche de son adversaire, l'enlaça dans ses bras au moment même où l'impulsion de sa main qui avait porté dans le vide l'entraînait vers la terre, et, le saisissant sous l'aisselle, il lui embrassa et lui étreignit vigoureusement le dos et le ventre, quoique leur grosseur énorme lui permît à peine de les tenir entre ses bras. A force de lui frapper violemment et à coups précipités les chevilles et le bas des jambes avec les talons, il le fit tomber sur les genoux. Alors il le tint serré entre ses jambes en lui enfonçant les genoux dans l'aine, renversa ses deux bras dont il se servait comme d'appui pour se soutenir et relever sa poitrine, les ramena sur le dos et les épaules en les croisant sous les tempes, et le força à s'étendre à plat, le ventre contre terre. Le peuple à cette vue applaudit d'une voix unanime, plus bruyamment qu'il ne l'avait fait encore. Le roi lui-même ne put se contenir: il s'élança du trône et s'écria : « O dure nécessité, quel homme la loi nous oblige à immoler! » En même temps, s'adressant à Théagène : « Jeune homme, lui dit-il, il reste maintenant à te couronner, suivant l'usage, pour le sacrifice ; reçois donc cette couronne que mérite d'ailleurs ta victoire, aussi éclatante qu'inutile et éphémère pour toi. Puisqu'il m'est impossible, malgré mon désir, de te soustraire à la destinée qui t’attend, je ferai du moins tout ce qui dépend de moi. Vois si quelque chose peut encore t'être agréable pendant le temps qui te reste à vivre, et demande-le-moi. » A ces mots, il plaça sur la tête de Théagène une couronne d'or enrichie de pierreries, et on lui vit même verser quelques larmes. « Je vous adresserai donc une demande, dit Théagène; accordez-la-moi, je vous en supplie, suivant votre promesse. S'il est tout à fait impossible que j'échappe au sacrifice, ordonnez du moins que je sois immolé par la main de la fille que vous venez de retrouver. »

 [10,33] Δηχθεὶς δὴ πρὸς τὸ εἰρημένον ὁ Ὑδάσπης καὶ πρὸς τὸ ὅμοιον τῆς Χαρικλείου παρακλήσεως τὸν νοῦν ἀναπέμπων, οὐ δοκιμάζων δὲ ἐν συνέχοντι τῷ καιρῷ τὸ ἀκριβὲς ἀνιχνεύειν, «Τὰ δυνατὰ» εἶπεν, «ὦ ξένε, καὶ αἰτεῖν ἐπέτρεψα καὶ δώσειν ἐπένευσα· γεγαμῆσθαι οὖν χρὴ τὴν σφαγιάζουσαν, οὐ παρθενεύειν· ὁ νόμος διαγορεύει.» «Ἀλλ´ ἔχει ἄνδρα καὶ αὐτὴ» πρὸς αὐτὸν ὁ Θεαγένης. «Φληναφοῦντος» εἶπεν ὁ Ὑδάσπης «καὶ τῷ ὄντι θανατῶντος οἱ λόγοι. Γάμου καὶ ἀνδρὸς ὁμιλίας ἀπείρατον τὴν κόρην ἡ ἐσχάρα διέδειξε· πλὴν εἰ μὴ Μερόηβον ἄνδρα τουτονὶ λέγεις οὐκ οἶδ´ ὅθεν ἐγνωκώς, οὔπω μὲν ἄνδρα νυμφίον δὲ πρὸς ἐμοῦ μόνον ὠνομασμένον.» «Ἀλλ´ οὐδὲ ἐσόμενον πρόσθες» εἶπεν ὁ Θεαγένης, «εἴ τι ἐγὼ τοῦ Χαρικλείου φρονήματος ἐπῄσθημαι· κἀμοὶ ὡς θύματι μαντευομένῳ πιστεύειν ἔσται δίκαιον.» Πρὸς ταῦτα ὁ Μερόηβος «Ἀλλ´ οὐ ζῶντα» εἶπεν, «ὦ βέλτιστε, τὰ θύματα, σφαγιασθέντα δὲ καὶ ἀνατμηθέντα τὴν ἀπὸ τῶν σπλάγχνων σημείωσιν τοῖς μαντικοῖς ὑποδείκνυσιν· ὥστε ὀρθῶς ἔλεγες, ὦ πάτερ, θανατῶντα παραφθέγγεσθαι τὸν ξένον. Ἀλλὰ τοῦτον μέν, εἰ κελεύοις, ἀγέτω τις ἐπὶ τοὺς βωμούς· σὺ δέ, εἴ τι λείπεται διοικησάμενος, ἔχου τῆς ἱερουργίας.» Καὶ ὁ μὲν Θεαγένης ἤγετο οἷ προστέτακτο· ἡ Χαρίκλεια δὲ ἐπὶ τῇ νίκῃ μικρὸν ἀναπνεύσασα καὶ τὰ βελτίονα ἐλπίσασα, πάλιν ἀγομένου πρὸς θρήνοις ἦν. Καὶ τῆς Περσίννης πολλὰ παρηγορούσης καὶ «Εἰκὸς σωθῆναι τὸν νέον, εἴ μοι καὶ τὰ λειπόμενα καὶ σαφέστερα τῶν κατὰ σαυτὴν ἐξαγορεύειν βούλοιο» λεγούσης, ἡ μὲν Χαρίκλεια βιασθεῖσα καὶ τὸν καιρὸν οὐκ ἐνδιδόντα ὑπέρθεσιν ὁρῶσα, πρὸς τὰ καιριώτερα τῶν διηγημάτων ὥρμησεν.

XXXIII. Ce mot frappa Hydaspe au cœur ; car il se souvint à l'instant de la demande semblable que lui avait adressée Chariclée; cependant il ne crut pas devoir, pour le moment, pousser plus loin ses investigations. « Etranger, dit-il, je t'ai autorisé à demander et j'ai promis de t'accorder une chose possible ; or la loi veut que la sacrificatrice soit mariée et non vierge. — Aussi a-t-elle un mari, reprit Théagène. — Ce sont là paroles extravagantes, vrais délires de mourant, dit Hydaspe. Car le trépied prophétique a démontré que cette enfant était vierge et n'avait jamais eu aucun commerce avec un homme ; à moins que tu ne parles de Méroëbus, ici présent; mais je ne sais comment tu as pu le savoir, et d'ailleurs, si je l'ai proclamé son fiancé, il n'est pas encore son mari. — Ajoutez qu'il ne le sera jamais, dit Théagène, si je connais quelque chose aux sentiments de Chariclée, et si j'en dois être cru en ma qualité de victime prophétique. — Mais, mon très cher, reprit Méroëbus, ce n'est pas pendant leur vie, c'est lorsqu'elles sont égorgées et dépecées que les victimes laissent lire l'avenir dans leurs entrailles aux prêtres chargés d'en interpréter les signes. Aussi avez-vous raison de dire, mon père, qu'il délire comme un mourant. Ordonnez donc qu'on l'emmène aux autels, et vous-même, après avoir réglé les affaires qui vous restent, accomplissez le sacrifice. » Théagène fut en effet reconduit au lieu ordonné. Cependant Chariclée qui, depuis sa victoire, avait un peu respiré et conçu de meilleures espérances, retomba dans ses lamentations, lorsqu'elle le vit emmener de nouveau. Persina mettait tout en œuvre pour la consoler : « Peut-être, lui disait-elle, pourrait-on sauver ce jeune homme, si tu voulais me faire des confidences plus claires et me dire le reste de tes aventures. Alors Chariclée, poussée à bout par la nécessité, et voyant que la circonstance n'admettait aucun délai, aborda la partie essentielle du récit. Hydaspe, de son côté, demanda à l'introducteur s'il y avait encore quelques ambassadeurs à entendre : « Prince, dit Harmonias, il ne reste que ceux de Syène. Ils viennent d'arriver à l'instant, apportant des lettres et des présents d'Oroondatès. »

 [10,34] Ὁ δὲ Ὑδάσπης εἴ τινες ὑπολείπονται τῶν πρεσβευσάντων τοῦ εἰσαγγελέως ἐπυνθάνετο. Ὁ δὲ Ἑρμωνίας «Οἱ ἐκ Συήνης» ἔφη «μόνοι, βασιλεῦ, γράμματα μὲν Ὀροονδάτου καὶ ξένια κομίζοντες, ἄρτι δὲ καὶ πρὸ βραχέος ἐπελθόντες.» «Ἡκόντων οὖν καὶ οὗτοι» τοῦ Ὑδάσπου φήσαντος, παρῆσαν καὶ τὸ γράμμα ἐνεχείριζον. Καὶ ἀνειλήσας ἐπελέγετο, καὶ ἦν τοιόνδε· Βασιλεῖ φιλανθρώπῳ καὶ εὐδαίμονι τῷ Αἰθιόπων Ὑδάσπῃ Ὀροονδάτης ὁ μεγάλου βασιλέως σατράπης. Εἰ νικῶν κατὰ τὴν μάχην πλέον γνώμῃ ἐνικήσας καί μοι σατραπείαν ὅλην ἑκὼν παρεχώρησας, οὐκ ἂν θαυμάσαιμι τὸ παρὸν εἰ βραχεῖαν αἴτησιν ἐπινεύσειας. Κόρη τις ἀγομένη πρός με ἀπὸ τῆς Μέμφεως τοῦ πολέμου γέγονε πάρεργον, καὶ ὅτι αἰχμάλωτος ἐκ σοῦ προστάγματος εἰς Αἰθιοπίαν ἐπέμφθη πρὸς τῶν σὺν αὐτῇ γεγονότων καὶ διαδράντων τὸν τότε κίνδυνον ἐπυθόμην· ταύτην αἰτῶ λυθῆναί μοι καὶ δοθῆναί μοι δῶρον, ἐφιέμενος μὲν καὶ αὐτὸς τῆς παιδός, πλεὸν δὲ περιποιῆσαι τῷ πατρὶ βουλόμενος, πολλὴν ἀληθέντι γῆν καὶ κατὰ ζήτησιν τῆς θυγατρὸς ἐν Ἐλεφαντίνῃ τῷ φρουρίῳ κατὰ τὸν πόλεμον καταληφθέντι, καὶ ἐπισκοποῦντί μοι μετὰ ταῦτα τοὺς περισῳζομένους ὀφθέντι καὶ ἐκπεμφθῆναι πρὸς τὸ σὸν ἥμερον ἀξιώσαντι. Ἔχεις αὐτόθι μετὰ τῶν ἄλλων πρέσβεων τὸν ἄνδρα, ἱκανὸν μὲν ἐξ ἤθους τὴν εὐγένειαν ἐμφῆναι, ἱκανὸν δὲ καὶ ἐξ ὄψεως δυσωπῆσαι. Χαίροντά μοι τοῦτον, ὦ βασιλεῦ, ἀντίπεμψον, πατέρα μὴ μόνον ὀνομαζόμενον ἀλλὰ καὶ γεγενημένον. Ταῦτα ὡς ἀνέγνω, «Τίς οὖν τῶν παρόντων ὁ τὴν θυγατέρα ἐπιζητῶν;» ἠρώτησεν. Ὑποδειξάντων δέ τινα πρεσβύτην, «Ὦ ξένε» πρὸς αὐτὸν ἔφη «πάντα, αἰτοῦντος Ὀροονδάτου, ποιεῖν ἕτοιμος· ἀλλὰ δέκα μὲν ἀχθῆναι μόνας αἰχμαλώτους ἐκέλευσα νεάνιδας· μιᾶς δὲ τέως ὅτι μὴ ἔστι σὴ θυγάτηρ ἐπεγνωσμένης, τὰς ἄλλας ἐπισκόπησον καὶ γνωρίζων, εἰ εὕροις, λάμβανε.» Προκύψας ἐφίλει τοὺς πόδας ὁ πρεσβύτης. Καὶ ἀχθείσας τὰς κόρας ὡς ἐπισκοπῶν τὴν ἐπιζητουμένην οὐχ ηὕρισκεν, αὖθις κατηφήσας «Ὦ βασιλεῦ, οὐδεμία τούτων ἐστίν» ἔλεγε. «Τὴν γνώμην» ἔφη ὁ Ὑδάσπης «τὴν ἐμὴν ἔχεις· μέμφου δὲ τὴν τύχην, εἰ τὴν ἐπιζητουμένην οὐχ εὑρίσκεις. Ὅτι γὰρ ἄλλη μήτε ἤχθη παρὰ ταύτας μήτε ἔστι κατὰ τὸ στρατόπεδον ἔξεστί σοι περισκοποῦντι πεισθῆναι.»

XXXIV. « Qu'on les introduise également, » dit Hydaspe. Ils se présentèrent et remirent leurs lettres. Le roi les ouvrit et en prit connaissance. En voici le contenu : « Au très clément et très heureux roi des Éthiopiens Hydaspe, Oroondatès satrape du Grand Roi. Puisque vainqueur dans le combat, tu m'as vaincu encore plus par ta générosité, en me rendant spontanément toute ma satrapie, ce ne sera pas merveille que tu m'accordes présentement une légère faveur. Une jeune fille m'était amenée de Memphis : le hasard a voulu qu'elle subît le sort de la guerre et fût envoyée par ton ordre prisonnière en Ethiopie. C'est du moins ce que m'ont rapporté ceux qui l'accompagnaient et qui ont pu échapper alors au danger. Je te demande comme faveur personnelle de lui rendre la liberté, tant à cause de l'affection que je lui porte moi-même, que par égard pour son père à qui je voudrais la conserver. Il a traversé, dans ses courses errantes, bien des contrées à la recherche de sa fille : surpris par la guerre dans la place d'Éléphantis, il m'a été présenté lors de la revue que j'ai faite de ceux qui avaient survécu aux combats et m'a prié de l'envoyer vers ta clémence. Lui-même se rend auprès de toi avec les autres ambassadeurs ; ses mœurs suffisent à attester sa noblesse ; sa vue seule est capable de te fléchir. Renvoie-le-moi donc, ô roi, l'esprit content, père non plus seulement de nom, mais effectivement et en réalité. » Après la lecture de cette lettre : « Quel est, dit le roi, celui de vous qui cherche sa fille? » Et, apercevant un vieillard qu'on lui désignait : « Étranger, lui dit-il, à la prière d'Oroondatès je n'ai rien à refuser; mais je n'ai fait amener que dix jeunes filles prisonnières, et déjà l'une d'elles a été reconnue et n'est pas votre fille. Examinez donc les autres, voyez si vous pouvez la reconnaître et emmenez-la. » Le vieillard se prosterna et baisa les pieds du roi. Mais lorsque les jeunes filles lui eurent été amenées, et qu'en les examinant il ne reconnut pas celle qu'il cherchait : « O roi, dit-il, ce n'est aucune de celles-ci. — Vous avez la preuve de mes bonnes intentions, répondit Hydaspe ; n'accusez que la fortune, si vous ne trouvez pas celle que vous cherchez ; vous pouvez vous convaincre par votre propre examen qu'aucune autre que celles-ci n'a été amenée et ne se trouve dans le camp. »

 [10,35] Ῥαπίσας τὸ μέτωπον ὁ πρεσβύτης καὶ ἐπιδακρύσας, ἀνανεύσας τε καὶ περιαθρῶν ἐν κύκλῳ τὸ πλῆθος, ἀθρόον ὥσπερ τις ἐμμανὴς ἐξέδραμε, καὶ τοῖς βωμοῖς προσελθὼν τοῦ τε τριβωνίου (τοῦτο γὰρ ἔτυχεν ἀμπεχόμενος) τὸ κράσπεδον εἰς βρόχον περιειλήσας ἐπιβάλλει τε τῷ αὐχένι τοῦ Θεαγένους καὶ εἷλκεν ἐξάκουστον βοῶν, «Ἔχω σε, ὦ πολέμιε» λέγων «ἔχω σε, ὦ παλαμναῖε καὶ ἀλιτήριε.» Καὶ τῶν φρουρούντων ἀντέχειν καὶ ἀποσπᾶν βιαζομένων, ἀπρὶξ ἐχόμενος καὶ οἱονεὶ συμπεφυκὼς ἀγαγεῖν εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ τε Ὑδάσπου καὶ τῶν συνέδρων ἐξενίκησε· καὶ «Ὦ βασιλεῦ» ἔλεγεν, «οὗτός ἐστιν ὁ τὴν ἐμὴν θυγατέρα συλαγωγήσας· οὗτος ὁ τὴν ἐμὴν οἰκίαν εἰς ἀπαιδίαν ἐρημώσας καὶ ἐκ μέσων τῶν τοῦ Πυθίου βωμῶν τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἀναρπάσας καὶ νῦν ὡς εὐαγὴς τοῖς τῶν θεῶν βωμοῖς προσκαθήμενος.» Ἐσείσθησαν πρὸς τὰ γινόμενα σύμπαντες, τὰ μὲν ῥήματα οἱ συνιέντες τὰ ὁρώμενα δὲ οἱ λοιποὶ θαυμάζοντες.

XXXV. Le vieillard, tout en se frappant le front et en versant des larmes, avait relevé la tête et promenait ses regards autour de la foule. Tout à coup il s'élance comme un furieux, court aux autels, roule en forme de corde le bord du manteau dont il se trouvait enveloppé, le jette au col de Théagène et le tire à lui en criant de toute sa force : « Je te tiens, maudit! je te tiens, scélérat, misérable! » En vain ceux qui le gardaient essaient de résister et de l'arracher de ses mains ; le vieillard s'attache à Théagène de toute sa force, comme s'il ne faisait qu'un avec lui, et l'amène, victorieux de toute résistance, en face du roi et du conseil des sages. « O roi, dit-il, voici celui qui a volé et ravi ma fille, celui qui a laissé ma maison désolée, sans famille, qui a enlevé mon âme et ma vie du milieu même des autels d'Apollon. Maintenant il est agenouillé, comme un homme pieux, devant les autels des Dieux. » Ce spectacle causa une émotion générale, et chez ceux qui comprenaient le sens de ses paroles, et chez ceux qui voyaient et admiraient sans entendre.

 [10,36] Καὶ τοῦ Ὑδάσπου σαφέστερον λέγειν ὃ βούλοιτο κελεύοντος, ὁ πρεσβύτης (ἦν δὲ ἄρα ὁ Χαρικλῆς) τὰ μὲν ἀληθέστερα τοῦ γένους τῆς Χαρικλείας ἀπέκρυπτε μή πη ἄρα καὶ κατὰ τὴν φυγὴν ἐκείνης τὴν ἄνω προαφανισθείσης πόλεμον καθ´ ἑαυτοῦ πρὸς τῶν ἀληθῶς γεννησάντων ἐπισπάσηται διευλαβούμενος, ἐξετίθετο δὲ ἐπιτέμνων ἃ μηδὲν ἔβλαπτε, καὶ ἔλεγεν· «Ἦν μοι θυγάτηρ, ὦ βασιλεῦ, τίς μὲν τὴν φρόνησιν καὶ οἵα τὸ εἶδος θεασάμενοι μόνον ἐπαξίως ἄν με λέγειν ἐπιστεύσατε· ἦν δ´ οὖν παρθενευομένη καὶ ζάκορος τῆς ἐν Δελφοῖς Ἀρτέμιδος. Ταύτην ὁ θαυμάσιος οὗτος, Θετταλὸς ὢν γένος καὶ εἰς Δελφοὺς τὴν ἐμὴν πόλιν ὥς τι πάτριον ἐπιτελέσων ἀρχιθεωρὸς ἀφιγμένος, ἔλαθεν ἐκ τῶν ἀδύτων αὐτῶν τὴν κόρην ἀποσυλήσας, καὶ ἀδύτων τοῦ Ἀπόλλωνος· διὸ καὶ εἰς ὑμᾶς ἀσεβεῖν δικαίως ἂν νομισθείη, τὸν πάτριον ὑμῶν θεὸν Ἀπόλλωνα, τὸν αὐτὸν ὄντα καὶ Ἥλιον, καὶ τὸ ἐκείνου τέμενος βεβηλώσας. Συνεργοῦ δὲ αὐτῷ πρὸς τὴν ἐναγῆ ταύτην πρᾶξιν ψευδοπροφήτου τινὸς Μεμφίτου γεγονότος, ἐπειδὴ κατὰ τὴν Θετταλίαν μεταθέων καὶ παρὰ Οἰταίων ὄντων αὐτοῦ πολιτῶν ἐξαιτῶν οὐδαμῶς ηὕρισκον, ἔκδοτον ἐκείνων τουτονὶ καὶ εἰς σφαγήν, ὅπου ποτὲ ἂν εὑρίσκηται, ὡς ἀλάστορα παραχωρησάντων, ὁρμητήριον εἶναι τῆς φυγῆς τὴν Καλασίριδος Μέμφιν εἰκάσας εἴς τε ταύτην ἀφικόμενος, καὶ τὸν μὲν Καλάσιριν, ὡς ἐχρῆν, τεθνηκότα καταλαβών, παρὰ Θυάμιδος δὲ τοῦ ἐκείνου παιδὸς ἅπαντα τὰ περὶ τὴν θυγατέρα ἐκδιδαχθείς, τά τε ἄλλα καὶ ὅτι πρὸς Ὀροονδάτην εἰς τὴν Συήνην ἐξαπέσταλτο, καὶ τοῦ μὲν Ὀροονδάτου κατὰ τὴν Συήνην ἀποτυχών (ἦλθον γὰρ κἀκεῖσε), κατὰ δὲ τὴν Ἐλεφαντίνην ὑπὸ τοῦ πολέμου καταληφθείς, ἥκω τὰ νῦν ἐνταῦθα καὶ γίνομαι ἱκέτης οὕτως ὡς ἡ ἐπιστολὴ διηγήσατο. Τὸν ἀποσυλήσαντα ἔχεις· τὴν θυγατέρα ἐπιζήτησον, ἐμὲ πολυτλήμονα ἄνθρωπον εὐεργετῶν καὶ σαυτῷ χαριζόμενος, εἰ τὸν πρεσβεύοντα ὑπὲρ ἡμῶν σατράπην ὀφθείης αἰδούμενος.»

XXXVI. Hydaspe l'ayant engagé à dire plus clairement ce qu'il voulait, le vieillard (c'était Chariclès lui-même) passa sous silence la partie essentielle du récit, celle relative à la naissance de Chariclée; car il craignait que dans sa fuite son honneur n'eût subi quelque atteinte, et il n'avait garde d'exciter contre lui-même l'indignation de ceux qui lui avaient donné le jour. Il se contenta donc de raconter brièvement ce qui ne pouvait avoir aucun inconvénient : « O roi, dit-il, j'avais une fille. Si vous aviez pu apprécier par vous-même son intelligence, sa beauté, vous croiriez aisément que je n'exagère en rien. Elle était vouée à la virginité et prêtresse de Diane à Delphes. Et c'est cet excellent jeune homme, un Thessalien de naissance, venu à Delphes, dans ma ville, à la tête d'une députation religieuse pour célébrer une solennité nationale, qui a enlevé cette jeune fille, du sein même du sanctuaire; que dis-je! du sanctuaire d'Apollon. Vous devez donc à juste titre, vous aussi, regarder comme un impie le profanateur du Dieu de votre patrie, d'Apollon, le même que le Soleil, et de son temple. Il avait eu pour associé et complice de son sacrilège un certain faux prophète de Memphis. Aussi, après m'être rendu d'abord en Thessalie, où je fis d'inutiles recherches auprès de ses concitoyens qui l'abandonnèrent entièrement à ma discrétion, m'autorisant même à le tuer comme un infâme, si je le rencontrais, je conjecturai que le fugitif pouvait avoir trouvé un asile à Memphis, dans la patrie de Calasiris. Je me dirigeai donc vers cette ville, où j'appris que Calasiris était mort comme il le méritait. Son fils Thyamis m'apprit tout ce qui concernait ma fille, et en particulier qu'elle avait été envoyée à Syène auprès d'Oroondatès. Je manquai Oroondatès et même la ville de Syène où j'allais aussi, et, surpris à Éléphantis par la guerre, je viens maintenant ici en suppliant chercher ma fille. Le bienfait que réclame de vous le plus malheureux des hommes vous sera utile à vous-même, puisque vous témoignerez par là de vos bonnes dispositions pour le satrape qui vous sollicite en ma faveur. »

[10,37] Καὶ ὁ μὲν ἐσιώπησεν ἐπιθρηνῶν γοῶδες τοῖς εἰρημένοις. Ὁ δὲ Ὑδάσπης πρὸς τὸν Θεαγένην «Τί» ἔφη «πρὸς ταῦτα ἐρεῖς;» Ὁ δὲ «Ἀληθῆ» ἔφη «πάντα τὰ κατηγορηθέντα. Λῃστὴς ἐγὼ καὶ ἅρπαξ καὶ βίαιος καὶ ἄδικος περὶ τοῦτον, ἀλλ´ ὑμέτερος εὐεργέτης.» «Ἀπόδος οὖν» ἔφη «τὴν ἀλλοτρίαν» ὁ Ὑδάσπης, «διὰ τὸ προκαθωσιῶσθαι τοῖς θεοῖς, τὴν ἐκ τῆς θυσίας ἐπίδοξον, οὐ τὴν ἐκ τῆς τιμωρίας ἔνδικον, σφαγὴν ὑφέξων.» «Ἀλλ´ οὐχ ὁ ἀδικήσας» εἶπεν ὁ Θεαγένης, «ἀλλ´ ὁ τὸ ἀδίκημα ἔχων ἀποδιδόναι δίκαιος· ἔχεις δὲ αὐτός. Ἀπόδος, εἰ μὴ σὴν θυγατέρα εἶναι Χαρίκλειαν καὶ οὗτος ὁμολογήσειεν.» Οὐκέτι καρτερεῖν οὐδεὶς ἠνέσχετο, ἀλλ´ ἅμα πάντων σύγχυσις ἐγίνετο. Ὁ Σισιμίθρης δὲ ἐπὶ πολὺ διαρκέσας καὶ πάλαι τὰ λεγόμενα καὶ πραττόμενα γνωρίζων, εἰς τὸ ἀκριβὲς δὲ περιελθεῖν τὰ φανερούμενα πρὸς τοῦ κρείττονος ἀναμένων, προσέδραμέ τε καὶ τὸν Χαρικλέα περιεπτύσσετο, καὶ «Σῴζεταί σοι ἡ νομισθεῖσα καὶ παρ´ ἡμῶν ἐγχειρισθεῖσά ποτε θυγάτηρ» ἔλεγε, «θυγάτηρ ἀληθῶς οὖσα καὶ εὑρεθεῖσα ὧν γινώσκεις.»

XXXVII. Cela dit, il se tut et accompagna ses paroles de douloureux gémissements. « Que réponds-tu à cela, dit Hydaspe à Théagène? — Je reconnais, dit-il, la vérité de toutes ses accusations: c'est moi qui suis le ravisseur, le criminel, l'auteur de la violence dont il se plaint. Rends donc, reprit Hydaspe, celle qui ne t'appartient pas; grâce à ta consécration aux Dieux, lu souffriras en qualité de victime une mort glorieuse, au lieu du supplice que tu aurais mérité comme châtiment de ton crime. — Mais, dit Théagène, ce n'est pas à celui qui a commis l'injustice, c'est à celui qui en détient le fruit, de restituer, en bonne équité. Vous l'avez entre vos mains; rendez-la-lui donc, à moins que lui-même ne reconnaisse que Chariclée est votre fille. » A ces mots, il n'y eut personne qui pût se contenir; une émotion subite, universelle, s'empara de tous les assistants. Sisimithrès, qui avait depuis longtemps la clef de tout ce qui se disait et se faisait, mais qui s'était contenu jusque-là, persuadé que le mieux était d'attendre que la vérité se fût d'elle-même et graduellement révélée tout entière, s'élança vers Chariclès et l'embrassa. « Elle est sauvée, s'écria-t-il, cette fille adoptive que je t'ai confiée autrefois; elle est véritablement la fille de ceux que tu sais, et reconnue pour telle. »

 [10,38] Καὶ ἡ Χαρίκλεια τῆς σκηνῆς ἐξέδραμε καὶ πᾶσαν τὴν ἐκ φύσεώς τε καὶ ἡλικίας αἰδῶ παραγκωνισαμένη βάκχιόν τι καὶ ἐμμανὲς ἐφέρετο καὶ τοῖς γόνασι τοῦ Χαρικλέους προσπεσοῦσα «Ὦ πάτερ» ἔλεγεν, «ὦ τῶν φύντων οὐδὲν ἔλαττον ἐμοὶ σεβάσμιε, τιμώρησαι ὡς βούλει τὴν ἀθέμιτον ἐμὲ καὶ πατραλοίαν, κἂν εἰς βούλημά τις ἀναφέρῃ θεῶν κἂν εἰς διοίκησιν ἐκείνων τὰ δεδραμένα μὴ προσέχων.» Ἡ Περσίννα καθ´ ἕτερον μέρος τὸν Ὑδάσπην ἐνηγκαλίζετο, καὶ «Πάντα οὕτως ἔχειν, ἄνερ, πίστευε» πρὸς αὐτὸν ἔλεγε «καὶ νυμφίον εἶναι τοῦ θυγατρίου τὸν Ἕλληνα τουτονὶ νεανίαν ἀληθῶς γίνωσκε, ἄρτι μοι ταῦτα ἐκείνης καὶ μόλις ἐξαγορευσάσης.» Ὁ δῆμος ἑτέρωθεν σὺν εὐφήμοις ταῖς βοαῖς ἐξεχόρευε, πᾶσα ἡλικία καὶ τύχη συμφώνως τὰ γινόμενα θυμηδοῦντες, τὰ μὲν πλεῖστα τῶν λεγομένων οὐ συνιέντες, τὰ ὄντα δὲ ἐκ τῶν προγεγονότων ἐπὶ τῇ Χαρικλείᾳ συμβάλλοντες, ἢ τάχα καὶ ἐξ ὁρμῆς θείας ἣ σύμπαντα ταῦτα ἐσκηνογράφησεν εἰς ὑπόνοιαν τῶν ἀληθῶν ἐλθόντες. Ὑφ´ ἧς καὶ τὰ ἐναντιώτατα πρὸς συμφωνίαν ἡρμόζετο, χαρᾶς καὶ λύπης συμπεπλεγμένων, γέλωτι δακρύων κεραννυμένων, τῶν στυγνοτάτων εἰς ἑορτὴν μεταβαλλομένων, γελώντων ἅμα τῶν κλαιόντων καὶ χαιρόντων τῶν θρηνούντων, εὑρισκόντων οὓς μὴ ἐζήτουν καὶ ἀπολλύντων οὓς εὑρηκέναι ἐδόκουν, καὶ τέλος τῶν προσδοκηθέντων φόνων εἰς εὐαγεῖς θυσίας μεταβαλλομένων.

XXXVIII. Chariclée de son côté s'élança de la tente, et, mettant entièrement de côté, la pudeur craintive de son sexe et de son âge, elle courut comme une bacchante et une inspirée, et se précipita aux genoux de Chariclès. « O mon père, dit-elle, ô vous qui n'êtes pas moins vénérable pour moi que ceux à qui je dois le jour, punissez en moi, comme vous l'entendrez, une misérable, une parricide. Ne tenez nul compte de ce qu'on pourrait vous dire en ma faveur, que tout cela s'est fait par la volonté des Dieux et sous leur direction: » Persina, d'un autre côté, tenait Hydaspe embrassé : « Croyez, cher époux, que tout cela est vrai ; ne doutez pas que ce jeune Grec ne soit réellement le fiancé de notre fille : elle-même me l'a tout à l’heure avoué, malgré sa répugnance. » Le peuple, de son côté, acclamait et trépignait de joie. Tous les âges, tous les rangs s'unissaient dans un même sentiment de bonheur à la vue de ce qui se passait. Tout en ne comprenant point la plupart des choses qui se disaient, ils conjecturaient la vérité d'après ce qui était précédemment arrivé pour Chariclée. Peut-être aussi leur était-elle révélée par une inspiration du Dieu qui avait arrangé toutes les péripéties de ce drame : car c'était un Dieu sans doute qui faisait naître ainsi l'harmonie des situations les plus contraires, associant la joie à la douleur, tempérant le rire par les larmes, changeant en fête la plus ambre tristesse. Le rire se mêlait aux gémissements, la joie aux lamentations; on trouvait ceux qu'on ne cherchait pas; on perdait ceux qu'on croyait avoir retrouvés; enfin aux victimes humaines attendues se substituait un sacrifice pur et avoué par la piété. En effet, Hydaspe dit à Sisimithrès : « Que faire, très sage Sisimithrès? il serait irréligieux de refuser aux Dieux leur sacrifice; il serait contraire à la piété d'immoler ceux qu'eux-mêmes nous ont accordés en don ; avisons donc à ce que nous avons à faire. »

[10,39] Τοῦ γὰρ Ὑδάσπου πρὸς τὸν Σισιμίθρην «Τί χρὴ δρᾶν, ὦ σοφώτατε» εἰπόντος· «ἀρνεῖσθαι τὴν τῶν θεῶν θυσίαν οὐκ εὐσεβές, σφαγιάζειν τοὺς παρ´ αὐτῶν δωρηθέντας οὐκ εὐαγές· ἐπινοητέον ἡμῖν τὸ πρακτέον», ὁ Σισιμίθρης, οὐχ ἑλληνίζων ἀλλ´ ὥστε καὶ πάντας ἐπαΐειν αἰθιοπίζων, «Ὦ βασιλεῦ» εἶπεν, «ἐπισκιάζονται, ὡς ἔοικεν, ὑπὸ τῆς ἄγαν χαρᾶς καὶ οἱ συνετώτατοι τῶν ἀνδρῶν. Σὲ γοῦν καὶ πάλαι συμβάλλειν ἐχρῆν ὅτι μὴ προσίενται οἱ θεοὶ τὴν εὐτρεπιζομένην θυσίαν, νῦν μὲν τὴν πανόλβιον Χαρίκλειαν ἐξ αὐτῶν σοι τῶν βωμῶν θυγατέρα ἀναδείξαντες καὶ τὸν ταύτης τροφέα, καθάπερ ἐκ μηχανῆς, ἐκ μέσης τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα ἀναπέμψαντες, αὖθις τὴν πτοίαν καὶ τὸν τάραχον τοῖς προσβωμίοις ἵπποις τε καὶ βουσὶν ἐπιβαλόντες καὶ τὸ διακοπήσεσθαι τὰ τελεώτερα νομιζόμενα τῶν ἱερείων συμβάλλειν παρέχοντες· νῦν τὴν κορωνίδα τῶν ἀγαθῶν καὶ ὥσπερ λαμπάδιον δράματος τὸν νυμφίον τῆς κόρης τουτονὶ τὸν ξένον νεανίαν ἀναφήναντες. Ἀλλ´ αἰσθανώμεθα τοῦ θείου θαυματουργήματος καὶ συνεργοὶ γινώμεθα τοῦ ἐκείνων βουλήματος καὶ ἐχώμεθα τῶν εὐαγεστέρων ἱερείων, τὴν δι´ ἀνθρώπων θυσίαν καὶ εἰς τὸν ἑξῆς αἰῶνα περιγράψαντες.»

XXXIX. Sisimithrès répondit, non pas en grec, mais en langue éthiopienne, de manière à être entendu de tout le monde : « O roi, l'excès de la joie aveugle, ce semble, même les hommes les plus sages : vous auriez dû comprendre depuis longtemps que les Dieux n'ont point pour agréable le sacrifice que vous vous disposiez à leur offrir : d'abord ils arrachent du pied même des autels cette bienheureuse Chariclée, et vous font voir en elle votre propre fille; ils envoient ici, comme par miracle, du milieu de la Grèce, son père nourricier; ils jettent ensuite le trouble et l'effroi parmi les chevaux et les bœufs attachés aux autels, pour vous donner à entendre qu'ils repoussent les victimes réputées plus parfaites. Enfin pour couronner tant de faveurs et comme pour allumer le flambeau de ce drame, ils vous désignent dans ce jeune étranger le fiancé de votre fille. Reconnaissons donc l'intervention miraculeuse de la Divinité, et travaillons de notre côté à accomplir ses desseins. Offrons des sacrifices plus conformes à la piété, et, de ce jour, abolissons à jamais les sacrifices humains. »

[10,40] Ταῦτα τοῦ Σισιμίθρου λαμπρῶς τε καὶ εἰς ἐπήκοον ἁπάντων ἐκβοήσαντος, ὁ Ὑδάσπης τὴν ἐγχώριον γλῶτταν καὶ αὐτὸς νῦν ἱείς, τῆς τε Χαρικλείας καὶ τοῦ Θεαγένους ἐπιδεδραγμένος, «Οὐκοῦν, ὦ παρόντες» ἔλεγε, «θεῶν νεύματι τούτων οὕτω διαπεπραγμένων τὸ ἀντιβαίνειν ἀθέμιτον· ὥστε ὑπὸ μάρτυσιν αὐτοῖς τε τοῖς ταῦτα ἐπικλώσασι καὶ ὑμῖν ἀκόλουθα ἐκείνοις φρονεῖν ἐνδεικνυμένοις ξυνωρίδα ταύτην γαμηλίοις νόμοις ἀναδείκνυμι καὶ συνεῖναι θεσμῷ παιδογονίας ἐφίημι. Καὶ εἰ δοκεῖ, βεβαιούτω τὰ δόξαντα ἡ θυσία καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ τρεπώμεθα.»

XL. Sisimithrès avait prononcé ces paroles à haute voix et de manière à être entendu de toute la multitude. Hydaspe, qui connaissait aussi la langue vulgaire, prit par la main Chariclée et Théagène, et, s'adressant à l'assemblée : « Peuple, dit-il, puisque tout ceci s'est accompli par la volonté des Dieux, il n'est pas permis de résister à leurs desseins; aussi, en présence de ces Dieux qui ont disposé ainsi les destinées, en présence de vous tous, qui témoignez des sentiments d'accord avec leur volonté, je déclare ces deux jeunes gens unis par les lois du mariage et leur permets de vivre en commun, de procréer ensemble. Ayez donc pour agréable qu'un sacrifice confirme cette résolution, et songeons maintenant aux cérémonies religieuses. »

[10,41] Τούτοις εἰρημένοις ἐπευφήμησεν ὁ στρατός, καὶ κρότον τῶν χειρῶν ὡς ἐπιτελουμένοις ἤδη τοῖς γάμοις ἐπεκτύπησαν. Καὶ πλησίασας τοῖς βωμοῖς ὁ Ὑδάσπης καὶ μέλλων ἀπάρχεσθαι τῶν ἱερείων «Ὦ δέσποτα» εἶπεν «Ἥλιε καὶ Σελήνη δέσποινα, εἰ μὲν δὴ ἀνὴρ καὶ γυνὴ Θεαγένης τε καὶ Χαρίκλεια βουλήμασιν ὑμετέροις ἀνεδείχθησαν, ἔξεστιν αὐτοῖς ἄρα καὶ ἱερατεύειν ὑμῖν.» Καὶ ταῦτα εἰπὼν τήν τε αὑτοῦ καὶ τὴν Περσίννης μίτραν, τὸ σύμβολον τῆς ἱερωσύνης, ἀφελών, τὴν μὲν τῷ Θεαγένει, τὴν αὑτοῦ, Χαρικλείᾳ δὲ τὴν Περσίννης ἐπιτίθησιν· οὗ γεγονότος ἐνθύμιον τοῦ χρησμοῦ τοῦ ἐν Δελφοῖς ὁ Χαρικλῆς ἐλάμβανε καὶ τοῖς ἔργοις βεβαιούμενον τὸ πάλαι παρὰ τῶν θεῶν προαγορευθὲν ηὕρισκεν, ὃ τοὺς νέους ἔφραζεν ἐκ τῶν Δελφῶν διαδράντας " ἵξεσθ´ ἠελίου πρὸς χθόνα κυανέην, Τῇ περ ἀριστοβίων μέγ´ ἀέθλιον ἐξάψονται Λευκὸν ἐπὶ κροτάφων στέμμα μελαινομένων". Στεφθέντες οὖν οἱ νέοι λευκαῖς ταῖς μίτραις, τήν τε ἱερωσύνην {ἅμα τῷ Ὑδάσπῃ} ἀναδησάμενοι καὶ τὴν θυσίαν αὐτοὶ καλλιερήσαντες, ὑπὸ λαμπάσιν ἡμμέναις, αὐλῶν τε καὶ συρίγγων μελῳδίαις, ἐφ´ ἅρματος ἵππων μὲν ὁ Θεαγένης ἅμα τῷ Ὑδάσπῃ (ὁ Σισιμίθρης δὲ καθ´ ἕτερον ἅμα τῷ Χαρικλεῖ), βοῶν δὲ λευκῶν ἡ Χαρίκλεια ἅμα τῇ Περσίννῃ, σὺν εὐφημίαις καὶ κρότοις καὶ χοροῖς ἐπὶ τὴν Μερόην παρεπέμποντο, τῶν ἐπὶ τῷ γάμῳ μυστικωτέρων κατὰ τὸ ἄστυ φαιδρότερον τελεσθησομένων. Τοιόνδε πέρας ἔσχε τὸ σύνταγμα τῶν περὶ Θεαγένην καὶ Χαρίκλειαν Αἰθιοπικῶν· ὃ συνέταξεν ἀνὴρ Φοῖνιξ Ἐμισηνός, τῶν ἀφ´ Ἡλίου γένος, Θεοδοσίου παῖς Ἡλιόδωρος.

XLI. Toute l'armée, à ces mots, témoigna son assentiment par des acclamations et battit des mains, comme si déjà les noces étaient célébrées. Hydaspe s'approcha des autels, comme pour commencer le sacrifice : « O Soleil, dit-il, notre souverain, et toi, Lune, notre souveraine, puisque par votre volonté Théagène et Chariclée ont été déclarés époux, il leur est permis, eux aussi, de remplir envers vous les fonctions sacerdotales. » A ces mots il prit la mitre qu'il portait, symbole de la prêtrise, ainsi que celle de Persina, et plaça la sienne sur la tête de Théagène, celle de Persina sur la tête de Chariclée. A cette vue, l'oracle rendu à Delphes revint en mémoire à Chariclès, et il trouva justifié par les faits ce que les Dieux avaient prédit depuis longtemps; car le Dieu avait dit que les jeunes gens, après s'être échappés de Delphes :

« Arriveraient aux noires régions du soleil où la pureté de leur vie recevrait une couronne blanche sur leurs tempes d'ébène. »

Les jeunes gens, ainsi couronnés de leurs mitres blanches, et revêtus comme Hydaspe des insignes du sacerdoce, accomplirent heureusement le sacrifice et furent reconduits à la lueur des flambeaux, aux accords des flûtes et des hautbois. Sur un char traîné par des chevaux se tenait Théagène, avec Hydaspe à ses côtés; sur un autre, Sisimithrès et Chariclès ; un char attelé de blancs taureaux portait Chariclée et Persina. Le cortège se dirigea, au milieu des acclamations, des applaudissements et des danses, vers Méroë, afin de célébrer avec plus d'éclat dans la ville les plus secrets mystères de l'hyménée.

Ainsi se termine l'histoire éthiopique des aventures de Théagène et de Chariclée. L'auteur est un Phénicien d'Emèse, de la race du Soleil, Héliodore, fils de Théodose.FIN DE THÉAGÈNE ET CHARICLÉE.

 

 LIVRE II.